Besluit 2003/2 PT vakheffing bloembollen leverbaar oogstjaar 2003

[Regeling materieel uitgewerkt per 27-02-2005.]
Geldend van 27-02-2005 t/m heden

Besluit van het Bestuur van het Productschap Tuinbouw, d.d. 6 mei 2003, houdende de vaststelling van de nadere omschrijving van diverse bepalingen uit de Verordening PT bloembollen leverbaar oogstjaar 2003 (Besluit 2003/2 PT vakheffing bloembollen leverbaar oogstjaar 2003)

Het Bestuur van het Productschap Tuinbouw,

gelet op het bepaalde in de Verordening PT vakheffing bloembollen leverbaar oogstjaar 2003;

gehoord de Commissie voor bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen, d.d. 1 april 2003;

Besluit:

Artikel 2

 • 2 De aangifte moet ook worden gedaan, wanneer er in het desbetreffende voorjaar of najaar geen teelt vooreigen rekening en risico plaatsvindt.

 • 3 Bij de aangifte van de beplante oppervlakte moet een onderscheid gemaakt zijn naar geslacht en per geslacht naar variëteiten.

 • 4 Als de beplante oppervlakte wordt aangemerkt het 94/100 gedeelte van de aan het telen dienstbaar zijnde oppervlakte, waaronder verstaan de werkelijk beplante oppervlakte, vermeerderd met de oppervlakte van een strook van 30 cm breedte, gelegen rondom die werkelijk beplante oppervlakte.

 • 5 Bij kasteelt wordt als de beplante oppervlakte aangemerkt de gehele kasoppervlakte, inwendig gemeten.

Artikel 3

Eenieder, die bloembollen-leverbaar, afkomstig uit eigen kraam, aanwendt ten behoeve van de teelt van hyacinten, lelies, narcissen en/of tulpen, is verplicht aangifte te doen van het aantal gebruikte bloembollen-leverbaar op een vanwege het productschap te verstrekken aangifteformulier, met inachtneming van de daarop gestelde vragen en gegeven aanwijzingen.

Artikel 4

Wanneer door een handelskaarthouder wordt aangetoond dat de geldelijke opbrengst van de leverbare raap van zijn gehele kraam lager is dan de waardering door het productschap, welke is verricht volgens artikel 8, van de Verordening PT vakheffing bloembollen leverbaar oogstjaar 2003, wordt de waardering herzien, indien de afwijking 10% of meer bedraagt.

Artikel 5

 • 1 Voor eenieder, niet-handelskaarthouder zijnde, die bloembollen-leverbaar verkoopt uit eigen teelt afkomstig, wordt in gevallen waarin de verkoopwaarde van ingekochte bloembollen-leverbaar niet aan de hand van administratieve gegevens kan worden vastgesteld, voor de berekening van de door hem verschuldigde heffing c.q. de restitutie, waarop hij recht heeft, de verkoopwaarde gelijkgesteld aan de inkoopwaarde.

 • 2 De heffing wordt in dit geval als volgt berekend:

  • a. de opbrengst van de doorverkoop wordt gelijkgesteld aan de inkoop;

  • b. de inkoop wordt afgetrokken van de totale omzet: blijft over de waarde van de verkoop eigen teelt binnenland en/of export;

  • c. de "verkoop eigen teelt" wordt belast;

  • d. restitutie kan worden verleend over alle verkopen met korting.

Artikel 6

Indien op de factuur de behandelingskosten niet apart zijn vermeld, worden de volgende bedragen als zijnde behandelingskosten aangemerkt:

Soort

Periode waarin behandelkosten worden berekend

Prijs in €

Tulpen

Vanaf december

0,48/100 stuks

     

Iris

Gehele jaar

0,48/100 stuks

Hyacint

Vanaf december

1,58/100 stuks

Gladiool

April tot en met september

0,29/100 stuks

Narcis

Vanaf december

0,15 kg

lelie

April tot en met september

1,42/100 stuks

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie

Artikel 8

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit 2003/2 PT vakheffing bloembollen leverbaar oogstjaar 2003.

Dit besluit en de daarbij behorende toelichting wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Zoetermeer, 6 mei 2003

J. van der Veen

voorzitter

C. Kuijvenhoven

secretaris

Terug naar begin van de pagina