Regeling uitzondering inrichtingen WZV

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 17-04-2003 t/m 31-12-2005

Regeling uitzondering inrichtingen WZV

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

Tot de instellingen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder B, van het Besluit aanwijzing inrichtingen Wet ziekenhuisvoorzieningen, behoren niet:

 • a. kleinschalige woonvoorzieningen voor gehandicapten, die zorg verlenen als omschreven in artikel 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ, in combinatie met de vormen van zorg, omschreven in de artikelen 4, 6, 7 en 8 van dat besluit, in verband met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap, en die zijn:

  • 1. zelfstandige woningen,

   dat wil zeggen woningen die naast één of meer privé-vertrekken een eigen voordeur, een eigen keuken, een eigen toilet en een eigen badkamer hebben;

  • 2. die een beperkte omvang hebben,

   dat wil zeggen dat zij huisvesting bieden aan ten hoogste 6 personen;

  • 3. met ten hoogste twaalf personen per postcode,

   dat wil zeggen dat zij samen met andere zodanige woonvoorzieningen in een gebied met dezelfde postcode aan niet meer dan twaalf personen huisvesting bieden; en

  • 4. buiten het instellingsterrein,

   dat wil zeggen dat zij niet zijn gelegen op het terrein van een instelling waar naast de onder a genoemde vormen van zorg aan de daar bedoelde personen tevens zorg wordt verleend als omschreven in artikel 5 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ;

 • b. kleinschalige woonvoorzieningen, zijnde instellingen die zorg verlenen als omschreven in artikel 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ, in combinatie met de zorg, omschreven in de artikelen 4, 6 en 7 van dat besluit, gepaard gaande met een beschermende woonomgeving in verband met een psychiatrische aandoening, behorende tot de categorie van instellingen, bedoeld in de regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 16 december 1985 ( Stcrt. 1985, 249) tot aanwijzing van de Regionale Instellingen voor Beschermende Woonvormen als inrichting als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet ziekenhuisvoorzieningen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

De Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 4 juni 2002, (Stcrt 2002, 216), houdende omschrijving van kleinschalige woonvoorzieningen, wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

De Regeling spreiding en behoefte regionale instellingen voor beschermd wonen wordt ingetrokken.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 april 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

C. Ross-van Dorp

Terug naar begin van de pagina