Zuivelverordening 2003, Reiniging verpakkingen gewasbeschermingsmiddelen

[Regeling vervallen per 16-09-2012 met terugwerkende kracht tot en met 16-11-2011.]
Geldend van 01-04-2004 t/m 15-11-2011

Verordening van het Productschap Zuivel van 16 april 2003, houdende regels omtrent de reiniging van verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen (Zuivelverordening 2003, Reiniging verpakkingen gewasbeschermingsmiddelen)

Het bestuur van het Productschap Zuivel;

Gelet op de artikelen 93, 95, 104 en 106 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op de artikelen 3, 5, 6 en 7 van de lnstellingsverordening Produktschap Zuivel;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 16-09-2012]

Deze verordening verstaat onder:

a.

productschap

:

Productschap Zuivel;

b.

bestuur

:

bestuur van het productschap;

c.

voorzitter

:

voorzitter van het productschap;

d.

ondernemer

:

de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld;

e.

gewasbeschermingsmiddelen

:

gewasbeschermingsmiddelen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel g van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962, op de verpakking waarvan de vermelding voorkomt "Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven".

Artikel 2

[Vervallen per 16-09-2012]

 • 1 De ondernemer die gewasbeschermingsmiddelen toepast, dient te beschikken over apparatuur, welke voldoet aan de voorschriften, opgenomen in de bijlage, dan wel over apparatuur, welke voldoet aan de specificaties, als waaraan een typegoedkeuring is gegeven door de in de voornoemde bijlage genoemde instantie.

 • 2 De ondernemer, die gewasbeschermingsmiddelen toepast, is verplicht de verpakking daarvan, onmiddellijk en aansluitend op de lediging ervan in de spuitapparatuur, te reinigen met de apparatuur, als bedoeld in het eerste lid, en volgens de methode, genoemd in de bijlage.

 • 3 Het is de ondernemer verboden een of meer ledige verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen aanwezig te hebben, welke meer dan 0,01 % van het gewicht van het middel, oorspronkelijk aanwezig in de verpakking, bevat.

 • 4 Van de verplichtingen, genoemd in het eerste en tweede lid, kan worden afgeweken ingeval gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast door middel van hand- of rugspuitapparatuur met een tankinhoud van ten hoogste 21 liter, mits de in de bijlage voorgeschreven reinigingsmethode wordt gevolgd en onverminderd het bepaalde in het derde lid.

Artikel 3

[Vervallen per 16-09-2012]

 • 1 Met de in artikel 2 bedoelde apparatuur wordt gelijkgesteld apparatuur die rechtmatig is geproduceerd of in de handel is gebracht in een andere lidstaat van de Europese Unie, dan wel is geproduceerd in een staat die partij is bij de overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte, en die ten minste aan gelijkwaardige eisen voldoet.

 • 2 Met de in artikel 2 bedoelde typegoedkeuring wordt gelijkgesteld een typegoedkeuring afgegeven door een onafhankelijke keuringsinstellingen een andere lidstaat van de Europese Unie, dan wel in een staat die partij is bij de overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte, welke goedkeuring is afgegeven op basis van onderzoekingen die tenminste aan gelijkwaardige eisen voldoen.

Artikel 4

[Vervallen per 16-09-2012]

 • 1 Het bestuur kan bij besluit vrijstelling verlenen van een of meer bepalingen uit deze verordening en daarbij nadere voorschriften vaststellen.

 • 2 Het bestuur kan bij besluit het gestelde in de bijlage wijzigen, totdat bij verordening tot wijziging van de betreffende bijlage daarin is voorzien. Alsdan wordt het betreffende besluit geacht te zijn ingetrokken.

 • 3 Een besluit als bedoeld in het eerste en tweede lid wordt bekendgemaakt in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van bekendmaking, tenzij het betreffende besluit anders bepaalt.

 • 4 De voorzitter is namens het bestuur bevoegd op schriftelijk verzoek van de ondernemer ontheffing te verlenen van het bepaalde in de artikelen 2 en 3 en daarbij nadere voorschriften vast te stellen.

Artikel 5

[Vervallen per 16-09-2012]

Het bepaalde bij of krachtens deze verordening, waarbij aan ondernemers verplichtingen worden opgelegd, is mede bindend voor andere natuurlijke en rechtspersonen, voor zover deze handelingen verrichten die bedrijfsmatig in ondernemingen plegen te worden verricht.

Artikel 6

[Vervallen per 16-09-2012]

 • 1 Op overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening wordt een tuchtrecherlijke maatregel gesteld.

 • 2 De tuchtrecherlijke maatregel is een geldboete van ten hoogste € 4.500.

 • 3 Voor deze verordening is het bevoegde tuchtgerecht het tuchtgerecht van het Hoofdproductschap Akkerbouw.

