Verordening slachting, weging en classificatie slachtrunderen 2003

[Regeling vervallen per 22-06-2008.]
Geldend van 22-01-2006 t/m 21-06-2008

Verordening slachting, weging en classificatie slachtrunderen 2003

Het Bestuur van het Productschap Vee en Vlees heeft,

gelet op de artikelen 93, eerste lid, 95, 102 en 104 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en de artikelen 10, 12, 13 en 14 van de Instellingsverordening Productschap Vee en Vlees 1999-I, en de Verordening (EEG) nr 1208/81, (EEG) nr 1186/90 en de Verordening (EEG) nr 344/91,

op 9 april 2003 vastgesteld de navolgende

VERORDENING

Hoofdstuk 1. Algemeen

[Vervallen per 22-06-2008]

§ 1. Definities

[Vervallen per 22-06-2008]

Artikel 1

[Vervallen per 22-06-2008]

 • 1 Voor de toepassing van het bij of krachtens deze verordening bepaalde wordt verstaan onder:

  a.

  productschap

  :

  het Productschap Vee en Vlees;

  b.

  bestuur

  :

  Het bestuur van het productschap;

  c.

  voorzitter

  :

  de voorzitter van het productschap;

  d.

  slachtrunderen

  :

  voor onmiddellijke slachting bestemde dieren, behorende tot de familie der Bovidae en het geslacht Bos;

  e.

  rund A

  :

  een individueel geleverd slachtrund met een warm geslacht gewicht van minder dan of gelijk aan 200 kilogram, dan wel een slachtrund behorend tot een koppel met een gemiddeld warm geslacht gewicht minder dan of gelijk aan 200 kilogram;

  f.

  rund B

  :

  een individueel geleverd slachtrund met een warm geslacht gewicht van meer dan 200 kilogram, dan wel een slachtrund behorend tot een koppel met een gemiddeld warm geslacht gewicht van meer dan 200 kilogram;

  g.

  koppel

  :

  een groep slachtrunderen die afkomstig is van één leverancier en op hetzelfde tijdstip ter slacht is aangeboden;

  h.

  be- of verwerker

  :

  degene, die slachtrunderen slacht of doet slachten en gelet op het bepaalde in artikel 2, van deze verordening onder de werkingssfeer van deze verordening valt;

  i.

  leverancier

  :

  degene die voor eigen rekening en risico slachtrunderen aan de be- of verwerker verkoopt, of degene die de slachtrunderen door de be- of verwerker in taakloon laat slachten;

  j.

  rundveehouder

  :

  degene die slachtrunderen tot aan de dag, waarop deze door hem als slachtrunderen zijn of worden afgeleverd, op zijn bedrijf heeft verzorgd, tenzij hij blijkens de desbetreffende loonadministratie ter zake van de verzorging der slachtrunderen in loondienst werkzaam is, in welk geval de werkgever als rundveehouder wordt aangemerkt;

  k.

  i en r-merk

  :

  een merk, bedoeld in artikel 1, van de Regeling identificatie en registratie van dieren 2003, ter identificatie van het slachtrund;

  I.

  koppelmerk

  :

  een aan een slachtrund aangebracht onuitwisbaar merkteken ter identificatie van de leverancier;

  m.

  classificatieorganisatie

  :

  de organisatie die door de voorzitter belast is met de classificatie van slachtrunderen als bedoeld in deze verordening ;

  n.

  wachtdagen

  :

  dagen gedurende welke een slachtrund niet geslacht is binnen één van de in artikel 12, lid 1, gestelde termijnen;

  o.

  toezichthoudende instantie

  :

  de organisatie die door het bestuur is belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde in deze verordening;

  p.

  classificateur

  :

  degene, die door of vanwege de classificatieorganisatie met het classificeren is belast;

  q.

  technisch classificeren

  :

  het, met inachtneming van het bij of krachtens deze verordening bepaalde en overeenkomstig A, kolom I en B, kolom I van de Bijlage I, behorende bij deze verordening, indelen van geslachte slachtrunderen in technische kwaliteitsklassen;

  r.

  administratief classificeren

  :

  het, met inachtneming van het bij of krachtens deze verordening bepaalde en overeenkomstig A, kolom II, en B, kolom II, van de Bijlage I behorende bij deze verordening, indelen van geslachte slachtrunderen in administratieve kwaliteitsklassen;

  s.

  naar vleeskleur classificeren

  :

  het, met inachtneming van het bij of krachtens deze verordening bepaalde en overeenkomstig Bijlage lIl, behorende bij deze verordening, indelen van geslachte slachtrunderen naar vleeskleur;

  t.

  technische

  :

  een kwaliteitsklasse gevormd door een combinatie kwaliteitsklasse van een indeling in A, kolom I en B, kolom I, van de Bijlage I, behorende bij deze verordening;

  u.

  administratieve kwaliteitsklasse

  :

  een kwaliteitsklasse gevormd door een combinatie van een indeling in A, kolom II en B, kolom II van de Bijlage I, behorende bij deze overeen komst;

  v.

  vleeskleurschaal

  :

  een schaal als bedoeld in Bijlage III behorende bij deze verordening;

  w.

  classificatiemerk

  :

  een ingevolge artikel 21 van deze verordening vastgesteld merk, aangevende de resultaten van de classificatie;

  x.

  categorie

  :

  een categorie, bedoeld in artikel 3, van Verordening (EEG) nr. 1208/81 van de Raad van 28 april 1981 tot vaststelling van het communautaire indelingsschema voor geslachte volwassen runderen (PbEEG L123), en vastgelegd in Bijlage Il, behorende bij deze verordening;

  y.

  EEG-erkenning

  :

  de erkenning van een slachtinrichting overeenkomstig richtlijn nr. 64/433/EEG van de Raad van de Europese Economische Gemeenschappen van 26 juni 1964 inzake gezondheidsvraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in vers vlees (PbEEG, L 121);

  z.

  weegbriefje/weeglijst

  :

  een door de afdrukinrichting van een weegwerktuig, bedoeld in artikel 11, geproduceerd document, bevattende het resultaat van één weging of een serie wegingen;

  aa.

  volgnummer

  :

  nummer dat de volgorde aangeeft waarin slachtrunderen worden gewogen;

  bb.

  ondernemer

  :

  degene die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld;

  cc.

  identificatiecode

  :

  een code, bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Regeling Identificatie en registratie van dieren 2003;

  dd.

  RVV

  :

  :

  De Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees, ingesteld door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, bij ministeriële regeling van 13 september 1983 nr. J3762 (stcrt 181).

 • 2 Voor de toepassing van het bij of krachtens deze verordening bepaalde wordt geacht te zijn begrepen onder:

  a.

  kopen

  :

  het ontvangen;

  b.

  het kopen en het slachten

  :

  het doen verrichten van deze handelingen.

§ 2. Werkingssfeer

[Vervallen per 22-06-2008]

Artikel 2

[Vervallen per 22-06-2008]

Het bepaalde bij of krachtens deze verordening is van toepassing op de rundveehouder, de leverancier en de be- of verwerker. Deze verordening is niet van toepassing op de be- of verwerker die in het voorafgaande kalenderjaar gemiddeld op jaarbasis niet meer dan 75 slachtingen per week heeft verricht of heeft doen verrichten.

Hoofdstuk 2. Identificatie van slachtrunderen

[Vervallen per 22-06-2008]

Artikel 3

[Vervallen per 22-06-2008]

 • 1 Onverminderd het bepaalde in de Regeling identificatie en registratie van dieren 2003 is de be- of verwerker verplicht er op toe te zien dat alle slachtrunderen, bij aanvoer, geïdentificeerd zijn met een i en r-merk. Indien slachtrunderen worden afgeleverd zonder i en r-merk, dient de be- of verwerker er direct voor zorg te dragen dat deze slachtrunderen worden geïdentificeerd met een oormerk, waarmee de relatie tussen de aangevoerde slachtrunderen en de leverancier of rundveehouder wordt vastgelegd.

 • 2 De be- of verwerker is verplicht ervoor zorg te dragen, dat van het in het eerste lid bedoelde tijdstip tot en met het tijdstip van de classificatie en de weging de identificatie van het slachtrund gewaarborgd blijft. De be- of verwerker van runderen A is tevens verplicht ervoor zorg te dragen dat de identificatie van het koppel tot en met het tijdstip van de classificatie en de weging gewaarborgd blijft.

Artikel 4

[Vervallen per 22-06-2008]

 • 1 De be- of verwerker is verplicht jaarlijks aan het productschap te melden welke categorie runderen, A of B, dan wel beide, hij slacht of doet slachten.

 • 2 De be- of verwerker die zowel runderen A als runderen B slacht, is verplicht per categorie aaneengesloten te (doen) slachten en tijdig voor het slachten bij de toezichthoudende instantie te melden welke categorie runderen hij gaat slachten of doet slachten. Bij elke overschakeling op de andere categorie runderen is de be- of verwerker verplicht tijdig voor het slachten van de betreffende runderen de wijziging te melden bij de toezichthoudende instantie en classificatieorganisatie.

Hoofdstuk 3. Tijdstip van aanvoer van runderen A

[Vervallen per 22-06-2008]

Artikel 5

[Vervallen per 22-06-2008]

De be- of verwerker van slachtrunderen is verplicht op de werkdag voorafgaande aan de dag van slachting een aanvoerschema voor die dag van slachting voorhanden te hebben, hetwelk, per leverancier, dag en geplande tijd van aankomst, alsmede het aantal schlachtrunderen bevat.

Artikel 6

[Vervallen per 22-06-2008]

 • 1

De be- of verwerker van slachtrunderen is verplicht ervoor zorg te dragen, dat de datum en het tijdstip (in uren en minuten) van lossen van de aangevoerde slachtrunderen per leverancier, door middel van een registrerende tijdklok, op door de be- of verwerker van slachtrunderen van zijn naam voorziene formulieren worden afgestempeld.

 • 2

De be- of verwerker van slachtrunderen is verplicht ervoor te zorgen, dat één exemplaar van die formulieren uiterlijk gelijktijdig met het in artikel 11 bedoelde weegbriefje/weeglijst of de aldaar bedoelde wichtlijst ter beschikking komt van de leverancier.

 • 3

De in het eerste lid genoemde formulieren dienen tevens de naam van de desbetreffende leverancier, het aantal aangevoerde slachtrunderen en de i en r-merken of koppelmerken van de desbetreffende slachtrunderen te bevatten.

Hoofdstuk 4. Gewichtsvaststelling en slachting van runderen A

[Vervallen per 22-06-2008]

Artikel 7

[Vervallen per 22-06-2008]

Indien wordt afgerekend op basis van werkelijk levend gewicht, moeten de volgende voorschriften in acht worden genomen:

 • a. De be- of verwerker van slachtrunderen is verplicht de weging van de desbetreffende op zijn bedrijf aangevoerde slachtrunderen in volgorde van aankomst en uiterlijk binnen 1½ uur na het, overeenkomstig het in artikel 6, eerste lid, vermelde wekelijke tijdstip van lossen te doen plaatsvinden.

 • b. Bij de weging moet gebruik worden gemaakt van een krachtens de IJkwet goedgekeurd weegwerktuig, voorzien van een schaalverdeling met een afleeseenheid van ten hoogste 500 gram en van een automatische elektrisch bediende, afdrukinrichting met een afdrukeenheid van ten hoogste 500 gram - waarbij die afdrukinrichting per individuele weging het tijdstip - in minuten en uren -, de datum der weging en het i en r-merk of volgnummer moet afdrukken -, terwijl het weegwerktuig in ledige toestand de nulstand moet aangeven. De afwijking van het weegwerktuig, inclusief die van de afdrukinrichting mag niet meer bedragen dan één afleeseenheid.

 • c. In een frequentie van ten minste eenmaal per drie jaar dienen het weegwerktuig en de toetsgewichten gecontroleerd te worden door een daartoe erkende instantie.

 • d. Indien er tijdens de controle van de toetsgewichten een afwijking geconstateerd wordt, dienen de toetsgewichten gejusteerd te worden.

 • e. Het is de be- of verwerker van slachtrunderen, die slachtrunderen weegt, doet wegen of toestaat, dat slachtrunderen op zijn bedrijf worden gewogen, verboden enigerlei handeling te verrichten, waardoor het gewicht van de te wegen slachtrunderen kan verminderen.

Artikel 8

[Vervallen per 22-06-2008]

Indien wordt afgerekend op basis van geslacht gewicht, moeten de volgende voorschriften in acht worden genomen:

 • 1. De be- of verwerker van slachtrunderen is verplicht de weging van alle op zijn bedrijf aangevoerde slachtrunderen in volgorde van aankomst en uiterlijk binnen 4 uur na het tijdstip van lossen, met inachtneming van het in de volgende leden bepaalde, te doen plaatsvinden.

 • 2.

  • a. De be- of verwerker van slachtrunderen is verplicht te verwijderen voorafgaand aan de weging van het geslachte slachtrund, de onderpoten afgesneden tussen het pijpbeen en het tarsaal respectievelijk carpaal gewricht, de kop afgesneden langs de onderkaak en tussen het achterhoofdsbeen en de eerste halswervel, de halszwezerik, de huid, de prostaat, de pezerik, de milt, het aarseinde en het uiervet, het zakvet, het stuitvet en het vangvet, het hartzakje, de inhoud van de borst- en buikholte, daaronder niet begrepen het longhaasje, de lever, de nieren en het niervet, het middenrif, het slotvet en de aorta voor zover vergroeid met de ruggenwervels.

  • b. De be- of verwerker van slachtrunderen is verplicht ervoor te zorgen, dat bij het verwijderen van onder a., bedoelde delen geen afsnijding van aangrenzend vlees of vet plaatsvindt, met uitzondering van het uiervet, dat mag worden verwijderd tot aan het buikzeen.

  • c. Indien ten gevolge van een beslissing op grond van het bij of krachtens de Vleeskeuringswet of de Veewet bepaalde vóór de weging meer moet worden verwijderd dan op grond van het bepaalde onder a. en b. is toegestaan, is de be- of verwerker van slachtrunderen behoudens het onder d. bepaalde verplicht het afgesneden gewicht van dat meerdere in aanmerking te nemen bij de vaststelling van het gewicht.

  • d. Indien op grond van een afkeuring als bedoeld onder c, levers onderscheidenlijk nieren worden afgekeurd, dan wel levers onderscheidenlijk nieren om andere redenen niet worden meegewogen, moet het op het (de) in artikel 11, bedoelde weegbriefje/weeglijst afgedrukte gewicht worden vermeerderd met de door het bestuur, na advies van de Adviescommissie kalveren, vastgestelde correctiefactoren.

  • e. Bij het slachten volgens de Israëlitische ritus of volgens de Islamitische ritus is de be- of verwerker van slachtrunderen verplicht een door de controlerende instantie namen het productschap te bepalen correctiefactor toe te passen op het warm geslacht gewicht van elk ritueel geslacht slachtrund, voorzover de rituele slachting systematisch afwijkingen vertoont van de in deze overeenkomst voorgeschreven slachtwijze.

  • f. Indien door de toezichthoudende instantie geconstateerd is dat voor de weging meer wordt verwijderd dan op grond van het bepaalde onder a en b, is toegestaan, is de be- of verwerker van slachtrunderen, onverminderd het bepaalde onder c, d, en e, verplicht op het warm geslacht gewicht een door de classificateur vastgestelde correctiefactor conform de door hem te geven aanwijzingen toe te passen. Indien door het bestuur op grond van het bepaalde onder g, voor bepaalde onderdelen correctiefactoren zijn vastgesteld, worden deze gehanteerd.

  • g. Het bestuur kan, na advies van de Adviescommissie kalveren, voor andere onderdelen van het slachtrund dan genoemd onder d, correctiefactoren vaststellen.

 • 3. De be- of verwerker van slachtrunderen is verplicht de geslachte slachtrunderen binnen 45 minuten na de eerste handeling die plaatsvindt nadat de slachthaak in het karkas gestoken is te wegen of doen wegen.

 • 4.

