Rijkswet tot wijziging Rijkswet regeling pensioenen en uitkeringen Gouverneurs Nederlandse Antillen en Aruba

Geldend van 04-06-2003 t/m heden

Rijkswet van 8 mei 2003 tot wijziging van de rijkswet van 20 december 1989, houdende regeling van pensioenen en uitkeringen aan Gouverneurs van de Nederlandse Antillen en van Aruba (Stb. 1990, 15)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het in de regeling van pensioenen en uitkeringen aan Gouverneurs van de Nederlandse Antillen en van Aruba bestaande onderscheid tussen mannen en vrouwen ongedaan te maken wat betreft de rechten die bij overlijden bestaan voor hun nabestaanden en aldus de beperkende voorwaarden op te heffen die zijn verbonden aan het recht op weduwnaarspensioen en tevens om de berekeningsgrondslag van de pensioenen en uitkeringen aan te passen aan de gewijzigde berekeningsgrondslag van de wedden van de Gouverneurs;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, de bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Rijkswet van 20 december 1989, houdende regeling van pensioenen en uitkeringen aan Gouverneurs van de Nederlandse Antillen en van Aruba.]

Artikel IV

Deze rijkswet treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt, met uitzondering van artikel I, onderdeel P, terug tot en met 1 januari 2002.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad, in het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen en in het Afkondigingsblad van Aruba zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 8 mei 2003

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. W. Remkes

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R. H. Hessing

Uitgegeven de derde juni 2003

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina