Subsidieplafond 2003 Regeling subsidiëring gebiedsgericht beleid en reconstructie concentratiegebieden

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 13-07-2003 t/m 23-01-2004

Subsidieplafond 2003 Regeling subsidiëring gebiedsgericht beleid en reconstructie concentratiegebieden

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 8, eerste lid, van de Regeling subsidiëring gebiedsgericht beleid en reconstructie concentratiegebieden;

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Voor het begrotingsjaar 2003 wordt voor de verstrekking van subsidies op grond van de Regeling subsidiëring gebiedsgericht beleid en reconstructie concentratiegebieden een subsidieplafond vastgesteld van € 49.700.000.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 9 april 2003

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

C.P. Veerman

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

H.G.J. Kamp

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

M.H. Schultz van Haegen

Terug naar begin van de pagina