  • a. Bij de weging moet gebruik worden gemaakt van een krachtens de IJkwet goedgekeurd weegwerktuig, voorzien van een schaalverdeling met een afleeseenheid van ten hoogste 200 gram en van een automatische, elektrisch bediende afdrukinrichting met een afdrukeenheid van ten hoogste 200 gram - waarbij die afdrukinrichting per individuele weging het tijdstip - in minuten en uren - de datum der weging en het individuele merk of het volgnummer moet afdrukken -, terwijl het weegwerktuig met de haak tezamen in ledige toestand de nulstand moet aangeven. De gebruikte haken moeten van hetzelfde gewicht zijn. De afwijking van het weegwerktuig, inclusief die van de afdrukinrichting mag niet meer bedragen dan één afleeseenheid.

  • b. De be- of verwerker is verplicht om, ten behoeve van herweging door de toezichthoudende instantie, te beschikken over een voorziening om de slachtrunderen na het tijdstip van weging en voor de koeling uit te railen. Van het voor herweging aangewezen slachtrund mag tot na de herweging niets worden afgesneden.

  • c. In een frequentie van ten minste eenmaal per drie jaar dienen het weegwerktuig en de toetsgewichten gecontroleerd te worden door een daartoe erkende instantie.

  • d. Indien er tijdens de controle van de toetsgewichten een afwijking geconstateerd wordt, dienen de toetsgewichten gejusteerd te worden.

 • 5. Voor de geslachte weging mogen op generlei wijze methoden dan wel technieken worden toegepast, ten gevolge waarvan een meer dan normale verlaging van het karkasgewicht anders dan via het natuurlijke verdampingsproces zou kunnen worden gerealiseerd.

 • 6. Het is de be- of verwerker van slachtrunderen, die slachtrunderen geslacht weegt of doet wegen, onverlet het in deze verordening bepaalde, verboden enigerlei handeling te verrichten waardoor het gewicht van de te wegen slachtrunderen kan verminderen.

 • 7. Ter verkrijging van het koud geslacht gewicht geldt voor ieder geslacht slachtrund afzonderlijk, dan wel voor ieder per leverancier geleverd koppel, dat:

  • a. bij de afrekening ter zake van het overeenkomstig het in de voorgaande leden bepaalde gewicht geen administratieve afronding mag plaatsvinden;

  • b. op het gewicht, dat met inachtneming van het onder a, bepaalde is vastgesteld, een korting van 2% wordt toegepast.

 • 8. Indien het in het derde lid gestelde voorschrift niet is nageleefd, moet de be- of verwerker van slachtrunderen het, overeenkomstig de bepalingen in dit artikel vastgestelde warm gewicht van het desbetreffende slachtrund, vermeerderen met 1 kg.

Artikel 9

[Vervallen per 22-06-2008]

 • 1 Indien de aanvoer van slachtrunderen later plaatsvindt dan bedoeld in artikel 5, is de be- of verwerker van slachtrunderen verplicht de slachting te doen plaatsvinden niet later dan op het einde van de in dat lid bedoelde werkdag, en indien dit niet mogelijk is - bij voorrang - uiterlijk op de eerstvolgende werkdag.

 • 2. Indien de slachting niet meer plaats kan vinden op de dag van aanvoer, is de be- of verwerker van slachtrunderen verplicht de leverancier hiervan onverwijld telefonisch in kennis te stellen.

 • 3. De be- of verwerker van slachtrunderen is verplicht, indien de slachting zal plaatsvinden op de eerstvolgende werkdag als in het eerste lid bedoeld, de slachtrunderen op verantwoorde wijze te voederen.

 • 4. In het in het derde lid bedoelde geval worden, in afwijking van de in artikel 8, zevende lid bedoelde korting de navolgende gewichtscorrecties toegepast:

  • a. indien de slachting na de dag van aanvoer plaatsvindt buiten de schuld en het risico van de be- of verwerker van slachtrunderen, is deze gerechtigd het overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 vastgestelde gewicht te verminderen met 1 kg per slachtrund;

  • b. indien de slachting na de dag van aanvoer plaatsvindt buiten de schuld en het risico van de leverancier, is de be- of verwerker van slachtrunderen verplicht het overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 vastgestelde gewicht te verhogen met 1 kg per slachtrund. Indien de leverancier door de be- of verwerker in taakloon laat slachten, gaat de onderhavige verplichting van de be- of verwerker over op de leverancier.

Artikel 10

[Vervallen per 22-06-2008]

De be- of verwerker van slachtrunderen is verplicht een aantal van een geldig ijkmerk voorziene toetsgewichten van 20 en 25 kg bij de weegwerktuigen, bedoeld in de artikelen 7, onder b., en 8, vierde lid, beschikbaar te hebben tot een totaalgewicht van tenminste 250 kg.

Artikel 11

[Vervallen per 22-06-2008]

 • 1

De be- of verwerker van slachtrunderen is verplicht binnen één week na de weging aan de leverancier af te geven of te doen afgeven een weegbriefje/weeglijst of wichtlijst, vermeldende naar waarheid zijn naam en adres, de door het weegwerktuig afgedrukte datum en het tijdstip van de weging en per slachtrund het met inachtneming van het in de artikelen 7, en 8, gestelde bepaalde gewicht, alsmede per slachtrund het i en r merk, met dien verstande, dat, indien aan het slachtrund een koppelmerk was aangebracht ter identificatie van deze leverancier, tevens het volgnummer moet worden vermeld.

