Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Ramingen en Analyse 2003

[Regeling vervallen per 26-11-2003 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2003.]
Geldend van 25-04-2003 t/m 30-06-2003

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 april 2003 nr. R&A/2003/31594, houdende de inrichting van de directie Ramingen en Analyse alsmede doorverlening van vertegenwoordigingsbevoegdheden van de directeur Ramingen en Analyse (Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Ramingen en Analyse 2003)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 3, onder k, en 13, eerste lid, van het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit secretaris-generaal SZW 2003;

Besluit:

§ 1. Algemeen

[Vervallen per 26-11-2003]

Artikel 1

[Vervallen per 26-11-2003]

In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder R&A: de directie Ramingen en Analyse van het ministerie.

§ 2. Organisatie en taken afdelingen

[Vervallen per 26-11-2003]

Artikel 2

[Vervallen per 26-11-2003]

R&A bestaat uit de volgende afdelingen:

 • a.. Arbeidsverhoudingen en internationaal;

 • b. Sociale verzekeringen en uitvoering;

 • c. Arbo, integrale ramingen en beleidsinformatie;

 • d. Arbeidsmarkt en reïntegratie;

 • e. Bijstandszaken en handhaving;

 • f. Bureau Bedrijfsvoering.

Artikel 3

[Vervallen per 26-11-2003]

Het hoofd van de afdeling Arbeidsverhoudingen en internationaal is verantwoordelijk voor de volgende algemene taken:

 • a. het verzorgen van kwantitatieve analyses, het ramen van volume- en financiële ontwikkelingen bij ongewijzigd beleid en het doorrekenen van de effecten van beleidsvoornemens op het terrein van arbeidsverhoudingen, waaronder arbeid en zorg, emancipatie, pensioenen en ouderenbeleid;

 • b. het bijdragen aan de beleidsinformatievoorziening op het terrein, bedoeld onder a, waaronder het ontwikkelen en onderhouden van alsmede rapporteren en adviseren over indicatoren en monitors;

 • c. het verzorgen van internationaal vergelijkende analyses op het gehele terrein van het ministerie.

Artikel 4

[Vervallen per 26-11-2003]

Het hoofd van de afdeling Sociale verzekeringen en uitvoering is verantwoordelijk voor de volgende algemene taken:

 • a. het verzorgen van ramingen en analyses op het terrein van de volksverzekeringen, de ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregelingen, de Werkloosheidswet en op het terrein van reïntegratie van (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten;

 • b. het leveren van beleidsinformatie en het ontwikkelen, onderhouden en toepassen van ramingsmodellen op de terreinen, bedoeld in onderdeel a;

 • c. het leveren van ondersteunende ramingen en analyses op het macro-financiële en macro-budgettaire vlak, op het gebied van (vermindering) van administratieve lasten en op het gebied van uitvoeringskosten van het beleid van het ministerie.

Artikel 5

[Vervallen per 26-11-2003]

Het hoofd van de afdeling Arbo, integrale ramingen en beleidsinformatie is verantwoordelijk voor de volgende algemene taken:

 • a. het verzorgen van analyses en het doorrekenen van de effecten van ontwikkelingen en beleidsvoornemens op het gebied van arbeidsveiligheid en -gezondheid alsmede op het gebied van preventie van arbeidsongeschiktheid;

 • b. het verzorgen van integrale ramingen in het kader van de budgetdiscipline sociale zekerheid en arbeidsmarkt alsmede de afstemming daarover (inclusief alle VBTB-aspecten);

 • c. het verzorgen van de algehele afstemming van de regie, waaronder ook begrepen het budgetbeheer, op de beleidsinformatie.

Artikel 6

[Vervallen per 26-11-2003]

Het hoofd van de afdeling Arbeidsmarkt en reïntegratie is verantwoordelijk voor de volgende algemene taken:

 • a. het verzorgen van analyses en het doorrekenen van de effecten van de ontwikkelingen en van de beleidsvoornemens op het gebied van het algemene arbeidsmarktbeleid, van het arbeidsmarktbeleid bijzondere groepen en van het gemeentelijke activeringsbeleid;

 • b. het bijdragen aan de beleidsinformatievoorziening en het ontwikkelen, onderhouden en toepassen van ramings- en analysemodellen op het terrein genoemd onder a, waaronder het ontwikkelen en onderhouden van alsmede rapporteren en adviseren over indicatoren en monitors;

 • c. het voeren van de regie voor R&A in het kader van het reïntegratiebeleid.

