Verordening technische eiproducten 2003 (PPE)

[Regeling vervallen per 02-08-2009.]
Geldend van 05-07-2003 t/m 01-08-2009

Verordening technische eiproducten 2003 (PPE)

Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren heeft,

gelet op de artikelen 5, 6, 7 en 8 van de Instellingsverordening Productschap Pluimvee en Eieren 1998-I,

op 10 april 2003 vastgesteld de navolgende

VERORDENING

Artikel 1

[Vervallen per 02-08-2009]

Deze verordening verstaat onder:

productschap

:

Productschap Pluimvee en Eieren;

technische eiproducten

:

de producten welke zijn verkregen uit eieren welke niet voldoen aan de eisen gesteld in de vigerende EEG-verordening betreffende consumptie-eieren, alsmede niet voor menselijke consumptie geschikte of bestemde eiproducten;

ondernemer

:

degene die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld;

verhandelen

:

het bedrijfsmatig voorhanden hebben, te koop aanbieden, verkopen of afleveren;

CPE

:

Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiproducten.

Artikel 2

[Vervallen per 02-08-2009]

 • 1 Het is de ondernemer verboden technische eiproducten te verhandelen tenzij de recipiënt onderscheidenlijk de verpakking waarin het zich bevindt is voorzien van de aanduiding:

  "TECHNISCH EIPRODUCT : NIET GESCHIKT VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE"

 • 2 De in het eerste lid bedoelde aanduiding dient op een goed zichtbare plaats en in duidelijk leesbare en onuitwisbare letters te zijn aangebracht.

 • 3 In afwijking van het bepaalde in het eerste lid mag voor technische eiproducten die in bulk aan de verwerker en/of verbruiker worden afgeleverd of in bulk worden bewaard de aldaar genoemde aanduiding, in plaats van op de recipiënt, worden vermeld op handelsdocumenten mits deze bij de waar aanwezig zijn.

Artikel 3

[Vervallen per 02-08-2009]

Het is de ondernemer verboden de in artikel 2, lid 1 genoemde aanduiding te veranderen, te verwijderen en/of onleesbaar te maken.

Artikel 4

[Vervallen per 02-08-2009]

 • 1 De ondernemer die technische eiproducten vervaardigt dient een register bij te houden waarin tenminste zijn opgenomen:

  • a. datum van fabricage;

  • b. hoeveelheid en aard van het gefabriceerde product;

  • c. hoeveelheid en aard van de gebruikte grondstoffen;

  • d. het chargenummer;

  • e. naam en adres van de afnemer.

 • 2 De ondernemer dient het in het eerste lid bedoelde register tenminste 6 maanden te bewaren.

Artikel 5

[Vervallen per 02-08-2009]

 • 1 De ondernemer is verplicht aan het productschap een opgave te verstrekken van elke opslagplaats, waar hij technisch eiproduct opslaat of bewaart.

 • 2 Het is de ondernemer verboden om technisch eiproduct welke zich in Nederland in het vrije verkeer bevindt, op te slaan of te bewaren in een opslagplaats, waarvan hij geen opgave heeft gedaan overeenkomstig het eerste lid van dit artikel.

Artikel 6

[Vervallen per 02-08-2009]

 • 1 Het toezicht op de naleving van de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften wordt namens het productschap uitgeoefend door een door het bestuur aangewezen dienst of door het bestuur aangewezen personen.

 • 2 Ondernemers zijn verplicht:

  • a. aan de door het Bestuur aangewezen dienst of aan de door het Bestuur aangewezen personen al die gegevens te verstrekken of te doen verstrekken, die naar diens/hun oordeel nodig is/zijn voor de vervulling van diens/hun taak;

  • b. aan de door het bestuur aangewezen dienst of aan de door het Bestuur aangewezen personen inzage te geven of te doen geven van die boeken en bescheiden, die naar diens/hun oordeel nodig is voor de vervulling van diens/hun taak;

  • c. aan de door het bestuur aangewezen dienst of aan de door het Bestuur aangewezen personen te allen tijde toegang te geven of te doen geven tot hun bedrijfsruimten en tot die plaatsen of vervoermiddelen, waar c.q. waarin voorraden, tot het bedrijf van de ondernemer behorende, zijn opgeslagen c.q. worden vervoerd;

  • d. te gedogen dat controleurs van de door het bestuur aangewezen dienst of de door het Bestuur aangewezen personen monsters nemen uit de voorraden (waaronder begrepen verpakkingsmateriaal) van het bedrijf van de ondernemer, ongeacht de plaats waar of waarin zich die voorraden bevinden en de ondernemer zal alsdan de van hem gevorderde medewerking verlenen overeenkomstig de aanwijzingen en toezicht van die controleurs of aangewezen personen.

 • 3 De in het eerste lid bedoelde personen zijn bevoegd berechtingsrapporten ten behoeve van tuchtrechtelijke afhandeling op te maken.

Artikel 7

[Vervallen per 02-08-2009]

 • 1 De door het productschap uit hoofde van deze verordening verkregen gegevens omtrent ondernemingen worden in handen gesteld van de voorzitter van het productschap; zij worden, behoudens aan personeelsleden van het secretariaat van het productschap, alsmede ten behoeve van de handhaving van het bepaalde in deze verordening, niet verder bekendgemaakt.

 • 2 De door de voorzitter aangewezen dienst of personen dien(t)(en), ter bescherming van de privacy van de ondernemer, vertrouwelijk en op verantwoorde wijze om te gaan met de uit hoofde van het toezicht verkregen gegevens.

Artikel 8

[Vervallen per 02-08-2009]

De bij deze verordening gestelde regelen zijn eveneens bindend voor de natuurlijke of rechtspersonen die geen onderneming drijven waarvoor het productschap is ingesteld voorzover zij handelingen verrichten die bedrijfsmatig in de ondernemingen, waarvoor het productschap is ingesteld, plegen te worden verricht.

Artikel 9

[Vervallen per 02-08-2009]

 • 1 Op overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening worden tuchtrechtelijke maatregelen gesteld.

 • 2 De tuchtrechtelijke maatregelen zijn:

  • a. een berisping, welke bestaat uit een schriftelijk of mondeling vermaan tot de ondernemer, in verband met het begane feit;

  • b. een geldboete van ten hoogste € 4.500,--, welke geheel of gedeeltelijk voorwaardelijk kan worden opgelegd;

  • c. openbaarmaking van de tuchtbeschikking op kosten van de veroordeelde.

Artikel 10

[Vervallen per 02-08-2009]

 • 1 Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening technische eiproducten 2003 (PPE)".

 • 2 Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Voor het bestuur,

J .J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 26 juni 2003.

Terug naar begin van de pagina