Artikel 7

[Vervallen per 16-09-2012]

De Zuivelverordening 1998, Reiniging verpakkingen gewasbeschermingsmiddelen wordt ingetrokken.

Artikel 8

[Vervallen per 16-09-2012]

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 9

[Vervallen per 16-09-2012]

Deze verordening wordt aangehaald als Zuivelverordening 2003, Reiniging verpakkingen gewasbeschermingsmiddelen.

Zoetermeer, 16 april 2003

G.A. Koopstra

voorzitter

F. Beekman

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 12 juni 2003 en door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij bij beschikking van 23 mei 2003, nr. TRCJZ/2003/3737.

Bijlage

[Vervallen per 16-09-2012]

A. Voorschriften terzake van apparatuur en methode als bedoeld in artikel 2, eerste en tweede lid

[Vervallen per 16-09-2012]

1. mobiele apparatuur:

[Vervallen per 16-09-2012]

 • a. de spuitapparatuur, waarmede de gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast, dient te zijn voorzien van een spoeltrechter met spoelkop op of nabij de vloeistoftank, alsmede van een (demontabel) spanframe (openhouder);

 • b. De spoeltrechter dient een diameter te hebben van tenminste 400 mm, ingeval deze rond van vorm is, c.q. dient zijden te hebben van tenminste 400 mm, ingeval deze rechthoekig van vorm is.

  De onderuitloop hiervan eindigt in de vloeistoftank of in de aanzuigleiding van de spuitpomp.

  Bij een gecombineerd gebruik van de spoeltrechter als vultrechter moet de doorlaat van de trechteruitloop een opening hebben van tenminste 40 mm, teneinde de afstort van het spuitpoeder probleemloos te kunnen verwerken.

 • c. De spoelkop van de spoelinstallatie dient tenminste 35 boringen te bevatten, zodanig verdeeld over de omtrek van de spoelkop, dat een totale spreidingshoek van 240° of meer wordt bereikt.

  Bij een waterdruk op de leiding voor de spoelkop van 5 bar dient ca. 25 liter water per minuut door de boringen gelijkmatig verdeeld over de omtrek van de spoelkop te kunnen worden verspoten.

  De spoelkop is ongeveer centraal geplaatst in de spoeltrechter.

  De diameter van de spoelkop mag niet groter zijn dan 35 mm. De aanvoerleiding naar de spoelkop mag geen grotere buitendiameter hebben dan 16 mm. De aanvoerleiding naar de spoelkop dient te worden voorzien van een hand- of voetbediende afsluiter. De pompdruk ter plaatse van de spoelkop dient minimaal 3 bar en maximaal 5 bar te zijn.

2. centrale vulplaats:

[Vervallen per 16-09-2012]

Ingeval voor het vullen van mobiele spuitapparatuur permanent gebruik gemaakt wordt van een centrale vulplaats, behoeft de mobiele spuitapparatuur niet te voldoen aan de in het eerste lid gestelde eisen, mits de centrale vulapparatuur voldoet aan die eisen en mits de mobiele spuitapparatuur uitsluitend met behulp van deze centrale vulapparatuur wordt gevuld.

3. typegoedkeuring:

[Vervallen per 16-09-2012]

 • a. apparatuur, die afwijkt van de hiervoor in het eerste lid gestelde eisen, dient te voldoen aan de specificaties die tijdens een typegoedkeuring zijn vastgesteld;

 • b. de typegoedkeuring zal uitsluitend worden verleend indien is vastgesteld dat de afwijkende apparatuur tenminste dezelfde goede werking heeft als de apparatuur die voldoet aan de hiervoor in het eerste lid gestelde eisen;

 • c. typegoedkeuring zal uitsluitend kunnen worden verleend door het IMAG te Wageningen.

4. methode:

[Vervallen per 16-09-2012]

 • a. verpakkingen, bestaande uit zakken, dienen te worden gespoeld met gebruikmaking van het spanframe dat is geplaatst om de opstekende spoelkop;

 • b. andere verpakkingen dienen tijdens het spoelen met de opening naar beneden gericht te worden geplaatst over de opstekende spoelkop;

 • c. er dient te worden gespoeld met schoon water, onvermengd met gewasbeschermingsmiddelen. Bij een spoeldruk van 3 tot 5 bar dient tenminste 30 seconden te worden gespoeld. Het spoelwater mag uitsluitend in de vloeistoftank terecht komen.

B. Voorschriften terzake van de methode bedoeld in artikel 2, vierde lid

[Vervallen per 16-09-2012]

De verpakking dient enkele malen te worden omgespoeld met schoon leidingwater, waarna het spoelwater in de vloeistoftank van de spuitapparatuur dient te worden gedeponeerd.

Terug naar begin van de pagina