Verordening PDV controle diervoedersector 2003

[Regeling vervallen per 11-11-2007.]
Geldend van 01-07-2003 t/m 10-11-2007

Verordening van het Productschap Diervoeder van 11 april 2003 houdende bepalingen met betrekking tot de controle in de sector diervoeder (Verordening PDV controle diervoedersector 2003)

Het bestuur van het Productschap Diervoeder;

Gelet op de artikelen 93, 95, 100 en 104 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, de artikelen 2, 3 en 9 van de Instellingsverordening Akkerbouwproductschappen 1997 en artikel 2 van de Verordening PDV algemene bepalingen 2003;

in aanmerking nemende Richtlijn 95/53/EG van de Raad van 25 oktober 1995 tot vaststelling van de beginselen inzake de organisatie van de officiële controles op het gebied van diervoeding (PB EG L 265) en de richtlijnen 89/662/EEG en 90/675/EEG inzake de veterinaire controles;

Besluit:

§ 1. Algemeen

[Vervallen per 11-11-2007]

Artikel 1

[Vervallen per 11-11-2007]

Deze verordening neemt over de terminologie van de verordeningen genoemd in artikel 2 en verstaat voorts onder:

a.

producten die bedoeld zijn voor het voederen van dieren

:

voedermiddelen, voormengsels, toevoegingsmiddelen, diervoeders en alle andere producten die bedoeld zijn om te worden gebruikt of gebruikt worden voor het voederen van dieren;

b.

controle van documenten

:

de verificatie van de documenten die het product dat bedoeld is voor het voederen van dieren vergezellen of van andere informatie over dit product;

c.

overeenstemmingscontrole

:

de verificatie, door visuele inspectie, van de overeenstemming tussen de documenten, de merktekens en de producten die bedoeld zijn voor het voederen van dieren;

d.

fysieke controle

:

de controle van de producten die bedoeld zijn voor het voederen van dieren, hetgeen een monsterneming en een onderzoek van de monsters in een laboratorium kan omvatten;

e.

terbeschikkinghoudingsplicht

:

de plicht van de ondernemer om producten die bedoeld zijn voor het voederen van dieren een redelijke termijn ter beschikking van de secretaris te houden, teneinde controles te kunnen uitvoeren en maatregelen te kunnen treffen;

f.

college

:

het bij Besluit PDV College van Deskundigen Diervoedersector 2000 ingestelde college.

§ 2. Reikwijdte controle

[Vervallen per 11-11-2007]

Artikel 2

[Vervallen per 11-11-2007]

 • 1 De controle op de naleving van het bepaalde bij of krachtens:

  bestrijkt alle stadia van de productie, de tussenstadia die aan in het verkeer brengen vooraf gaan, het in het verkeer brengen zelf, het voorhanden en in voorraad hebben alsmede het gebruik van de producten die bedoeld zijn voor het voederen van dieren, overeenkomstig het gestelde bij of krachtens deze verordening, tenzij de betreffende verordening anders bepaalt.

 • 2 De ondernemer is verplicht alle medewerking te verlenen en desgevraagd de gevraagde gegevens te verstrekken ten behoeve van de uitvoering van de controle bedoeld in het eerste lid.

§ 3. Wijze van controleren

[Vervallen per 11-11-2007]

Artikel 3

[Vervallen per 11-11-2007]

 • 1 De controle bedoeld in artikel 2 vindt plaats door middel van:

  • a. administratieve controle, inclusief controle van documenten;

  • b. overeenstemmingscontrole en andere visuele en instrumentele inspectie en controle van producten die bedoeld zijn voor het voederen van dieren, bedrijfsinrichting en apparatuur;

  • c. fysieke controle;

 • 2 De controle vindt zodanig plaats dat verstoring in de vorm van respectievelijk het toebrengen van schade en vertraging aan het bedrijfsproces, vervoer, gebruik en dergelijke wordt vermeden, voor zover zulks onder handhaving van de doelmatigheid van de controle mogelijk is.

 • 3 De controle wordt uitgevoerd met regelmatige tussenpozen en steekproefsgewijs. De controle wordt in de regel uitgevoerd zonder kennisgeving vooraf.

 • 4 De controle staat in verhouding tot het beoogde doel en wordt met name uitgevoerd in het licht van de risico's en opgedane ervaringen. De controle strekt zich in principe uit tot alle stadia genoemd in artikel 2, doch vindt in het bijzonder plaats in het (de) voor de voorgenomen controles meest geschikte stadium (stadia).

