Tijdelijke aanvullende stimuleringsregeling ID-banen in het primair en voortgezet onderwijs

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 24-05-2003 t/m 30-12-2004

Tijdelijke aanvullende stimuleringsregeling ID-banen in het primair en voortgezet onderwijs

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op:

 • artikel 4 van de Wet overige OCenW-subsidies,

Besluit

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 31-12-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

de minister:

de minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen;

sector onderwijs:

het openbaar en uit de openbare kas bekostigd bijzonder onderwijs, bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs;

bevoegd gezag:
 • 1°. het bevoegd gezag van een basisschool of een speciale school voor basisonderwijs als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs;

 • 2°. het bevoegd gezag van een school of instelling als bedoeld in de Wet op de expertisecentra;

 • 3°. het bevoegd gezag van een school voor voortgezet onderwijs of een school voor praktijkonderwijs als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs;

ID-baan:

een dienstbetrekking in de sector onderwijs waarvoor een subsidie als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van het Besluit in- en doorstroombanen wordt verstrekt tot 1 januari 2004;

ID-werknemer:

een werknemer die op 1 juli 2003 in de sector onderwijs een ID-baan heeft;

doorstroom:

de benoeming van een ID-werknemer in een reguliere dienstbetrekking;

leer-werkbaan:

een dienstbetrekking waarvan het volgen van een duaal opleidingstraject voor een reguliere functie deel uit maakt;

het volgen van een duaal opleidingstraject voor een reguliere functie;

reguliere dienstbetrekking:

een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke dienstbetrekking, waarvoor het bevoegd gezag geen subsidie ontvangt als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van het Besluit in- en doorstroombanen.

Artikel 2. Doelomschrijving

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De minister verstrekt een projectsubsidie in 2003 aan het bevoegd gezag voor iedere ID-werknemer die het bevoegd gezag in dienst heeft, ten behoeve van:

  • a. een stimulans om de ID-banen in de sector onderwijs om te zetten in reguliere dienstbetrekkingen, dan wel om te zetten in leer-werkbanen;

  • b. een bijdrage aan het behoud van zoveel mogelijk ID-banen in de sector onderwijs;

  • c. een bijdrage aan de doorstroom van ID-werknemers om hun loopbaanperspectief in het onderwijs te verbeteren.

 • 2 De subsidie wordt verstrekt als tegemoetkoming in uitgaven die zijn verbonden aan het in het eerste lid omschreven doel.

Artikel 3. Subsidie

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De subsidie bedraagt € 1750,- per ID-werknemer.

 • 2 De minister stelt de subsidie ambtshalve vast vóór 1 december 2003.

Artikel 4. Wijze van verantwoorden

[Vervallen per 31-12-2004]

De regeling die in verband met het afleggen van verantwoording over de bekostiging uit de openbare kas geldt voor de school of instelling, waaraan de betrokken ID- werknemer is verbonden, is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de subsidie die ten behoeve van hem wordt verstrekt op grond van deze regeling.

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW- Regelingen waarin deze regeling wordt geplaatst.

Artikel 6. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke aanvullende stimuleringsregeling ID-banen in het primair en voortgezet onderwijs.

Deze regeling zal met toelichting in Uitleg OCenW- Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina