Instellingsbesluit regiegroep nationale en bovenregionale recherche

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 24-04-2003 t/m 30-12-2004

Instellingsbesluit regiegroep nationale en bovenregionale recherche

De Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie;

Overwegende dat de Tweede Kamer bij brief van 28 november 2002 (Kamerstukken II, 2002-2003, 28 250, nr. 4) door ons is geïnformeerd over ons voornemen te komen tot nationale en bovenregionale recherche;

dat invoering daarvan met ingang van 1 januari 2004 wordt beoogd;

dat een goede implementatie een nauwe samenwerking en afstemming tussen de betrokken partijen vordert;

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 31-12-2004]

Er is een regiegroep nationale en bovenregionale recherche, hierna te noemen de regiegroep.

Artikel 2

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De regiegroep heeft tot taak een spoedige implementatie van de in de brief (Kamerstukken II, 2002-2003, 28 250, nr. 4) over de `nationale en bovenregionale recherche' beschreven organisatiestructuur te bevorderen. Zij doet dit onder meer door het bewaken van de voortgang en de samenhang tussen de verschillende projecten die met dit doel zijn ingericht. Daarnaast verzorgen de leden van de regiegroep voor de afstemming met en de communicatie naar de eigen organisaties.

 • 2 De regiegroep heeft, gedurende de tijd die nodig is voor de bovenbedoelde implementatie, tevens als taak om de samenhang te verzorgen tussen de activiteiten die voortvloeien uit de in het eerste lid genoemde taak en activiteiten die voortvloeien uit het project Versterking Kwaliteit Opsporing. Zij doet dit door de activiteiten in het kader van dit project te prioriteren, alsmede de uitvoering daarvan en de samenhang van de activiteiten onderling en met het implementatieproject te bevorderen.

Artikel 3

[Vervallen per 31-12-2004]

De regiegroep is als volgt samengesteld:

 • - mevr. drs. L.M.C. Ongering, plv. Directeur-Generaal Openbare Orde en Veiligheid, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, voorzitter, tevens lid;

 • - mr. drs. C.W.M. Dessens, Directeur-Generaal Rechtshandhaving, ministerie van Justitie, plv. voorzitter, tevens lid;

 • - drs. W.J. Deetman, korpsbeheerder regio Haaglanden, lid;

 • - mr. J.A. Hulsenbek, Openbaar Ministerie, Procureur-Generaal, lid;

 • - mr. M.E.F.H. van Erve, Openbaar Ministerie, hoofd landelijk parket, lid;

 • - M.A. Beuving, korpschef Korps Landelijke Politie Diensten, lid;

 • - R.G.C. Bik, korpschef regio Zuid-Holland Zuid, lid;

 • - J. Wilzing, korpschef regio IJsselland, lid.

Artikel 4

[Vervallen per 31-12-2004]

De regiegroep kan niet-leden uitnodigen tot het bijwonen van de vergaderingen.

Artikel 5

[Vervallen per 31-12-2004]

De regiegroep wordt ondersteund door een secretariaat vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Justitie. Het secretariaat wordt gevoerd in overleg met de voorzitter van de regiegroep.

Artikel 6

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Het beheer van de archiefbescheiden van de regiegroep geschiedt door de secretaris van de regiegroep met inachtneming van de terzake geldende bepalingen van het beheersreglement van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 • 2 Bij opheffing van de regiegroep worden de archiefbescheiden overgedragen aan het centraal archief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 8

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

 • 2 Dit besluit vervalt per 31 december 2004, of indien de regiegroep haar werkzaamheden eerder heeft voltooid, op dat tijdstip.

Artikel 9

[Vervallen per 31-12-2004]

Dit besluit wordt aangehaald als Instellingsbesluit regiegroep nationale en bovenregionale recherche.

Artikel 10

[Vervallen per 31-12-2004]

Dit besluit zal, met de daarbij behorende toelichting, worden gepubliceerd in de Staatscourant. Mededeling zal daarvan worden gedaan in het Algemeen Politieblad.

Een afschrift van dit besluit zal worden gezonden aan de Tweede Kamer, het Korpsbeheerdersberaad, het College van procureurs-generaal en de Raad van Hoofdcommissarissen.

's-Gravenhage, 9 april 2003

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W. Remkes

De

Minister

van Justitie,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina