Tijdelijke vrijstellingsregeling vaccinatie Newcastle disease

[Regeling vervallen per 03-08-2003.]
Geldend van 24-04-2003 t/m 02-08-2003

Tijdelijke vrijstellingsregeling vaccinatie Newcastle disease

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 107 van de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 03-08-2003]

  • 1 De in ondernemer, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Regeling vaccinatie Newcastle disease, van wie het bedrijf in een vervoersbeperkingsgebied, bedoeld in de Regeling vervoersbeperkingsgebieden pluimvee 2003, is gelegen wordt vrijgesteld van de verplichten die volgen uit de Regeling vaccinatie Newcastle disease.

  • 2 Vanaf het moment dat het bedrijf, bedoeld in het eerste lid, niet meer in het vervoersbeperkingsgebied, bedoeld in de Regeling vervoersbeperkingsgebieden pluimvee 2003, is gelegen wordt de ondernemer nog gedurende zes weken vrijgesteld van artikel 2, tweede tot en met achtste lid, van de Regeling vaccinatie Newcastle disease.

Artikel 2

[Vervallen per 03-08-2003]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

[Vervallen per 03-08-2003]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstellingsregeling vaccinatie Newcastle disease.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 17 april 2003

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
overeenkomstig het door de minister genomen besluit,
de

directeur-generaal

,

R.M. Bergkamp

Terug naar begin van de pagina