Regeling begripsomschrijvingen WZV

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 17-04-2003 t/m 31-12-2005

Regeling begripsomschrijvingen WZV

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 1, vierde lid, van de Wet ziekenhuisvoorzieningen;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Voor de toepassing van het bepaalde bij of krachtens de Wet ziekenhuisvoorzieningen wordt verstaan onder:

  • a. het bouwen of de bouw:

   het ten behoeve van een ziekenhuisvoorziening plaatsen, aanbrengen, geheel of gedeeltelijk oprichten, vergroten, vernieuwen of veranderen van een bouwwerk, het aanleggen of veranderen van tot een ziekenhuisvoorziening behorende terreinen alsmede het treffen van alle voorbereidingen daartoe, daaronder niet begrepen die voorbereidingen die noodzakelijk zijn om voor dat doel te voldoen aan het bepaalde bij of krachtens de wet;

  • b. onderhoud:

   het handhaven van een ziekenhuisvoorziening en het daartoe behorende terrein in een redelijke staat, alsmede het voorkomen van het ontstaan van schade daaraan, een en ander voor zover dit geen bouwkundige ingrepen omvat.

 • 2 Onder het bouwen of de bouw zijn niet begrepen de werkzaamheden die worden verricht ten behoeve van onderhoud alsmede de werkzaamheden, bedoeld in artikel 4, onderdeel 1.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

Met betrekking tot de categorie ziekenhuisvoorzieningen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder A, van het Aanwijzingsbesluit, wordt verstaan onder:

 • a. nieuwbouw

  • 1. uitbreiding:

   bouw, gericht op de oprichting van een nieuwe ziekenhuisvoorziening of op de uitbreiding van het aantal bedden of plaatsen van een bestaande ziekenhuisvoorziening;

  • 2. vervanging:

   bouw waarbij sprake is van een gehele of nagenoeg gehele vervanging van een ziekenhuisvoorziening of van een in bouwkundig opzicht overwegend zelfstandig deel daarvan, uitgezonderd zodanig deel dat hoofdzakelijk installatietechnische voorzieningen bevat, alsmede bouw van een in bouwkundig opzicht overwegend zelfstandig deel van een ziekenhuisvoorziening, bestemd voor bedden of plaatsen ter vervanging van bedden of plaatsen in het bestaande gebouw;

 • b. bestemmingswijziging:

  onderlinge vervanging van de navolgende hoofdfunctiegroepen binnen de bestaande ruimten van een ziekenhuisvoorziening, gericht op uitbreiding van het aantal bedden of plaatsen:

  • -

   patiëntenhuisvesting

  • -

   medische zorg/onderzoek

  • -

   medische zorg/behandeling

  • -

   paramedische zorg

  • -

   beheer en opleiding

  • -

   civiele en technische diensten

  • -

   personeelsvoorzieningen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2006]

Met betrekking tot de categorie ziekenhuisvoorzieningen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder B, van het Aanwijzingsbesluit:

 • 1. worden niet begrepen onder bouw de werkzaamheden door een instelling ten behoeve van het verlenen van zorg aan personen aan wie zij niet zorg als omschreven in artikel 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ verleent;

 • 2. wordt verstaan onder:

  • a. nieuwbouw:

   • 1. uitbreiding:

    bouw, gericht op:

   • 2. vervanging:

    bouw waarbij sprake is van een gehele of nagenoeg gehele vervanging van een ziekenhuisvoorziening of van een in bouwkundig opzicht overwegend zelfstandig deel daarvan, uitgezonderd zodanig deel dat hoofdzakelijk installatietechnische voorzieningen bevat, alsmede bouw van een in bouwkundig opzicht overwegend zelfstandig deel van een ziekenhuisvoorziening, bestemd voor bedden of plaatsen ter vervanging van bedden of plaatsen in het bestaande gebouw;

  • b. bestemmingswijziging:

   bouw, gericht op onderlinge vervanging van de doelgroepen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder B, punten 1 tot en met 7, van het Aanwijzingsbesluit, aan wie zorg wordt verleend als omschreven in de artikelen 4 tot en met 8 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ, in combinatie met zorg als omschreven in artikel 9 van dat besluit.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2006]

Het Besluit begripsomschrijvingen Wet ziekenhuisvoorzieningen wordt ingetrokken.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 april 2003.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling begripsomschrijvingen WZV.

Deze regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

C. Ross-van Dorp

Terug naar begin van de pagina