Organisatie-, mandaat- en volmacht-besluit directie Uitvoering Werk en Inkomen 2003

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 27-04-2003 t/m 31-12-2003

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 april 2003, nr. W&I/2003/31994, houdende de inrichting van de directie Uitvoering Werk en Inkomen alsmede doorverlening van vertegenwoordigingsbevoegdheden van de directeur Uitvoering Werk en Inkomen (Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Uitvoering Werk en Inkomen 2003)

§ 1. Algemeen

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2004]

In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder W&I: de directie Uitvoering Werk en Inkomen van het ministerie.

§ 2. Organisatie

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2004]

De directie bestaat uit de volgende organisatieonderdelen:

 • a. de afdeling Structuur & inrichting uitvoeringsorganisatie;

 • b. de afdeling Implementatie, beleidsoverdracht en afspraken;

 • c. de afdeling Planning & control en financiën;

 • d. het directiesecretariaat.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2004]

Het hoofd van de afdeling Structuur en inrichting uitvoeringsorganisatie is belast met de algemene kennis- en beleidsontwikkeling ten aanzien van:

 • a. de organisatie van de uitvoering van werk en inkomen;

 • b. de regelgeving rond Structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

 • c. de sturingsfilosofie met betrekking tot zelfstandige bestuursorganen op het terrein van werk en inkomen;

 • d. de normenkaders voor het toezicht.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2004]

Het hoofd van de afdeling Implementatie, beleidsoverdracht en afspraken is belast met:

 • a. het ontwikkelen van het relatiebeheer met de uitvoeringorganisaties;

 • b. het maken van afspraken met de uitvoeringsorganisaties over de implementatie van wetgeving en beleid en het monitoren van en het rapporteren over deze afspraken;

 • c. het waarborgen van de inbreng van de expertise van de uitvoeringsorganisatie ten aanzien van uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van voorgesteld beleid.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2004]

Het hoofd van de afdeling Planning & control en financiën is belast met:

 • a. het ontwikkelen, beheren en bewaken van de jaarplancyclus;

 • b. het beoordelen van begrotingen van de uitvoeringsorganisaties in het algemeen en grote projecten in het bijzonder;

 • c. het beoordelen van rapportages over de uitvoering van de begroting en het ontwikkelen van beleid met betrekking tot de uitvoeringskosten;

 • d. activiteiten rond financieringskaders en verantwoordingskaders, bekostigings- en afrekeningsvraagstukken.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2004]

Het hoofd van het directiesecretariaat is verantwoordelijk voor advisering aan en ondersteuning van de directeur en het managementteam als geheel met betrekking tot aangelegenheden op het vlak van beleidsinhoud, personeel en organisatie, voor het kennismanagement alsmede voor de coördinatie van diverse directiebrede aangelegenheden van inhoudelijke, organisatorische en financiële aard.

§ 3. Bevoegdheden

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2004]

De hoofden van de organisatieonderdelen, genoemd in artikel 2, worden gemachtigd tot het paraferen van stukken afkomstig van andere onderdelen van het ministerie dan W&I, voorzover deze stukken betrekking hebben op de verantwoordelijkheden van het eigen organisatieonderdeel en met uitzondering van stukken waarvan, gelet op het belang daarvan, redelijkerwijs vermoed kan worden dat deze door de directeur afgedaan moeten worden.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2004]

Aan de hoofden van de organisatieonderdelen, genoemd in artikel 2, wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot het nemen van besluiten over en het vaststellen en ondertekenen van stukken die betrekking hebben op de personeelsaangelegenheden van de eigen afdeling, voor zover het betreft:

 • a. het opmaken, niet zijnde vaststellen, van een beoordeling van medewerkers;

 • b. het houden van manager-medewerker gesprekken;

 • c. het verlof van medewerkers;

 • d. eenmalige beloningen, niet zijnde gratificaties, tot een bedrag van € 50, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de directeur.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Aan het hoofd van het Bureau Bedrijfsvoering dat ressorteert onder de directeur Bureau Opsporingsbeleid wordt volmacht verleend tot het op verzoek van de directeur verrichten van de volgende privaatrechtelijke rechtshandelingen tot een maximum van € 20.000 per overeenkomst:

  • a. het aangaan van koop-, huur- en leaseovereenkomsten;

  • b. het aangaan van overeenkomsten voor het inhuren van uitzendkrachten;

  • c. het aangaan van overeenkomsten met betrekking tot beroeps-, functionerings- en loopbaangerichte cursussen en opleidingen die ingevolge dienstopdracht worden gevolgd.

 • 2 De directeur Bureau Opsporingsbeleid alsmede het Hoofd Bureau Bedrijfsvoering hebben schriftelijk ingestemd met de volmacht, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2004]

Bij afwezigheid of verhindering van de directeur W&I worden, voor de duur van de afwezigheid of verhindering, diens taken en bevoegdheden waargenomen door het afdelingshoofd dat is benoemd tot plaatsvervangend directeur.

§ 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2003.

 • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Uitvoering Werk en Inkomen 2003.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

`s-Gravenhage, 14 april 2003

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,
De

directeur Uitvoering Werk en Inkomen

,

J.H.M. Kok

Terug naar begin van de pagina