Besluit 2003/1 PT registratie sorteer- en pakstationsgroenten en fruit 2003

[Regeling vervallen per 01-01-2012 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2008.]
Geldend van 31-05-2003 t/m 31-12-2007

Besluit van het Productschap Tuinbouw d.d. 6 mei 2003, houdende de vaststelling van nadere regels met betrekking tot sorteer- en pakstations (Besluit 2003/1 PT registratie sorteer- en pakstationsgroenten en fruit 2003)

HET BESTUUR VAN HET PRODUCTSCHAP TUINBOUW

gelet op artikel 6 van de Verordening PT registratie sorteer en pakstations groenten en fruit 2003

gehoord de Sectorcommissie voor groenten en fruit: d.d. 10 april 2003;

BESLUIT:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2012]

  • 1 Sorteer en pakstations, die niet het gehele jaar door, doch seizoenmatig sorteer- en pakactiviteiten verrichten zijn verplicht bij het Kwaliteits-Controle-Bureau voor Groenten en Fruit of bij een van zijn controleurs te melden wanneer het nieuwe sorteer- en pakseizoen een aanvang neemt.

  • 2 Sorteer- en pakstations die niet regelmatig sorteer- en pakactiviteiten verrichten zijn verplicht alle te sorteren en te verpakken partijen bij het Kwaliteits-Controle-Bureau voor Groenten en Fruit of bij een van zijn controleurs te melden, indien de totale dagproductie van de te sorteren en te verpakken producten 5.000 kg of meer bedraagt, ingeval van champignons 1.000 kg of meer, alvorens de voor verhandeling gereed gemaakt partijen worden afgeleverd

  • 3 De onder 2 bedoelde sorteer- en pakstations kunnen, indien in een bepaalde periode dagelijks sorteer- en verpakkingswerkzaamheden worden verricht, voor die periode volstaan met het melden van het begin van de periode waarin sorteer- en verpakkingswerkzaamheden plaatsvinden alsmede met de te verwachten duur daarvan.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2012]

Om in aanmerking te komen voor registratie als sorteer- en pakstation moet een bedrijf aan de volgende voorwaarden voldoen. De minimum-hoeveelheid te verpakken/sorteren product moet per jaar/seizoen bedragen:

I

bloemkool, broccoli, knolselderij, koolrapen, kroten, prei, schorseneren, sluitkool, spruiten, uien en wortelen

1.000.000 kg

II

appelen, komkommers, peren, tomaten, ijsbergsla, witlof en overige producten

500.000 kg

III

champignons

250.000 kg

Combinaties van producten zijn toegestaan waarbij ingeval van combinaties van producten uit de groepen I-II het gemiddelde van deze beide groepen wordt aangehouden.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2012]

Indien blijkt dat na registratie als sorteer- en pakstation de te verpakken/sorteren hoeveelheid product onder de in artikel 1 gestelde norm komt te liggen en daarbij door de geregistreerde niet aangetoond kan worden dat dit van korte duur is, kan worden overgegaan tot intrekking van de registratie.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit 2003/1 PT registratie sorteer en pakstations groenten en fruit 2003.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2012]

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Dit besluit wordt geplaatst in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Zoetermeer, 6 mei 2003

J. van der Veen

voorzitter

J.M. Gerritsen

secretaris

Terug naar begin van de pagina