Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit Personeel, Organisatie en Informatie 2003

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 21-06-2003 t/m 31-12-2003

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 april 2003, nr. PO&I/2003/31576, houdende de inrichting van de directie Personeel, Organisatie en Informatie, alsmede doorverlening van vertegenwoordigingsbevoegdheden van de directeur Personeel, Organisatie en Informatie (Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit Personeel, Organisatie en Informatie 2003)

§ 1. Algemeen

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2004]

In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder PO&I: de directie Personeel, Organisatie en Informatie van het ministerie.

§ 2. Organisatie en taken

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2004]

PO&I bestaat uit de volgende clusters:

 • a. Organisatie en Planning & Control;

 • b. Arbeidsomstandigheden;

 • c. Arbeidsmarkt;

 • d. Human Resource Management;

 • e. Informatie- en Communicatietechnologie;

 • f. Arbeidsvoorwaarden en rechtspositie;

 • g. Adviespool;

 • h. Medezeggenschap;

 • i. Intern Beheer.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2004]

De manager van het cluster Organisatie en Planning & Control is verantwoordelijk voor de volgende algemene taken:

 • a. het ontwikkelen van een departementaal organisatiebeleid en het onderhouden van het sturingsmodel;

 • b. het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen die aansluiten bij het organisatiebeleid;

 • c. het ontwikkelen van departementaal formatiebeleid en de daaraan gekoppelde beheerskaders en het toetsen van het formatiebeheer;

 • d. het ontwikkelen van beleid inzake de administratieve organisatie en het risicomanagement en het bieden van ondersteuning bij de implementatie ervan;

 • e. het mede vormgeven aan de planning- en controlcyclus inzake PO&I-onderwerpen en het bijdragen aan de control op PO&I-onderwerpen;

 • f. het ontwikkelen van beleid op het terrein van de departementale personele informatievoorziening.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2004]

De manager van het cluster Arbeidsomstandigheden is verantwoordelijk voor de volgende algemene taken:

 • a. het organiseren van een efficiënte samenwerking van alle actoren die betrokken zijn bij het onderwerp arbeidsomstandigheden en ziekteverzuimbeleid;

 • b. het bieden van bedrijfsmaatschappelijk werk en ondersteuning op het terrein van preventie en reïntegratie;

 • c. het ontwikkelen van beleid rond arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim in een meerjarenbeleid en jaarlijkse update.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2004]

De manager van het cluster Arbeidsmarkt is verantwoordelijk voor de volgende algemene taken:

 • a. het vormgeven van het arbeidsmarktbeleid van het ministerie;

 • b. het zoeken en benutten van interdepartementale samenwerking;

 • c. het organiseren van en deelnemen aan wervingsactiviteiten.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2004]

De manager van het cluster Human Resource Management is verantwoordelijk voor de volgende algemene taken:

 • a. het ontwikkelen en professionaliseren van het beleid op het terrein van human resource management;

 • b. het functioneren van het Informatie- en Mobiliteitscentrum;

 • c. het inzetten van scholing en kennisontwikkeling;

 • d. het investeren in managementontwikkeling.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2004]

De manager van het cluster Informatie- en Communicatietechnologie is verantwoordelijk voor de volgende algemene taken:

 • a. het mede ontwikkelen van strategisch en kaderstellend informatie- en communicatietechnologiebeleid en het monitoren van de toepassing daarvan;

 • b. het bevorderen van en ondersteunen bij het planningsproces op dit terrein (informatieplannen);

 • c. het beheer van het automatiseringsartikel;

 • d. het initiëren en uitvoeren van departementsbrede trajecten en processen op het terrein van informatie- en communicatietechnologie;

 • e. het bijhouden van relevante technische en organisatorische ontwikkelingen op het terrein van informatie- en communicatietechnologie;

 • f. het ontwikkelen van beleid met betrekking tot informatiebeveiliging en toezicht op de juiste verwerking van persoonsgegevens;

