Tijdelijke aanwijzing instantie voor en mandaat betreffende de handhaving van de lijst van inzamelaars

[Regeling vervallen per 01-05-2004.]
Geldend van 18-05-2003 t/m 30-04-2004

Tijdelijke aanwijzing instantie voor en mandaat betreffende de handhaving van de lijst van inzamelaars

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op de artikelen 10.45, tweede lid, van de Wet milieubeheer en artikel 10:3, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-05-2004]

Als instantie die namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer zorgt draagt voor de vermelding van inzamelaars op de lijst van inzamelaars als bedoeld in artikel 10.45, eerste lid, onder a, van de Wet milieubeheer, zijn aangewezen gedeputeerde staten van de provincie waar de inzamelaar is gevestigd.

Artikel 2

[Vervallen per 01-05-2004]

Een bestaande vermelding op een provinciale lijst van inzamelaars wordt aangemerkt als een vermelding op de lijst van inzamelaars als bedoeld in artikel 10.45, eerste lid, onder a, van de Wet milieubeheer.

Artikel 3

[Vervallen per 01-05-2004]

Aan gedeputeerde staten van de provincies wordt mandaat verleend tot het zorgdragen voor de bestuurlijke handhaving van artikel 10.45, eerste lid, onder a, van de Wet milieubeheer.

Artikel 4

[Vervallen per 01-05-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 8 mei 2002.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 8 mei 2003

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P.L.B.A. van Geel

Terug naar begin van de pagina