 • 2 De be- o f verwerker van slachtrunderen is verplicht, indien toepassing is gegeven aan het in artikel 8, tweede lid, onder d., bepaalde, op het in het eerste lid bedoelde weegbriefje/weeglijst of de aldaar bedoelde wichtlijst het aldaar bedoelde gewicht van de afgekeurde organen onderscheidenlijk van de om andere redenen niet meegewogen organen per geslacht rund afzonderlijk aan te geven.

 • 3 De be- of verwerker van slachtrunderen is voorts verplicht van elk door hem opgemaakt aanvoerschema de formulieren als in artikel 6 bedoeld en van elk weegbriefje/weeglijst een gelijkluidend afschrift gedurende één jaar op overzichtelijke wijze te bewaren.

 • 4 Het is de be- of verwerker van slachtrunderen verboden blanco of gedeeltelijk ingevulde weegbriefjes dan wel weeglijsten af te geven of te doen afgeven.

 • 5 De be- of verwerker dient de kosten van het toezicht op de naleving van het bepaalde in deze verordening afzonderlijk te vermelden bij de afrekening met de leverancier.

 • 6 De be- of verwerker is verplicht, aan de betrokken rundveehouder, op diens verzoek, al dan niet via de leverancier van de desbetreffende runderen, onverwijld af te geven een afschrift van het in het eerste lid bedoelde weegbriefje/weeglijst. De leverancier bedoeld in de vorige zin is verplicht het afschrift onverwijld aan de betrokken rundveehouder af te geven.

Hoofdstuk 5. Tijdstip van aanvoer en slachting van runderen B

[Vervallen per 22-06-2008]

Artikel 12

[Vervallen per 22-06-2008]

 • 1 De slachting van de slachtrunderen moet geschieden:

  • a. indien zij vóór 12.00 uur op het terrein van de slachtinrichting zijn aangevoerd; op de dag waarop zij zijn aangevoerd, tenzij van tevoren anders met de leverancier is overeengekomen.

  • b. Indien zij na 12.00 uur op het terrein van de slachtinrichting zijn aangevoerd; zo spoedig mogelijk na dit tijdstip, doch bij voorrang uiterlijk op de eerstvolgende dag, tenzij van tevoren anders met de leverancier is overeengekomen.

 • 2 De be- of verwerker is verplicht, per leverancier en onder vermelding van de betrokken nummers van de i en r-merken, het tijdstip van aanvoer in zijn administratie vast te leggen.

Hoofdstuk 6. Gewichtsvaststelling en slachting van runderen B

[Vervallen per 22-06-2008]

Artikel 13

[Vervallen per 22-06-2008]

 • 1 Het is de be- of verwerker verboden vóór de weging delen van het geslachte rund te verwijderen, tenzij het betreft de navolgende delen:

  de onderpoten - afgescheiden tussen het pijpbeen en het tarsaal respectievelijk carpaal gewricht, de kop met tong - afgescheiden tussen het achterhoofdsbeen en de atlas-wervel en afgesneden langs de onderkaak -, de huid, de organen van de borst- en buikholte met inbegrip van het zoomvet, het hartzakje, het ruggenmerg, de geslachtsorganen van het mannelijk slachtrund, de uier, de halsslagaderen, de zwezerik, het niervet, de nieren, het slotvet, het oppervlakkig borstvet vanaf de navelinplant, het vet rond de aarsopening, het vet van de schaamnaad, het zak- of uiervet, het aangewassen vet aan de ribwand, het vet rond de halsslagaders, de staart en de longhaas.

 • 2 Het bepaalde in het eerste lid geldt niet indien en voorzover, ingevolge een beslissing op grond van het bepaalde bij of krachtens de Vleeskeuringswet of de Veewet, vóór de weging afkeuring en deswege afsnijding plaatsvindt van delen van het geslachte rund, welke niet zijn genoemd in het eerste lid.

 • 3 Onverminderd de overige, bij of krachtens deze verordening, gestelde bepalingen, is het de be- of verwerker, die slachtrunderen weegt, doet wegen of toestaat dat slachtrunderen op zijn bedrijf worden gewogen verboden enigerlei handeling te verrichten, waardoor het gewicht van de te wegen slachtrunderen kan verminderen.

Artikel 14

[Vervallen per 22-06-2008]

 • 1 De slachtrunderen moeten uiterlijk 60 minuten na het tijdstip van het steken of het aanbrengen van de halssnede, worden gewogen, behoudens het bepaalde in artikel 15, derde lid.

 • 2 De be- of verwerker is verplicht ervoor zorg te dragen, dat bij het verwijderen of afsnijden van de in artikel 13 bedoelde delen, de afsnijdingen van vlees of vet zo gering mogelijk zijn.

Hoofdstuk 7. Bepalingen ingeval runderen B gekocht worden onder conditie van betaling per kg geslacht gewicht

[Vervallen per 22-06-2008]

§ 1. Gewichtscorrecties

[Vervallen per 22-06-2008]

Artikel 15

[Vervallen per 22-06-2008]

 • 1 Indien de be- of verwerker het geslachte rund afdoucht, mag daarvoor geen gewichtsaftrek worden toegepast.

 • 2 Indien, ingevolge een beslissing op grond van het bepaalde bij of krachtens de Vleeskeuringswet of de Veewet, vóór de weging afkeuring en deswege afsnijding plaatsvindt van delen van het geslachte rund, welke niet zijn genoemd in artikel 13, eerste lid, moet het vastgestelde dan wel geschatte gewicht van deze afgekeurde delen per slachtrund worden vastgesteld.

