Tijdelijke aanwijzing instantie melden afgifte afvalstoffen

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 18-05-2003 t/m 31-12-2004

Tijdelijke aanwijzing instantie melden afgifte afvalstoffen

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 10.40, eerste lid, van de Wet milieubeheer;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2005]

Als instantie voor de melding van de afgifte van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen als bedoeld in artikel 10.40, eerste lid, van de Wet milieubeheer is aangewezen:

de instantie die voor 8 mei 2002 door de provincie waar de afgifte van de afvalstoffen plaatsvindt, als zodanig was aangewezen krachtens artikel 10.20 of artikel 10.33, eerste lid, van de Wet milieubeheer, zoals die luidde onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van inwerkintreding van de wet van 21 juni 2001 tot wijziging van de Wet milieubeheer (structuur beheer afvalstoffen) (Stb. 346).

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 8 mei 2002.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 8 mei 2003

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P.L.B.A. van Geel

Terug naar begin van de pagina