Mandaatbesluit ter uitvoering van de SZW-Subsidieregeling preventie van arbeidsuitval 2003 door Senter

[Regeling vervallen per 26-12-2004 met terugwerkende kracht tot en met 23-11-2004.]
Geldend van 27-06-2003 t/m 22-11-2004

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 mei 2003, directie Arbeidsveiligheid en -gezondheid, nr. A&G/W&P/2003/ 24440, houdende de doorverlening van taken en bevoegdheden aan de algemeen directeur van Senter (Mandaatbesluit ter uitvoering van de SZW-Subsidieregeling preventie van arbeidsuitval 2003 door Senter)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 53 van het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit SZW 2002;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 26-12-2004]

De algemeen directeur van Senter is verantwoordelijk voor de uitvoering van de SZW-Subsidieregeling preventie van arbeidsuitval 2003 en het behandelen van bezwaar- en beroepszaken die voortvloeien uit deze subsidieregeling.

Artikel 2

[Vervallen per 26-12-2004]

De algemeen directeur van Senter is bevoegd om namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besluiten te nemen en handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn, voor zover zij verband houden met de taken en verantwoordelijkheden, bedoeld in artikel 1.

Artikel 3

[Vervallen per 26-12-2004]

  • 1 De algemeen directeur van Senter kan zijn vertegenwoordigingsbevoegdheden in een door hem te bepalen omvang doorverlenen aan rechtstreeks onder hem ressorterende functionarissen.

  • 2 De (door)verlening van (onder-) mandaat en machtiging kan uitsluitend bij een schriftelijk besluit geschieden.

Artikel 4

[Vervallen per 26-12-2004]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 19 maart 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 1 mei 2003

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,
de

waarnemend secretaris-generaal

,

M.A. Ruys

Terug naar begin van de pagina