Regeling gratieformulier

Geldend van 01-06-2003 t/m heden

Regeling van de Minister van Justitie van 7 mei 2003, nr. 5220137/DBz/03 tot vaststelling van het formulier met behulp waarvan verzoekschriften tot gratie moeten worden ingediend (Regeling gratieformulier)

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 3, eerste lid, van de Gratiewet;

Besluit:

Artikel 1

Het formulier met behulp van waarvan verzoekschriften tot gratie moeten worden ingediend, als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Gratiewet, wordt vastgesteld overeenkomstig de bij deze regeling behorende bijlage.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 7 mei 2003

De

Minister

van Justitie,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina