Archiefregeling Londens Archief

Geldend van 18-04-2003 t/m heden

Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 15 april 2003, nr. DDI/ST/reg1/2003, tot beperking van de openbaarheid van naar het Nationaal Archief over te brengen archiefbescheiden van het archief, van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in ballingschap te Londen, (`Londens Archief'), (1936) 1940-1945 (1958).

Artikel 1

 • 1 Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, alsmede op het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen danwel van derden worden aan de openbaarheid van de naar het Nationaal Archief over te brengen archiefbescheiden van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in ballingschap te Londen, (`Londens Archief'), (1936) 1940-1945 (1958), de in het volgende lid genoemde beperkingen gesteld.

 • 2 Raadpleging van bescheiden die geborgen zijn onder de inventarisnummers:

  • 1. Geheim Archief:

   381, 404, 410-411, 434, 638-649, 660, 663, 669, 672, 675, 690-691, 708-712, 714-720, 853, 873, 1451-1465, 1468-1469, 1471-1474, 1476-1506, 1579-1580, 2134-2153, 2164-2203, 2209;

  • 2. Gewoon of Groot Archief:

   2366, 2373, 2378, 2392, 2429, 2435, 2658, 3435, 3529-3551, 3560, 3568-3576, 3578-3582, 3614, 3645, 3647, 3659, 3669-3670, 3718, 3723, 3730-3737, 3784, 3789, 3792, 3805, 3816, 3868-3870, 3876, 3896, 3917-3919, 4048-4049, 4081, 4083, 4105-4106, 4108-4109, 4113, 4130-4133, 4149-4198, 4218, 4236, 4347, 4350, 4410-4419, 4444, 4520-4521, 4546, 4688, 4695-4696;

  • 3. Directie Buitenlandse Dienst:

   4820-5050, 5099-5164;

  • 4. Comptabiliteit:

   5390;

  • 6. Gedeponeerde Archieven:

   5638, 5969-5971, 5974-5977, 5981, 5983, 6132-6138, 6146-6147, 6342

  is slechts mogelijk na ondertekening door de onderzoeker van het door het Nationaal Archief gehanteerde Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet openbare archieven; een exemplaar van dit formulier is als bijlage bij dit besluit gevoegd.

 • 3 De beperking aan de openbaarheid, bedoeld in het tweede lid, geldt tot 75 jaar na afsluiting van het betrokken dossier.

Artikel 2

De directeur van het Nationaal Archief is verplicht de archiefbescheiden in goede staat te bewaren of te doen bewaren, overeenkomstig het bij of krachtens de Archiefwet 1995 bepaalde.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt gepubliceerd en werkt terug tot en met 6 maart 2003.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,

J.G. de Hoop Scheffer

Bijlage Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet-openbare archieven

Naam en voorletters: ...

Bezoekersnummer: ...

Adres: ...

Postcode en woonplaats: ...

bezig met een onderzoek naar: ...

vraagt hierbij toestemming tot het raadplegen van het archief: ...

Nummer Toegang: ...

De gegevens uit dit archief zullen eventueel worden vastgelegd in een scriptie / dissertatie / artikel in een (wetenschappelijk) periodiek / boek.

Het onderzoek vindt plaats aan (instelling): ...

onder leiding van:

Ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij

 • 1. de uit bovengenoemde bescheiden verkregen gegevens slechts voor bovengenoemd doel zal aanwenden en niets zal publiceren of op andere wijze openbaar maken waardoor het recht van een ieder op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer geschonden wordt of bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke of rechtspersonen, dan wel derden, onevenredig bevoordeeld of benadeeld kunnen worden;

 • 2. met het oog op deze bescherming van nog levende personen niet tot publicatie van gegevens uit dit archief zal overgaan dan na schriftelijke toestemming van de directeur Nationaal Archief of diens gemachtigde, aan wie daartoe de te publiceren passages vooraf dienen te worden voorgelegd;

 • 3. de overige gegevens uit dit archief die hem/haar ter kennis zullen komen en waarover geen toestemming tot publicatie is verkregen slechts voor eigen studie zal gebruiken en deze niet aan derden zal mededelen.

Indien de directeur Nationaal Archief of diens gemachtigde afwijzend beschikt op een verzoek tot raadpleging of een verzoek tot publicatie van gegevens uit dit archief, zullen de motieven die tot deze afwijzing hebben geleid, aangegeven worden.

De geldigheidsduur van de toestemming bedraagt twaalf maanden. Indien het beoogde doel na afloop van deze periode niet is verwezenlijkt, kan een verzoek tot verlenging worden ingediend.

Handtekening aanvrager,

...

Datum: ...

Plaats: ...

Gezien en akkoord:

de directeur Nationaal Archief,

voor deze,

...

Datum: ...

Plaats: ...

Terug naar begin van de pagina