Circulaire Aanpassing bedragen Besluit woninggebonden subsidies 1995 en Besluit locatiegebonden subsidies

Geldend van 28-04-2003 t/m heden

Circulaire Aanpassing bedragen Besluit woninggebonden subsidies 1995 en Besluit locatiegebonden subsidies

Geacht college, geacht bestuur,

Op basis van de te verwachten stijging van de bouwkosten van nieuwbouwwoningen worden jaarlijks de stichtingskostengrenzen voor (sociale) nieuwbouwwoningen berekend en worden de hierop betrekking hebbende regelingen geactualiseerd. De aanpassingen komen voort uit artikel 24 van het Besluit woninggebonden subsidies 1995 en uit artikel 6 van het Besluit locatiegebonden subsidies. Daartoe dient bijgaande MG en Besluit.

In het BWS 1995 en in het BLS is de categorie woningen in de sociale bouwsector opgenomen. Voor deze categorie geldt thans dat de geraamde kosten voor het in eigendom verkrijgen daarvan niet hoger zijn dan € 91.800,-.

Gelet op de prijsontwikkeling van het bouwen van woningen is het wenselijk om met ingang van 1 januari 2003 dit bedrag te verhogen. Het nieuwe verhoogde bedrag in het BWS 1995 en in het BLS wordt verhoogd van € 91.800,- naar € 96.849,-.

Bij ministeriële regeling zijn de bedragen in de genoemde besluiten aangepast. Een afschrift van deze regeling is bij deze circulaire gevoegd.

Deze circulaire en bijbehorende ministeriële regeling worden in de Staatscourant gepubliceerd.

Hoogachtend,
De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

H.G.J. Kamp

Terug naar begin van de pagina