Ziektekostentegemoetkoming per 1 januari 2003

Geldend van 01-01-2003 t/m heden

Ziektekostentegemoetkoming per 1 januari 2003

I. Samenvatting

In deze circulaire wordt het niveau van de tegemoetkoming in de ziektekosten op basis van het Besluit tegemoetkoming ziektekosten rijkspersoneel (Btzr) vanaf 1 januari 2003 bekendgemaakt.

II. Inleiding

In de arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 1 juni 1999 - 1 augustus 2000 is vastgelegd dat de Btzr-tegemoetkoming wordt gehandhaafd op het niveau van 1999 tot het moment waarop het totaal van de helft van de MOOZ-bijdrage, de helft van de WTZ-bijdrage en 50% van het bedrag van de component 'polis' van de particuliere ziektekostenpremie voor maatschappijpolis, zoals deze door het Centraal Plan Bureau ten behoeve van het Centraal Economisch Plan wordt geraamd, hoger is dan het niveau van 1999. Met ingang van 1 januari 2003 is het totaal van de helft van de MOOZ-bijdrage, de helft van de WTZ-bijdrage en 50% van het bedrag van de component 'polis' hoger dan het niveau van 1999.

Met ingang van 1 januari 2003 zal de Btzr- tegemoetkoming worden vastgesteld op 50% van het totaal van de MOOZ-bijdrage, de WTZ-bijdrage en het bedrag van de component 'polis' van de particuliere ziektekostenpremie voor maatschappijpolis, zoals deze ten behoeve van het Centraal Economisch Plan door het Centraal Plan Bureau wordt geraamd.

III. Ziektekostentegemoetkomingen per 1 januari 2003

De MOOZ-bijdrage en de WTZ-bijdrage zijn voor het jaar 2003 vastgesteld op € 96,00 respectievelijk € 320,64 per jaar. Het bedrag van de component 'polis' van de particuliere ziektekostenpremie voor maatschappijpolis is door het Centraal Plan Bureau geraamd op € 1205,51 per jaar.

Het bedrag van de tegemoetkoming per maand is vanaf 1 januari 2003:

Ik verzoek u met het bovenstaande rekening te houden. Inlichtingen uitsluitend voor afdelingen Personeelszaken van geadresseerden bij mevrouw Van Ogtrop respectievelijk het secretariaat van de afdeling Pensioenen, Sociale Zekerheid en Zorg (telefoon 070-426 6900, respectievelijk 426 6996).

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
voor deze,
de

wnd. directeur-generaal Management en Personeelsbeleid

,

C.J.A. Maas

Terug naar begin van de pagina