Besluit aanwijzing KMCGS ex artikelen 11.1 en 11.3 Wet luchtvaart

Geldend van 04-05-2003 t/m heden

Besluit aanwijzing KMCGS ex artikelen 11.1 en 11.3 Wet luchtvaart

Artikel 1

Als ambtenaren in de zin van artikel 11.1, eerste lid, onder c, van de Wet luchtvaart, worden aangewezen de commandant en de controleurs van het Korps militaire controleurs gevaarlijke stoffen van de Koninklijke Marechaussee.

Artikel 2

Met de opsporing van de in artikel 11.9, eerste lid, onderdeel a, onder 6°, Wet luchtvaart strafbaar gestelde feiten zijn, onverminderd artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering, belast de commandant en de controleurs van het Korps militaire controleurs gevaarlijke stoffen van de Koninklijke Marechaussee. Deze ambtenaren zijn tevens belast met de opsporing van de feiten, strafbaar gesteld in de artikelen 179 tot en met 182 en 184 van het Wetboek van Strafrecht, voor zover deze feiten betrekking hebben op een bevel, vordering of handeling, gedaan of ondernomen door henzelf.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 28 april 2003

De

Minister

van Defensie,

H.G.J. Kamp

Terug naar begin van de pagina