 • g. het adviseren van het management op het terrein van informatie- en communicatietechnologiebeleid, informatieplanning en een doeltreffende en doelmatige inzet van de desbetreffende middelen.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2004]

De manager van het cluster Arbeidsvoorwaarden en rechtspositie is verantwoordelijk voor de volgende algemene taken:

 • a. het ontwikkelen en vormgeven van specifiek arbeidsvoorwaardenbeleid en de rechtspositieregels van het ministerie;

 • b. het bekendmaken en uitdragen van de centrale kaders van het arbeidsvoorwaardenbeleid en de rechtspositieregels en de specifieke aspecten van het ministerie op het terrein van arbeidsvoorwaardenbeleid;

 • c. het adviseren en ondersteunen van het management van het ministerie bij de behandeling van complexe arbeidsvoorwaardelijke en rechtspositionele aangelegenheden;

 • d. het vertegenwoordigen van het ministerie bij de behandeling van beroepszaken inzake rechtspositionele besluiten, ingesteld bij rechtbanken of de Centrale Raad van Beroep.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2004]

De manager van het cluster Adviespool is verantwoordelijk voor de volgende algemene taken:

 • a. het adviseren van het management van het ministerie op het terrein van organisatieontwikkeling, op basis van individuele klantvragen;

 • b. het adviseren van het management van het ministerie op het terrein van human resources management, op basis van individuele klantvragen;

 • c. het adviseren van het management van het ministerie op het terrein van informatie- en communicatietechnologie, op basis van individuele klantvragen.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2004]

De manager van het cluster Medezeggenschap is verantwoordelijk voor de volgende algemene taken:

 • a. het laten verzorgen van het ambtelijk secretariaat van de medezeggenschap;

 • b. het adviseren van de secretaris-generaal, de plaatsvervangend secretaris-generaal en de directeuren-generaal op het terrein van de medezeggenschap.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2004]

De manager van het cluster Intern Beheer is verantwoordelijk voor de volgende algemene taken:

 • a. het verzorgen van de interne planning- en controlcyclus;

 • b. het adviseren van de directeur op het gebied van bedrijfsvoering, beheer en interne organisatie;

 • c. het verzorgen van de relevante managementinformatie;

 • d. het inrichten van de interne administratieve organisatie, informatiebeveiliging en logistieke organisatie.

§ 3. Bevoegdheden

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2004]

Aan de managers van de clusters wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot het nemen van besluiten over en het vaststellen en ondertekenen van stukken die betrekking hebben op de personeelsaangelegenheden ten behoeve van de eigen organisatorische eenheid, voorzover het betreft:

 • a. het opmaken, niet zijnde vaststellen, van een beoordeling van medewerkers;

 • b. het houden van manager-medewerkergesprekken;

 • c. verlof van medewerkers;

 • d. kleine beloningen, niet zijnde gratificaties, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de directeur.

Artikel 13

[Vervallen per 01-01-2004]

Aan de managers van de clusters wordt volmacht verleend tot het aangaan van overeenkomsten die betrekking hebben op de levering van goederen en diensten op basis van een door de directie Algemene Zaken afgesloten mantelovereenkomst alsmede tot het afsluiten van koop-, huur- en lease-overeenkomsten met een waarde van ten hoogste € 5.000,- per overeenkomst.

Artikel 14

[Vervallen per 01-01-2004]

Bij afwezigheid of verhindering van de directeur van PO&I worden, voor de duur van de afwezigheid of verhindering, diens taken en bevoegdheden waargenomen door de plaatsvervangend directeur.

§ 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 15

[Vervallen per 01-01-2004]

Doorverlening van mandaat, machtiging of volmacht is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur.

Artikel 16

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2003.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 18 april 2003

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,
de

directeur Personeel, Organisatie en Informatie

,

J.H. Maas

Terug naar begin van de pagina