Besluit Bibob

Geraadpleegd op 30-05-2024.
Geldend van 01-08-2020 t/m heden

Besluit van 12 april 2003, houdende uitvoering van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Besluit BIBOB)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 1 oktober 2002, nr. EA2002/88934, directoraat-generaal Openbare Orde en Veiligheid, mede namens Onze Minister van Justitie, in overeenstemming met Onze Minister van Verkeer en Waterstaat;

Gelet op de artikelen 1, tweede lid, 5, tweede lid, 7, tweede lid, 16, tweede lid, 27, eerste lid, onderdeel i, en vijfde lid, en 46 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur;

De Raad van State gehoord (advies van 28 november 2002, nr. W04.02.0448/I);

Gezien het nader rapport van Onze Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie van 27 maart, nr EA2003/55758, directoraat-generaal Openbare Orde en Veiligheid, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Verkeer en Waterstaat;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 2

Als rechtspersoon met een overheidstaak als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de wet, worden aangewezen de zelfstandige bestuursorganen van de in de bijlage bij dit besluit genoemde rechtspersonen.

Artikel 5

Het Bureau stelt jaarlijks de bijdrage in de kosten van het advies, bedoeld in artikel 16 van de wet, vast aan de hand van:

 • a. de werkelijk gemaakte kosten die het Bureau voor de behandeling van de aanvraag heeft moeten maken,

 • b. het aantal aanvragen dat in het afgelopen kalenderjaar is ingediend,

 • c. het verwachte totale aantal aanvragen dat in het lopende kalenderjaar zal worden ingediend,

 • d. het verwachte aantal aanvragen dat in het eerstvolgende kalenderjaar zal worden ingediend.

Artikel 6

Als bestuursorganen als bedoeld in artikel 27, eerste lid, onderdeel i, van de wet, worden aangewezen:

 • a. Onze Minister van Veiligheid en Justitie, voor zover het bestanden betreft waarvan de gegevens worden verwerkt door het Centraal Justitieel Incasso Bureau;

 • b. Onze Minister van Infrastructuur en Milieu, voor zover het bestanden betreft waarvan de gegevens worden verwerkt door de Inspectie Leefomgeving en Transport, domeinen Transport;

 • c. de Inspectie Leefomgeving en Transport, domeinen Transport;

 • d. de Dienst Wegverkeer.

Artikel 7

 • 2 Indien de gegevens niet binnen twee weken kunnen worden verstrekt, stelt het desbetreffende bestuursorgaan het Bureau daarvan in kennis en noemt het daarbij een termijn waarbinnen de gegevens wel tegemoet kunnen worden gezien. Deze termijn bedraagt niet meer dan twee weken na afloop van de termijn, genoemd in het eerste lid.

Artikel 8

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, met uitzondering van artikel 6, onderdelen b. en c., dat in werking treedt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 12 april 2003

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. W. Remkes

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de achtste mei 2003

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Bijlage als bedoeld in artikel 2 van het Besluit Bibob

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

 • Bureau Architectenregister

 • Dienst voor het kadaster en de openbare registers

 • Stichting Administratie Indonesische Pensioenen

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

 • Bureau Beheer Landbouwgronden

 • College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

 • Stichting Bloembollenkeuringsdienst

 • Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel

 • Stichting Kwaliteits-Controle-Bureau

 • Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Zaaizaad en Pootgoed van Landbouwgewassen

 • Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst voor de Tuinbouw

 • Stichting SKAL

Ministerie van Financiën (FIN)

 • Autoriteit Financiële Markten

 • De Nederlandsche Bank

 • Waarderingskamer

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)

 • Luchtverkeersleiding Nederland

 • RDW (Dienst Wegverkeer)

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

 • Commissariaat voor de Media

 • Mondriaan Fonds

 • Nederlandse Publieke Omroep

 • Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie

 • Stichting Nederlands Fonds voor de Film

 • Stichting Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+

 • Stichting Nederlands Letterenfonds

 • Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs

 • Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs

 • Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties

 • Stimuleringsfonds voor de Journalistiek

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

 • Sociale Verzekeringsbank

 • Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)

 • Bureau Financieel Toezicht

 • Centraal Orgaan opvang asielzoekers

 • Commissie schadefonds geweldsmisdrijven

 • Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen

 • Politieacademie

 • Raad voor rechtsbijstand

 • Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

 • College sanering zorginstellingen

 • Zorginstituut Nederland

 • Nederlandse Transplantatie Stichting

 • Nederlandse Zorgautoriteit

 • Pensioen- en Uitkeringsraad

 • Wlz uitvoerders als bedoeld in de Wet langdurige zorg

 • Zorg Onderzoek Nederland/ Medische Wetenschappen

Naar boven