Volmacht directeur Coördinatie Emancipatiebeleid

[Regeling vervallen per 08-08-2007 met terugwerkende kracht tot en met 22-02-2007.]
Geldend van 09-05-2003 t/m 21-02-2007

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 april 2003, nr C/2003/19969, houdende doorverlening van volmacht van de directeur Communicatie aan de directeur Coördinatie Emancipatiebeleid

Artikel 1

[Vervallen per 08-08-2007]

  • 1 Aan de directeur Coördinatie Emancipatiebeleid wordt in het kader van het project `Reis langs culturen; landen leren van elkaar!', een project als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder g, van de Subsidieregeling ESF-EQUAL, volmacht verleend tot het aangaan van overeenkomsten met betrekking tot:

    • a. de organisatie van voorlichtings- en informatiecampagnes en de productie en distributie van voorlichtingsmateriaal;

    • b. systeemontwikkeling, licenties en functioneel beheer en onderhoud van applicaties van voorlichtings- en documentatiesystemen;

    • c. externe advisering in het kader van voorlichtingscampagnes.

  • 2 De directeur Coördinatie Emancipatiebeleid, de directeur-generaal Arbeidsverhoudingen en Internationale Betrekkingen en de plaatsvervangend secretaris-generaal hebben schriftelijk ingestemd met de volmacht, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 2

[Vervallen per 08-08-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2003.

's-Gravenhage, 10 april 2003

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,
de

directeur Communicatie

,

S.C. Koole

Terug naar begin van de pagina