Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Bestrijdingsmiddelenwet 1962

[Regeling vervallen per 17-10-2007.]
Geldend van 03-05-2003 t/m 16-10-2007

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 28 april 2003, VGB/P&L 2337216, houdende aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Bestrijdingsmiddelenwet 1962

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, M.Rutte en de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 16c van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 17-10-2007]

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 zijn belast de ambtenaren van de Voedsel en Waren Autoriteit, het Inspectoraat-Generaal van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de Algemene Inspectiedienst en de Arbeidsinspectie.

Artikel 2

[Vervallen per 17-10-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

C. Ross-van Dorp

Terug naar begin van de pagina