Ontheffing van verbod op permethrin

[Regeling vervallen per 17-11-2005.]
Geldend van 01-06-2003 t/m 16-11-2005

Ontheffing van verbod op permethrin

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, M. Rutte;

Gezien het verzoek van de Minister van Defensie van 11 februari 2003, kenmerk G/2003000283 tot ontheffing van het verbod op het gebruik van bestrijdingsmiddelen op basis van de werkzame stof permethrin ten behoeve van het impregneren van klamboes en kleding;

Gelet op artikel 16a, eerste lid, onderdeel b, van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 17-11-2005]

In verband met de uitzending van Nederlandse militairen naar het Midden-Oosten en Azië, wordt aan de Minister van Defensie ontheffing verleend van:

Artikel 2

[Vervallen per 17-11-2005]

Aan de ontheffing, bedoeld in artikel 1, worden de beperkingen en voorschriften zoals opgenomen in de bijlage bij dit besluit verbonden.

Artikel 3

[Vervallen per 17-11-2005]

De ontheffing wordt verleend voor de duur van de uitzending van Nederlandse militairen naar Midden-Oosten en Azië.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

C. Ross-van Dorp

Bijlage bij het besluit van 12 april 2003, houdende ontheffing als bedoeld in artikel 16a, eerste lid, onderdeel b, van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 van de verboden van de artikelen 2, eerste lid, en 10, eerste lid, van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 ten aanzien van bestrijdingsmiddelen op basis van de werkzame stof permethrin.

[Vervallen per 17-11-2005]

Bestrijdingsmiddelen:

[Vervallen per 17-11-2005]

  • 1 ten behoeve van het impregneren in een industriële omgeving: de in Nederland toegelaten bestrijdingsmiddelen voor het impregneren van textiel

  • 2 ten behoeve van het impregneren door personen van enkele stuks kleding:

    • a. Individual Dynamic Absorption Kit (IDA-Kit)

    • b. Aerosol spray

Voorschriften voor gebruik:

[Vervallen per 17-11-2005]

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als bestrijdingsmiddel voor het impregneren van kleding en klamboes ter bescherming tegen insecten, in het bijzonder muggen, mits daarbij geen lozing van de werkzame stof naar het oppervlaktewater optreedt.

Het afvalwater wordt tijdens en na het industriële impregneren verwijderd via voorzuivering.

Impregnering door personen van enkele stuks kleding is niet toegestaan in of bij gebouwen die voor bewoning zijn bestemd. Tevens vindt impregnering uitsluitend plaats in een geventileerde en beschutte omgeving onder naleving van de Veiligheidsaanbevelingen. Indien er geen beschutte omgeving is wordt geïmpregneerd op ruime afstand van water in de omgeving.

Individual Dynamic Absorption (IDA) kit

[Vervallen per 17-11-2005]

Gevaarssymbool:

Xn

N

Gevaarszinnen:

Ontvlambaar.

Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.

Irriterend voor de ogen en de huid.

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.

Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen:

Buiten bereik van kinderen bewaren.

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik.

Draag de bijgeleverde handschoenen tijdens het toevoegen van het middel aan het water, het toevoegen van de te behandelen kleding, het hanteren van (vochtige) behandelde kleding en het afvoeren/verwijderen van de gebruikte IDA kit.

Vermijd inademing damp.

Uitsluitend toepassen in goed geventileerde ruimte of buiten.

Droog de geïmpregneerde kleding in een goed ventilerende ruimte of buiten.

Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

Bij aanraking met de huid onmiddellijk met water en zeep wassen en deskundig medisch advies inwinnen.

Bij inslikken niet het braken opwekken; onmiddellijk een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.

Voorkom lozing in milieu.

Samenstelling middel:

• permethrin (Casnr. 52645-53-1) 40 %

• terpentijn (Casnr. 8006-64-2) 60 %

Aerosol spray

[Vervallen per 17-11-2005]

Gevaarssymbool:

Xi

Gevaarszinnen:

Irriterend voor de ogen en de huid.

Houder onder druk.

Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen:

Buiten bereik van kinderen bewaren.

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik.

Uitsluitend toepassen in goed geventileerde ruimte of buiten.

Droog de geïmpregneerde kleding in een goed ventilerende ruimte of buiten.

Vermijd inademing van spuitnevel.

Draag geschikte handschoenen tijdens het spuiten van het middel op de kleding en het hanteren van (vochtige) behandelde kleding en het afvoeren/verwijderen van de gebruikte spuitbus.

Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

Bij aanraking met de huid onmiddellijk met water en zeep wassen en deskundig medisch advies inwinnen.

Voorkom lozing in milieu.

Samenstelling middel:

• permethrin (Casnr. 52645-53-1) 0,5 %

• inerte drijfgassen 99,5 %

Terug naar begin van de pagina