Tijdelijke toekenning specifieke taken en vertegenwoordigingsbevoegdheden aan de directeur Arbeidsverhoudingen

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 26-04-2003 t/m 31-12-2005

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 april 2003 nr. BSG/2003/31302 houdende tijdelijke toekenning van een aantal specifieke taken en vertegenwoordigingsbevoegdheden aan de directeur Arbeidsverhoudingen

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 53, eerste lid, van het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit SZW 2002;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

De directie Arbeidsverhoudingen is met betrekking tot kinderopvang verantwoordelijk voor:

  • a. het ontwerpen van teksten van wetten, algemene maatregelen van bestuur, ministeriële regelingen, beleidsregels en circulaires;

  • b. de implementatie van nieuwe wetgeving;

  • c. het verzorgen van ramingen en de ten behoeve van die ramingen benodigde analyses en het verkrijgen en beheren van de betreffende beleidsinformatie, waarbij zonodig afstemming plaatsvindt met het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Centraal Planbureau;

  • d. het opstellen van het kader voor het toezicht op de kwaliteit van kinderopvang.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

De directeur Arbeidsverhoudingen is in het kader van zijn verantwoordelijkheden, bedoeld in artikel 1, gevolmachtigd tot het aangaan van overeenkomsten met een waarde van maximaal € 500.000,- betreffende door de directeur-generaal Arbeidsverhoudingen en Internationale Betrekkingen goedgekeurde activiteiten met betrekking tot:

  • a. beleidsinformatievoorziening;

  • b. de organisatie van voorlichtings- en informatiecampagnes en productie van voorlichtingsmateriaal;

  • c. externe advisering in het kader van voorlichtingsprojecten.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 18 april 2003

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,
de wnd. secretaris-generaal,

M.A. Ruys

Terug naar begin van de pagina