Artikel 7

[Vervallen per 26-11-2003]

Het hoofd van de afdeling Bijstandszaken en handhaving is verantwoordelijk voor de volgende algemene taken:

 • a. het verzorgen van analyses en het doorrekenen van de effecten van ontwikkelingen en beleidsvoornemens op het gebied van de algemene en bijzondere bijstand en op het gebied van handhaving;

 • b. het bijdragen aan de beleidsinformatievoorziening en het ontwikkelen, onderhouden en toepassen van ramings- en analysemodellen op het terrein, genoemd onder a, waaronder het ontwikkelen en onderhouden van alsmede rapporteren en adviseren over indicatoren en monitors;

 • c. het voeren van de regie voor R&A op het gebied van modelontwikkeling en microdatabeheer en op het gebied van handhaving.

Artikel 8

[Vervallen per 26-11-2003]

Het hoofd van het Bureau Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de ondersteuning van de directie op het gebied van interne bedrijfsvoering (personeel, informatie, organisatie, financiën, algemene zaken en huisvesting).

Artikel 9

[Vervallen per 26-11-2003]

Elk van de hoofden van de afdelingen, genoemd in artikel 2, is belast met het leiding geven aan de medewerkers van de eigen afdeling.

§ 3. Bevoegdheden

[Vervallen per 26-11-2003]

Artikel 10

[Vervallen per 26-11-2003]

 • 1 Aan het hoofd van de afdeling Arbo, integrale ramingen en beleidsinformatie wordt volmacht verleend tot het aangaan van overeenkomsten met betrekking tot beleidsinformatievoorziening tot een maximumbedrag van € 5.000,- per overeenkomst.

 • 2 Het hoofd van de afdeling Arbo, integrale ramingen en beleidsinformatie kan de bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, doorverlenen aan de onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 11

[Vervallen per 26-11-2003]

 • 1 Aan het hoofd van het Bureau Bedrijfsvoering wordt volmacht verleend tot het verrichten van de volgende privaatrechtelijke rechtshandelingen tot een maximum van € 20.000 per overeenkomst:

  • a. het aangaan van koop-, huur- en leaseovereenkomsten;

  • b. het aangaan van overeenkomsten voor het inhuren van personeel voor de uitvoering van werkzaamheden die onder directe verantwoordelijkheid van het departementale management worden verricht;

  • c. het aangaan van overeenkomsten met betrekking tot beroeps-, functionerings- en loopbaangerichte cursussen en opleidingen die ingevolge dienstopdracht worden gevolgd;

 • 2 Het hoofd van het Bureau Bedrijfsvoering kan de bevoegdheden, bedoeld in het eerste lid, niet doorverlenen.

Artikel 12

[Vervallen per 26-11-2003]

 • 1 Aan de hoofden van de afdelingen wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot het nemen van besluiten over en het vaststellen en ondertekenen van stukken die betrekking hebben op de personeelsaangelegenheden van de eigen afdeling, voor zover het betreft:

  • a. het opmaken, niet zijnde vaststellen, van een beoordeling van medewerkers;

  • b. het houden van manager-medewerkergesprekken;

  • c. verlof van medewerkers.

  • d. kleine beloningen, niet zijnde gratificaties, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de directeur.

 • 2 De hoofden van de afdelingen kunnen de bevoegdheden, bedoeld in het eerste lid, niet doorverlenen.

Artikel 13

[Vervallen per 26-11-2003]

Bij afwezigheid of verhindering van de directeur R&A worden, voor de duur van de afwezigheid of verhindering, diens taken en bevoegdheden waargenomen door het hoofd van de afdeling Bijstandszaken en handhaving, welke is aangewezen als plaatsvervangend directeur.

§ 4. Slotbepaling

[Vervallen per 26-11-2003]

Artikel 14

[Vervallen per 26-11-2003]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2003.

 • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Ramingen en Analyse 2003.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 16 april 2003

De

Minister

van Sociale Zaken Werkgelegenheid,
namens deze,
De directeur Ramingen & Analyse,

R.H.J.M. Gradus

Terug naar begin van de pagina