Regeling elektronische handtekeningen

[Regeling vervallen per 10-03-2017.]
Geraadpleegd op 21-05-2024.
Geldend van 13-12-2006 t/m 09-03-2017

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 6 mei 2003, nr. WJZ/03/02263, houdende nadere regels met betrekking tot elektronische handtekeningen (Regeling elektronische handtekeningen)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 6 van het Besluit elektronische handtekeningen;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 10-03-2017]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 1a

[Regeling vervallen per 10-03-2017]

 • 1 Een aanvraag voor een aanwijzing als organisatie als bedoeld in artikel 18.16 van de wet, die certificatiedienstverleners beoordeelt onder een vrijwillige accreditatieregeling, wordt schriftelijk ingediend bij:

  Ministerie van Economische Zaken

  Directoraat-Generaal Energie en Telecommunicatie

  Postbus 20101

  2500 EC Den Haag.

 • 2 De aanvraag gaat vergezeld van bewijsstukken waaruit blijkt dat de organisatie voldoet aan de eisen om voor een aanwijzing als bedoeld in artikel 3a van het besluit in aanmerking te komen.

Artikel 1b

[Regeling vervallen per 10-03-2017]

De organisatie verleent de minister alle medewerking bij de beoordeling of de aanvraag aan artikel 3a, eerste lid, van het besluit voldoet, door ten minste inzage te verstrekken in alle bescheiden, voorzover die nodig is in verband met deze beoordeling.

Artikel 1c

[Regeling vervallen per 10-03-2017]

 • 1 De aangewezen certificatieorganisatie deelt de minister de namen en adressen van certificatiedienstverleners mee die door de organisatie zijn gecertificeerd dan wel van wie de certificatie is ingetrokken.

 • 2 De melding, bedoeld in het eerste lid, vindt plaats binnen vier weken na de datum van de certificatie of de datum van intrekking.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 10-03-2017]

 • 3 Een certificatiedienstverlener zorgt ervoor dat belanghebbenden gedurende de periode dat de verplichting, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel l, van het besluit, om statusgegevens te publiceren aanwezig is, deze gegevens van afgegeven gekwalificeerde certificaten op elk tijdstip kunnen raadplegen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 10-03-2017]

Indien de indeling en de opmaak van certificaten als bedoeld in artikel 18.15, tweede lid, van de wet voldoen aan de technische specificatie ETSI TS 101 862, worden zij vermoed te voldoen aan artikel 3 van het besluit.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 10-03-2017]

Indien een veilig middel voor het aanmaken van elektronische handtekeningen voldoet aan de technische specificatie CEN Workshop Agreement 14169 wordt het vermoed te voldoen aan artikel 5 van het besluit.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 10-03-2017]

 • 1 Een aanvraag voor een aanwijzing als instelling die belast is met het beoordelen van de overeenstemming van veilige middelen voor het aanmaken van elektronische handtekeningen met de wettelijke eisen wordt schriftelijk ingediend bij:

  Ministerie van Economische Zaken,

  Directoraat-Generaal Telecommunicatie en Post

  Postbus 20101

  2500 EC Den Haag.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 10-03-2017]

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet elektronische handtekeningen in werking treedt.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 10-03-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling elektronische handtekeningen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 6 mei 2003

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

J.G. Wijn

Naar boven