Regeling uitvoering Verordening in- en uitvoer gevaarlijke chemische stoffen

[Regeling vervallen per 19-03-2004.]
Geldend van 07-05-2003 t/m 18-03-2004

Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 24 april 2003, nr. DGM/SAS/2003032160 houdende uitvoering van Verordening (EG) Nr. 304/2003 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen (Regeling uitvoering Verordening in- en uitvoer gevaarlijke chemische stoffen)

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op verordening (EG) Nr. van 304/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen en op de artikelen 31, eerste lid, juncto 24 van de Wet milieugevaarlijke stoffen;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 19-03-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder Verordening: verordening (EG) Nr. 304/2003 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen.

Artikel 2

[Vervallen per 19-03-2004]

Voorschriften van de Verordening als gevolg waarvan voorschriften van het Besluit in- en uitvoer milieugevaarlijke stoffen buiten toepassing blijven en voorschriften van de Verordening die niet onder de werkingssfeer van dat besluit vallen, worden aangemerkt als bij of krachtens dat besluit gegeven voorschriften.

Artikel 3

[Vervallen per 19-03-2004]

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer is de nationale instantie, bedoeld in de Verordening.

Artikel 4

[Vervallen per 19-03-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 24 april 2003

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P.L.B.A. van Geel

Terug naar begin van de pagina