Besluit mandaat, volmacht en machtiging voor het directoraat-generaal voor Innovatie van het Ministerie van Economische Zaken

[Regeling vervallen per 01-09-2004.]
Geldend van 04-05-2003 t/m 31-08-2004

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 29 april 2003, nr. I/SB 3012168, tot uitvoering van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging voor het directoraat-generaal voor Innovatie van het Ministerie van Economische Zaken

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 18 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ;

Besluit:

§ I. Algemene bepalingen

[Vervallen per 01-09-2004]

Artikel 1

[Vervallen per 01-09-2004]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de directeur-generaal: de directeur-generaal van Innovatie;

 • b. de directeuren: de directeuren binnen het directoraat-generaal voor Innovatie;

 • c. een lid van het managementteam: een lid van het managementteam binnen het directoraat-generaal voor Innovatie;

 • d. de clusterleiders: de clusterleiders binnen het directoraat-generaal voor Innovatie;

 • e. bedrag: bedrag exclusief de verschuldigde omzetbelasting (BTW);

 • f. de Technisch Wetenschappelijk Attachés: de technisch-wetenschappelijke functionarissen van het directoraat-generaal voor Innovatie die in het buitenland zijn gestationeerd;

 • g. de directiesecretaresses: de secretaresses van de directeuren binnen het directoraat-generaal voor Innovatie.

§ II . Taakverdeling

[Vervallen per 01-09-2004]

Artikel 2

[Vervallen per 01-09-2004]

Aan de directeur-generaal is voorbehouden het nemen van besluiten, het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van andere handelingen dan een besluit of een privaatrechtelijke rechtshandeling betreffende de volgende aangelegenheden:

 • a. onderwerpen die twee of meer directies van zijn dienstonderdeel raken, tenzij daarover tussen de betrokken directeuren overeenstemming bestaat;

 • b. personeelsaangelegenheden, met uitzondering van het verlenen van vakantie en kort buitengewoon verlof en het accorderen van aanvragen voor dienstreizen buitenland voor leden van het managementteam niet zijnde directeuren, de clusterleiders en de medewerkers alsmede het accorderen van reisdeclaraties binnenland;

 • c. het aangaan van financiële verplichtingen boven het bedrag van € 500 000;

 • d. aangelegenheden op het werkterrein van een directeur:

  • 1°. ten aanzien waarvan de directeur-generaal in een incidenteel geval aan een directeur mededeling heeft gedaan dat zij door hem zullen worden behandeld, of

  • 2°. die door een directeur aan de directeur-generaal ter afhandeling worden voorgelegd, omdat zij naar het oordeel van die directeur door de directeur-generaal moeten worden behandeld, tenzij zij naar het oordeel van de directeur-generaal door een andere directeur moeten worden behandeld.

Artikel 3

[Vervallen per 01-09-2004]

Aan de directeuren wordt, ieder voor zich, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op zijn werkterrein.

Artikel 4

[Vervallen per 01-09-2004]

Aan de Technisch Wetenschappelijk Attachés in het buitenland wordt, ieder voor zich, volmacht verleend voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen op basis van een door de betrokken directeur geaccordeerd jaarwerkplan tot een bedrag van € 5 000 en die vallen binnen een door de betrokken directeur toegekend jaarbudget.

Artikel 5

[Vervallen per 01-09-2004]

 • 1 Aan de clusterleiders, wordt, ieder voor zich, voor aangelegenheden op zijn werkterrein, volmacht en machtiging verleend voor het afhandelen van verzoeken tot betaling, voortvloeiend uit eerder aangegane verplichtingen.

 • 2 Aan de clusterleiders wordt, ieder voor zich, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het verlenen van vakantie en kort buitengewoon verlof alsmede het accorderen van reisdeclaraties binnenland voor de onder hen ressorterende medewerkers.

 • 3 In uitzondering op het eerste en tweede lid geldt mandaat, volmacht en machtiging voor de clusterleiders niet voor aangelegenheden op zijn werkterrein:

  • 1°. ten aanzien waarvan de directeur in een incidenteel geval aan een clusterleider mededeling heeft gedaan dat zij door hem zullen worden behandeld, of

  • 2°. die door een clusterleider aan de directeur ter afhandeling worden voorgelegd, omdat zij naar het oordeel van die clusterleider door de directeur moeten worden behandeld, tenzij zij naar het oordeel van de directeur door een andere clusterleider moeten worden behandeld.

Artikel 6

[Vervallen per 01-09-2004]

 • 1 Aan het hoofd van het cluster Personeel en Organisatie binnen het directoraat-generaal voor Innovatie wordt volmacht en machtiging verleend voor:

  • a. het aangaan van verplichtingen inzake de opleiding van personeel overeenkomstig het door de directeur-generaal daartoe vastgestelde opleidingsplan;

  • b. het afhandelen van verzoeken tot betaling, voortvloeiend uit verplichtingen, die zijn aangegaan voor de opleiding van personeel;

  • c. het afhandelen van verzoeken tot betaling, voortvloeiend uit verplichtingen, die zijn aangegaan met betrekking tot de inhuur van tijdelijk personeel;

  • d. het afhandelen van verzoeken tot betaling, voortvloeiend uit verplichtingen, die zijn aangegaan met betrekking tot werving en selectie van personeel;

  • e. het betaalbaar stellen van declaraties representatievergoedingen van de Technisch Wetenschappelijk Attachés;

  • f. het doen van uitgaven, voortvloeiend uit besluiten van de directeur-generaal, die zijn genomen in het kader van bewust belonen en ten laste komen van de specifieke personeelsrekening DG Innovatie 'aardigheidjes personeel'.

 • 2 Aan de medewerker die belast is met de coördinatie opleidingen binnen het directoraat-generaal voor Innovatie wordt volmacht en machtiging verleend voor:

  • a. het aangaan van verplichtingen inzake de opleiding van personeel overeenkomstig het door de directeur-generaal daartoe vastgestelde opleidingsplan;

  • b. het afhandelen van verzoeken tot betaling, voortvloeiend uit verplichtingen, die zijn aangegaan voor de opleiding van personeel.

 • 3 Aan de P&O-adviseur binnen het directoraat-generaal voor Innovatie wordt volmacht en machtiging verleend voor:

  • a. het afhandelen van verzoeken tot betaling, voortvloeiend uit verplichtingen, die zijn aangegaan met betrekking tot de inhuur van tijdelijk personeel;

  • b. het afhandelen van verzoeken tot betaling, voortvloeiend uit verplichtingen, die zijn aangegaan met betrekking tot werving en selectie van personeel;

  • c. het betaalbaar stellen van declaraties representatievergoedingen van de Technisch Wetenschappelijke Attachés.

Artikel 7

[Vervallen per 01-09-2004]

Aan de directiesecretaresses wordt, ieder voor zich, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het verlenen van vakantie voor de onder hen ressorterende secretaresses, alsmede voor het accorderen van aanvragen openbaar vervoersbewijzen binnenland en lunchbonnen voor de medewerkers van de betrokken directie.

§ III. Vervanging

[Vervallen per 01-09-2004]

Artikel 8

[Vervallen per 01-09-2004]

De uit dit besluit voor de directeuren voortvloeiende bevoegdheden gaan in geval van afwezigheid over op hun plaatsvervangers. Bij afwezigheid van zowel de directeur als zijn plaatsvervanger gaan de uit dit besluit voortvloeiende bevoegdheden over op een ander lid van het betrokken managementteam.

§ IV. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-09-2004]

Artikel 9

[Vervallen per 01-09-2004]

Het Besluit mandaat, volmacht en machtiging voor het directoraat-generaal voor Innovatie van het Ministerie van Economische Zaken van 6 april 2001, kenmerk I/SB/01019193, wordt ingetrokken.

Artikel 10

[Vervallen per 01-09-2004]

Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de secretaris-generaal, de directeur Wetgeving en Juridische Zaken, de directeur Financieel Economische Zaken, de directeur Personeel, Organisatie en Informatiemanagement, de directeur van de Auditdienst, de Algemene Rekenkamer en aan degenen aan wie krachtens dit besluit mandaat, volmacht en machtiging is verleend.

Artikel 11

[Vervallen per 01-09-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 maart 2003.

Artikel 12

[Vervallen per 01-09-2004]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging voor het directoraat-generaal voor Innovatie van het Ministerie van Economische Zaken.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 29 april 2003

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,
namens deze,

R. Bemer

,

directeur-generaal Innovatie

Terug naar begin van de pagina