Warenwetregeling Vrijstelling vitamine D

Geraadpleegd op 01-03-2024.
Geldend van 04-05-2003 t/m heden

Warenwetregeling Vrijstelling vitamine D

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Ministers van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, en van Economische Zaken;

Gelet op artikel 16, eerste en vierde lid, van de Warenwet;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder gele vetsmeersels: margarines, halvarines en overige producten als bedoeld in de bijlage, onder B en C, van verordening (EG) nr. 2991/94 van de Raad van de Europese Unie van 5 december 1994 tot vaststelling van normen voor smeerbare vetproducten (PbEG L 316).

Artikel 2

Vrijstelling wordt verleend van artikel 5a van het Warenwetbesluit Toevoeging micro-voedingsstoffen aan levensmiddelen, wat betreft de toevoeging van vitamine D aan gele vetsmeersels onder de volgende voorschriften:

  • a. het gehalte aan vitamine D bedraagt ten minste 0,20 µg en ten hoogste 0,25 µg per gram;

  • b. bij de verhandeling van de waar wordt in hetzelfde gezichtsveld als de aanduiding van de waar een vermelding gebezigd waaruit blijkt dat de waar bestemd is voor personen van 60 jaar en ouder, en derhalve niet geschikt is voor personen jonger dan 60 jaar.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

C. Ross-van Dorp

Naar boven