Aanvullende formatie asielzoekers voor basisscholen op grond van bijzondere omstandigheden voor het schooljaar 2003 - 2004

[Regeling vervallen per 22-05-2007.]
Geldend van 22-05-2003 t/m 21-05-2007

Aanvullende formatie asielzoekers voor basisscholen op grond van bijzondere omstandigheden voor het schooljaar 2003 - 2004

Inleiding

[Vervallen per 22-05-2007]

Op grond van hoofdstuk 2, paragraaf 5 van het Formatiebesluit WPO kan bij sterke groei van een basisschool groeiformatie worden aangevraagd. Gebleken is dat dit voor scholen, die onderwijs verzorgen voor asielzoekers, bij een sterke stijging van het aantal asielzoekers onvoldoende middelen geeft. Deze regeling beoogt daarvoor een oplossing te bieden. Artikel 120, vijfde lid, van de Wet op het primair onderwijs (WPO) biedt de mogelijkheid op grond van bijzondere omstandigheden meer formatie aan een school toe te kennen dan op grond van het Formatiebesluit WPO is vastgesteld. In deze regeling worden de omstandigheden die tot toewijzing van aanvullende formatie kunnen leiden, uitgebreid met de toename van asielzoekers.

Definitie asielzoeker

[Vervallen per 22-05-2007]

Deze regeling verstaat onder een asielzoeker:

Toekenning

[Vervallen per 22-05-2007]

 • a. Wanneer op een school op de eerste schooldag van het schooljaar 2003-2004 minimaal 10 asielzoekers meer staan ingeschreven dan op de teldatum 1 oktober 2002, wordt voor het betreffende schooljaar 4 fre per asielzoeker toegekend.

 • b. Indien gedurende het schooljaar 2003 - 2004 groeiformatie wordt toegekend, wordt bij een toename van minimaal 10 asielzoekers ten opzichte van het aantal asielzoekers op de teldatum 1 oktober 2003 dan wel het aantal asielzoekers ten tijde van de telling op grond waarvan de laatste maal in het desbetreffende schooljaar groeiformatie is toegekend, met ingang van dezelfde datum als de groeiformatie wordt toegekend, tot het eind van het schooljaar 4 fre per asielzoeker toegekend. Deze toekenning heeft dus uitsluitend betrekking op de asielzoekers die (mede) tot de groeiformatie hebben geleid.

 • c. Voor een asielzoeker kan slechts éénmaal per schooljaar aanvullende formatie worden toegekend. De asielzoekers voor wie op grond van onderdeel a een toekenning is gedaan, ontvangen dus geen toekenning meer op grond van onderdeel b.

Procedure

[Vervallen per 22-05-2007]

Het bevoegd gezag van de school dat voor de onder

 • a. bedoelde aanvullende formatie in aanmerking wenst te komen, moet voor 1 oktober een aanvraag indienen bij CFI/BPO/PPA onder vermelding van extra formatie voor asielzoekers.

In de aanvraag moeten de volgende gegevens worden verstrekt:

 • naam, adres, Brinnummer, postcode en plaats van de school;

 • het aantal asielzoekers op de teldatum 1 oktober 2002;

 • het aantal asielzoekers op de eerste schooldag van het schooljaar 2003-2004.

Het bevoegd gezag van de school dat voor de onder b. bedoelde aanvullende formatie in aanmerking wenst te komen, moet gelijktijdig met de melding betreffende de groeiformatie een afzonderlijke aanvraag indienen bij CFI/BPO/PPA onder vermelding van extra formatie voor asielzoekers.

In de aanvraag moeten de volgende gegevens worden verstrekt:

 • naam, adres, Brinnummer, postcode en plaats van de school;

 • de datum waarop de toename van de formatie plaatsvindt;

 • het aantal asielzoekers dat heeft meegeteld voor de vaststelling van de toename;

 • de data waarop de asielzoekers zijn ingeschreven op de school.

Voor deze aanvragen zal geen apart formulier in omloop komen.

Van de aanvragen moet een afschrift worden gezonden aan de inspectie van het basisonderwijs waaronder de school ressorteert.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina