Wijziging Subsidieregeling maatschappelijke organisaties en milieu (subsidieplafonds 2003 SMOM)

Geldend van 25-12-2003 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 17 april 2003, nr. SB/BM 2003012186, houdende wijziging van de Subsidieregeling maatschappelijke organisaties en milieu en vaststelling van subsidieplafonds voor het verlenen van subsidies als bedoeld in die regeling (subsidieplafonds 2003 SMOM).

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 15.13, eerste tot en met derde lid, van de Wet milieubeheer;

Besluit:

Artikel 1

  • II Van het bedrag, genoemd in het eerste lid, is:

    • A. voor projecten als bedoeld in artikel 6, tweede lid, onder a, van de in het eerste lid genoemde regeling ten hoogste € 2.447.000,– beschikbaar;

    • B. voor projecten als bedoeld in artikel 6, tweede lid, onder b, van de in het eerste lid genoemde regeling ten hoogste € 1.121.000,– beschikbaar, en

    • C. voor projecten als bedoeld in artikel 6, tweede lid, onder c, van de in het eerste lid genoemde regeling ten hoogste € 2.502.000,– beschikbaar.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 17 april 2003

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P.L.B.A. van Geel

Terug naar begin van de pagina