 • 3 Indien de in artikel 13, eerste lid, bedoelde delen niet mogen worden verwijderd als gevolg van een uitstel van goedkeuring op grond van een beslissing bij of krachtens de Vleeskeuringswet of de Veewet, mogen bedoelde delen na de goedkeuring alsnog worden verwijderd. Daarna vindt de weging plaats.

  Het aldus vastgestelde geslachte gewicht moet verhoogd worden met 2%. In het geval van afkeuring van delen van het geslachte rund, als bedoeld in het tweede lid, is het gestelde in het tweede lid, van overeenkomstige toepassing.

 • 4 In afwijking van het bepaalde in het derde lid, is het, mits de aldaar bedoelde geslachte runderen geclassificeerd zijn, toegestaan voorafgaand aan deze goedkeuring het vastgestelde gewicht - waarbij het niervet, de nieren, het slotvet, het oppervlakkig borstvet vanaf de navelinplant, vet rond de aarsopening, vet van de schaamnaad, zak- of uiervet, aangewassen vet aan de ribwand, vet rond de halsslagaders, de staart en de longhaas zijn meegewogen - als volgt te verlagen:

  tabel 1

  vetklasse

  vrouwelijke runderen

  mannelijke runderen

  1

  5,0%

  4,0%

  2

  6,0%

  5,0%

  3

  7,0%

  6,0%

  4

  8,5%

  7,5%

  5

  9,5%

  8,5%

  Indien een of meer van de hierboven genoemde onderdelen niet zijn meegewogen op last van de RVV worden de hierboven genoemde percentages, voor de verschillende onderdelen verminderd met de onderstaande percentages:

  tabel 2

  onderdeel

  vrouwelijke runderen

  mannelijke runderen

  nier (per stuk)

  0,2%

  0,2%

  staart

  0,4%

  0,4%

  longhaas

  0,4%

  0,4 %

  halsslagader + vet

  1,0%

  1,0%

  slotvet en/of oppervlakkig borstvet en/of vet rond de aarsopening en/of vet van de schaamnaad en/of zakvet en/of vet op de ribwand

  vetklasse 1: 2,8%

  vetklasse 2: 3,8%

  vetklasse 3: 4,8%

  vetklasse 4: 6,3%

  vetklasse 5: 7,3%

  vetklasse 1: 1,8%

  vetklasse 2: 2,8%

  vetklasse 3: 3,8%

  vetklasse 4: 5,3%

  vetklasse 5: 6,3%

 • 5 Een be- of verwerker die gebruik wenst te maken van de in het vierde lid geboden mogelijkheid is verplicht deze afwijkingsmodaliteit tevens in alle volgende gevallen te hanteren, tot een nader, in overleg met het productschap te bepalen, tijdstip.

§ 2. Bepalingen ten aanzien van het wegen

[Vervallen per 22-06-2008]

Artikel 16

[Vervallen per 22-06-2008]

 • 1 Bij de weging moet gebruik worden gemaakt van een, krachtens de IJkwet goedgekeurd, weegwerktuig, voorzien van een schaalverdeling met een afleeseenheid van ten hoogste 200 gram, waarbij tevens de datum der weging en het i en r-merk moeten kunnen worden afgedrukt, alsmede van hulpwerktuigen, welke onderling van gelijk gewicht moeten zijn, terwijl het weegwerktuig met de hulpwerktuigen tezamen in ledige toestand, alsmede de afdrukinrichting, de nulstand moeten aangeven. De afwijking van het weegwerktuig, inclusief die van de afdrukinrichting mag niet meer bedragen dan een afleeseenheid.

 • 2 De be- of verwerker is verplicht ervoor zorg te dragen, dat de weging ook overigens zodanig geschiedt, dat daardoor de vaststelling van het geslachte gewicht niet onjuist wordt beïnvloed.

 • 3 Indien bij de weging de twee karkashelften van eenzelfde slachtrund in één keer worden gewogen, is daarbij het door de afdrukinrichting afgedrukte gewicht bepalend.

 • 4 Indien bij de weging de twee karkashelften van eenzelfde slachtrund afzonderlijk worden gewogen, worden deze beide gewichten bij elkaar opgeteld tot één gewogen gewicht. Na vaststelling van dit gewicht kan voorzover nodig afronding van het gewicht plaatsvinden.

 • 5 De be- of verwerker is verplicht om, ten behoeve van de controle van het weegwerktuig door de toezichthoudende instantie, een aantal van een geldig ijkmerk voorziene toetsgewichten van 20 en 25 kilogram bij het weegwerktuig voorhanden te hebben tot een totaalgewicht van tenminste 400 kilogram. Indien het wegen wordt uitgevoerd conform het gestelde in lid 4, is de be- of verwerker verplicht een aantal van een geldig ijkmerk voorziene toetsgewichten van 20 en 25 kilogram bij het weegwerktuig voorhanden te hebben tot een totaalgewicht van tenminste 200 kilogram.

 • 6 De be- of verwerker is verplicht om, ten behoeve van herweging door de toezichthoudende instantie, te beschikken over een voorziening om de slachtrunderen na het tijdstip van weging en voor de koeling uit te railen. Van het voor herweging aangewezen slachtrund mag tot na de herweging niets worden afgesneden.

 • 7 In een frequentie van ten minste eenmaal per drie jaar dienen het weegwerktuig en de toetsgewichten gecontroleerd te worden door een daartoe erkende instantie.

