Landbouwkwaliteitsbesluit pluimveevlees

[Regeling vervallen per 28-09-2007.]
Geldend van 28-05-2003 t/m 27-09-2007

Besluit van 23 april 2003, houdende regels inzake het verhandelen van vlees van pluimvee (Landbouwkwaliteitsbesluit pluimveevlees)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 27 januari 2003, TRCJZ/2003/696, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken;

Gelet op verordening (EEG) nr. 1906/90 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1990 tot vaststelling van handelsnormen voor vlees van pluimvee (PbEG L 173/1), alsmede gelet op verordening nr. 1538/91 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 5 juni 1991 houdende uitvoeringsbepalingen van verordening (EEG) nr. 1906/90 van de Raad tot vaststelling van handelsnormen voor vlees van pluimvee (PbEG L 143/11);

Gelet op de artikelen 2, 3, 4, 6, 7, 8 en 9 van de Landbouwkwaliteitswet;

De Raad van State gehoord (advies van 21 maart 2003, nummer W11.03.0038/V);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 14 april 2003, no. TRCJZ/2003/3195, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 28-09-2007]

  • 2 Als bevoegde autoriteit als bedoeld in artikel 11, eerste lid, van verordening nr. 1538/91 wordt in dit besluit en de daarop berustende bepalingen aangewezen: Onze Minister.

Artikel 2

[Vervallen per 28-09-2007]

Het is verboden om vlees van pluimvee in de handel te brengen dat niet voldoet aan verordening nr. 1906/90 en verordening nr. 1538/91.

Artikel 3

[Vervallen per 28-09-2007]

  • 1 Een slachterij die op grond van artikel 10, eerste lid, van verordening nr. 1538/91 het houderijsysteem bij de etikettering van zijn producten vermeldt, moet overeenkomstig artikel 11, eerste lid, van verordening nr. 1538/91 worden geregistreerd.

  • 2 Terzake van de registratie, bedoeld in het eerste lid, kan door Onze Minister medewerking worden gevorderd van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren.

Artikel 4

[Vervallen per 28-09-2007]

Indien pluimveevlees afkomstig uit landen buiten de Europese Unie de vermeldingen en aanduidingen vastgesteld op grond van artikel 9 en 10 van verordening nr. 1538/91 voert, moet dit vlees vergezeld gaan van een certificaat dat is afgegeven door de bevoegde autoriteit van het land van oorsprong overeenkomstig artikel 13 van verordening nr. 1538/91.

Artikel 5

[Vervallen per 28-09-2007]

De Stichting CPE is belast met controle en toezicht op de naleving door de bij haar aangeslotenen van de artikelen 10 en 11 van verordening nr. 1538/91 alsmede van de krachtens artikel 3 van dit besluit gestelde regelen.

Artikel 6

[Vervallen per 28-09-2007]

De categorieën van bedrijven, bedoeld in artikel 11, derde lid, van verordening nr. 1538/91 dienen aangesloten te zijn bij de Stichting CPE indien zij gebruik maken van de aanduidingen van houderijsystemen bij de etikettering van hun producten, bedoeld in artikel 10, van verordening nr. 1538/91.

Artikel 7

[Vervallen per 28-09-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 8

[Vervallen per 28-09-2007]

Dit besluit wordt aangehaald als: Landbouwkwaliteitsbesluit pluimveevlees.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 23 april 2003

Beatrix

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

C. P. Veerman

Uitgegeven de zevenentwintigste mei 2003

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Transponeringstabel

[Vervallen per 28-09-2007]

Artikel verordening 1906/90

LKW-besluit

artikel 1.1

artikel 2

artikel 1.2

artikel 2

artikel 1.3

artikel 2

artikel 1.4

artikel 2

artikel 2

artikel 3

artikel 2

artikel 4

artikel 2

artikel 5

artikel 2

artikel 6

artikel 2

artikel 7

artikel 8

artikel 5

artikel 9

artikel 10

artikel 18 Lkw

artikel 11

artikel 12

artikel 13

Verordening (EEG) Nr. 1538/91

LKW-Besluit

artikel 1

artikel 1 bis

artikel 2

artikel 2

artikel 3

artikel 2

artikel 4

artikel 2

artikel 5

artikel 2

artikel 6

artikel 2

artikel 7

artikel 2

artikel 8

artikel 2

artikel 9

artikel 2

artikel 10

artikel 2

artikel 11

artikel 3 en artikel 6

artikel 12

artikel 5 en artikel 12 Lkw

artikel 13

artikel 4

   

artikel 14 [vervallen]

artikel 14bis

artikel 2 en artikel 1 Regeling watergehalte pluimveevlees

artikel 14ter

artikel 2 en artikel 1 Regeling watergehalte pluimveevlees

artikel 15

Bijlage I

Bijlage Ibis

Bijlage II

Bijlage III

Bijlage IV

Bijlage V

Bijlage VI

Bijlage VII

Bijlage VIII

Bijlage IX

Terug naar begin van de pagina