 • 5 De voorzitter is bevoegd om, namens het bestuur en gehoord het college, bij besluit nadere voorschriften vast te stellen omtrent bemonstering en keuring en de daarbij te hanteren onderzoekmethoden.

Artikel 4

[Vervallen per 11-11-2007]

De controle op producten die bedoeld zijn voor het voederen van dieren, bestemd voor aflevering buiten Nederland, is gelijk aan de controle op producten die bedoeld zijn voor het voederen van dieren, bestemd voor aflevering in Nederland.

§ 4. Maatregelen

[Vervallen per 11-11-2007]

Artikel 5

[Vervallen per 11-11-2007]

 • 1 Indien het vermoeden bestaat dat een partij producten die bedoeld zijn voor het voederen van dieren niet voldoet aan het bepaalde in hoofdstuk 8 van Verordening PDV diervoeders 2003, kan de Secretaris namens het bestuur de ondernemer die over de partij beschikt, een ter beschikkinghoudingsplicht opleggen gedurende een daarbij vast te stellen redelijke termijn en op een aan te wijzen plaats, ten behoeve van uit- voering van nader onderzoek en in afwachting van de uitslag van dit onderzoek.

 • 2 Indien - al dan niet na onderzoek - vaststaat dat een partij producten die bedoeld zijn voor het voederen van dieren niet voldoet aan het bepaalde in de verordeningen, genoemd in artikel 2, moet de ondernemer of diens gemachtigde de partij ten behoeve van de secretaris ter beschikking houden teneinde op aanwijzing van en onder toezicht van of vanwege de secretaris namens het bestuur, binnen een nader door de secretaris te bepalen termijn en op eigen kosten:

  • -

   de partij een zodanige behandeling te laten ondergaan dat de partij weer voldoet aan de voorschriften;

  • -

   de partij te ontsmetten;

  • -

   de partij anderszins weer in overeenstemming te brengen met de voorschriften;

  • -

   de partij voor andere doeleinden te gebruiken;

  • -

   de partij onschadelijk te maken:

  • -

   de partij te (doen) vernietigen bij een door de secretaris aangewezen of erkende instelling.

§ 5. Uitvoering van de controle

[Vervallen per 11-11-2007]

Artikel 6

[Vervallen per 11-11-2007]

Tot uitvoering van de in artikel 2 van deze verordening bedoelde controle zijn bevoegd de medewerkers van:

 • -

  de Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees,

 • -

  enige andere inspectie-instelling die daarvoor door de secretaris is geaccepteerd.

 • -

  de Keuringsdienst Diervoedersector, voor de periode tot de Verordening PDV erkenningsregeling GMP diervoedersector is goedgekeurd en certificerende instellingen de taken overnemen.

Artikel 7

[Vervallen per 11-11-2007]

Overtredingen van het bepaalde in artikel 2, tweede lid en artikel 5 worden aangewezen als strafbare feiten.

§ 6. Slotbepalingen

[Vervallen per 11-11-2007]

Artikel 8

[Vervallen per 11-11-2007]

 • 1 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2003.

  Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 juni 2003, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt met uitzondering van artikel 7 terug tot en met 1 juli 2003.

 • 2 Besluiten van de voorzitter bedoeld in artikel 3, vijfde lid, worden bekendgemaakt in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treden met ingang van de tweede dag na dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie in werking, tenzij het betreffende besluit anders bepaalt.

Artikel 9

[Vervallen per 11-11-2007]

 • 1 De Verordening PDV controle diervoedersector 1998 wordt ingetrokken.

 • 2 In alle verordeningen en besluiten van het productschap waarin wordt verwezen naar de in het eerste lid genoemde verordening of naar bepaalde artikelen in die verordening, moet deze verwijzing worden beschouwd als een verwijzing naar onderhavige verordening of de overeenkomstige artikelen van onderhavige verordening.

Artikel 10

[Vervallen per 11-11-2007]

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PDV controle diervoedersector 2003.

Den Haag, 11 april 2003

J.H.M. Kienhuis

voorzitter

J. den Hartog

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 12 juni 2003 en door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij bij beschikking van 22 mei 2003, nr. TRCJZ/2003/3828.

Terug naar begin van de pagina