 • 8 Indien er tijdens de controle van de toetsgewichten een afwijking geconstateerd wordt, dienen de toetsgewichten gejusteerd te worden.

§ 3. Gewichtscorrecties ten behoeve van de afrekening

[Vervallen per 22-06-2008]

Artikel 17

[Vervallen per 22-06-2008]

 • 1 De be- of verwerker, of de leverancier die in taakloon laat slachten dient af te rekenen op basis van het, met inachtneming van het gestelde in de artikelen 13, 15 en 16, derde en vierde lid, bepaalde niet afgeronde gewicht,

  • a. verhoogd met 1% van dat gewicht, als bijtelling voor elke wachtdag, indien het gestelde in artikel 12 niet is nagekomen, doch wel het gestelde in artikel 14, eerste lid. Een gedeelte van een dag geldt voor een volle dag;

  • b. verhoogd met 1% van dat gewicht, indien het gestelde in artikel 14, eerste lid, niet is nagekomen, doch wel het gestelde in artikel 12;

  • c. verhoogd met 1% van dat gewicht, als bijtelling voor elke wachtdag en verhoogd met 1% van dat gewicht, indien het gestelde in de artikelen 12 en 14, eerste lid, niet is nagekomen. Een gedeelte van een dag geldt voor een volle dag.

 • 2 Bij de afrekening ter zake van het volgens het gestelde in het eerste lid verkregen gewicht, is het de be- of verwerker verboden af te ronden, tenzij de be- of verwerker delen van kilogrammen naar boven afrondt, indien het cijfer van het volgens het gestelde in het eerste lid verkregen gewicht achter de komma 5 of meer bedraagt, en naar beneden afrondt, indien dit cijfer minder dan 5 bedraagt.

§ 4. Uitwisseling weeggegevens en bescheiden

[Vervallen per 22-06-2008]

Artikel 18

[Vervallen per 22-06-2008]

 • 1 De be- of verwerker is verplicht bij de afrekening aan zijn leverancier af te geven of te doen afgeven:

  • a. een gedagtekende factuur, welke naar waarheid vermeldt:

   • -

    de naam en het adres van de slachtinrichting;

   • -

    de door het weegwerktuig afgedrukte datum der weging;

   • -

    per slachtrund de identificatiecode van het I en r-merk;

   • -

    per slachtrund het, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 13 tot en met 17, goedgekeurde gewicht en indien van toepassing het afgekeurde gewicht, of

  • b. een naar waarheid opgemaakt weegbriefje of weeglijst en een factuur, welke tezamen voldoen aan de onder a, gestelde vereisten. Indien een weeglijst wordt afgegeven dan wordt deze per leveranciers-UBN is opgesteld.

 • 2 De be- of verwerker is verplicht aan de betrokken leverancier en aan de betrokken rundveehouder na een desbetreffend verzoek, onverwijld een gewaarmerkt afschrift van de in het eerste lid, bedoelde bescheiden af te geven of te doen afgeven mits het verzoek hem daartoe binnen 3 weken na de dag waarop de weging heeft plaatsgevonden, heeft bereikt.

 • 3 De be- of verwerker dient de kosten van het toezicht op de naleving van het bepaalde in deze verordening afzonderlijk te vermelden bij de afrekening met de leverancier.

 • 4 De leverancier die namens een rundveehouder slachtrunderen aanlevert bij de be- of verwerker is verplicht de van de be- of verwerker ontvangen gegevens of bescheiden in ongewijzigde vorm aan de rundveehouder ter beschikking te stellen.

 • 5 De be- of verwerker is verplicht er voor zorg te dragen dat van elk weegbriefje/weeglijst en elke factuur, een gelijkluidend afschrift op overzichtelijke wijze gedurende tenminste één jaar wordt bewaard.

 • 6

  • a. De leverancier is verplicht een gedagtekende factuur bij de afrekening aan zijn rundveehouder af te geven of te doen afgeven.

  • b. De leverancier van slachtrunderen, die zijn ingekocht onder conditie van betaling per kilogram geslacht gewicht, dient de volgende gegevens op te nemen in de factuur: de namen en adressen van leveranciers, de volledige identificatiecodes voor alle slachtrunderen, de goedgekeurde en, indien van toepassing, de afgekeurde gewichten en classificatieresultaten. De leverancier van slachtrunderen, die zijn ingekocht onder conditie van betaling anders dan per kilogram geslacht gewicht, dient de volgende gegevens op te nemen in de factuur: de namen en adressen van leveranciers en de volledige identificatiecodes voor alle slachtrunderen.

 • 7 De be- of verwerker, die zijn slachtrunderen inkoopt onder conditie van betaling per kilogram geslacht gewicht, dient de volgende gegevens op te nemen in de factuur: de namen en adressen van leveranciers, de volledige identificatiecodes voor alle slachtrunderen, de goedgekeurde en, indien van toepassing, de afgekeurde gewichten en classificatieresultaten. De be- of verwerker van slachtrunderen, die zijn ingekocht onder conditie van betaling anders dan per kilogram geslacht gewicht, dient de volgende gegevens op te nemen in de factuur: de namen en adressen van leveranciers en de volledige identificatiecodes voor alle slachtrunderen. Tevens dienen de leverancier en de be- of verwerker een afschrift van de facturen, bedoeld in het eerste lid, voor slachtrunderen die zijn ingekocht onder de conditie van betaling per kilogram geslacht gewicht, te bewaren in de administratie.

 • 8 Het is verboden om de administratieve kosten, die het gevolg zijn van een nabetaling naar aanleiding van controles, door te berekenen aan de leverancier.

Hoofdstuk 8. Deelnemingsaanduiding voor runderen A en B

[Vervallen per 22-06-2008]

Artikel 19

[Vervallen per 22-06-2008]

 • 1 De be - of verwerker is gerechtigd en verplicht op weegbriefjes/weeglijsten, voor zover deze aan de leverancier worden afgegeven, bonnen èn facturen of anderszins de aanduiding "P.V.V.- regeling slachtrunderen" te vermelden of te doen vermelden; tevens is hij gerechtigd en verplicht een beeldmerk, als bedoeld in het "Reglement op het gebruik van een collectief merk slachtrunderen" te bezigen.

 • 2 Het is de be- of verwerker verboden op weegbriefjes/weeglijsten, bonnen, facturen of anderszins, enige aanduiding van gelijke strekking als de aanduiding, bedoeld in het eerste lid, te vermelden of te doen vermelden.

 • 3 De be- of verwerker is gerechtigd om, in afwijking van het bepaalde in het eerste, tot 1 januari 1996 op weegbriefjes/weeglijsten, voor zover deze aan de leverancier worden afgegeven, bonnen en facturen of anderszins de aanduiding "Deelnemer P.V.V.-regeling slachting en weging slachtrunderen" te vermelden of te doen vermelden alsmede een beeldmerk, als bedoeld in het "Reglement op het gebruik van een collectief merk slachtrunderen" te bezigen.

 • 4 Ingeval van overtreding van bepalingen uit deze verordening kan de voorzitter een be- of verwerker het recht als bedoeld in bet eerste en derde lid ontnemen. De verplichting als daar bedoeld wordt dan tot een nader te bepalen tijdstip opgeschort.

Hoofdstuk 9. Classificatie runderen A en B

[Vervallen per 22-06-2008]

§ 1. Algemeen

[Vervallen per 22-06-2008]

Artikel 20

[Vervallen per 22-06-2008]

 • 1 De classificatie wordt namens het bestuur uitgevoerd door de classificatieorganisatie. De classificatieorganisatie wordt door het bestuur bij besluit aangewezen.

 • 2 Iedere be- of verwerker is verplicht er voor zorg te dragen dat, met inachtneming van het overigens in deze verordening bepaalde, alle slachtrunderen direct na de slachting en uiterlijk binnen 60 minuten na het begin van het slachtproces administratief en technisch geclassificeerd worden door de classificatieorganisatie.

 • 3 Op verzoek van de be- of verwerker verricht de classificatieorganisatie een classificatie naar vleeskleur. De be- of verwerker van runderen A geeft aan de classificatieorganisatie aan om welke runderen A het gaat; rosé dan wel blanke.

 • 4 De in het eerste lid bedoelde verplichting geldt niet voor zover door de Europese Commissie een vrijstelling van de verplichtingen inzake de classificatie van slachtrunderen is gegeven.

 • 5 Het besluit bedoeld in het eerste lid wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

§ 2. Classificatiemerken

[Vervallen per 22-06-2008]

Artikel 21

[Vervallen per 22-06-2008]

 • 1 De be- of verwerker is verplicht ervoor zorg te dragen dat elk slachtrund direct na de technische en administratieve classificatie, met in achtneming van het bepaalde in artikel 22, voorzien wordt van een classificatiemerk in de vorm van een stempel aangevende de technische kwaliteitsklasse waarin het slachtrund is ingedeeld, alsmede de categorie. Voor runderen A kan de be- of verwerker voor wat betreft de beoordeling van vetheid volstaan met de technische kwaliteitsklasse.

 • 2 In afwijking van het bepaalde in het eerste lid is het de be- of verwerker toegestaan elk slachtrund direct na de technische en administratieve classificatie, met in achtneming van het bepaalde in artikel 22 te doen voorzien van een classificatiemerk in de vorm van een niet vervalsbaar, stevig hechtend, niet scheurbaar en goed leesbaar etiket van minimaal 5 cm bij 10 cm, ten minste aangevende de technische kwaliteitsklasse waarin het slachtrund is ingedeeld, alsmede de categorie, het nummer van de EEG-erkenning van de slachtinrichting, de identificatie van het slachtrund, de slachtdatum en het gewicht van het slachtrund.

 • 3 De onderklassen van technische kwaliteitsklassen en in voorkomend geval de onderverdelingen van categorieën mogen niet op een dusdanige wijze met de voor de verdeling van de hoofdklassen gebruikte tekens worden aangegeven dat daardoor verwarring kan bestaan over het onderscheid tussen onderklassen en hoofdklassen.

 • 4 Het bestuur stelt de classificatiemerken als bedoeld in het eerste en tweede lid vast. Tevens kan het bestuur nadere voorschriften vaststellen betreffende de aanbrenging van deze classificatiemerken.

Artikel 22

[Vervallen per 22-06-2008]

 • 1 De be- of verwerker is verplicht er voor zorg te dragen dat de aanbrenging van classificatiemerken geschiedt door de classificateur dan wel onder toezicht van en overeenkomstig de instructies van de classificatieorganisatie.

 • 2 Voor runderen B dient het classificatiemerkte worden aangebracht op de buitenzijde van het karkas en wel op elke achtervoet op het lendenstuk ter hoogte van de vierde lendenwervel en op elke voorvoet op de puntborst op ongeveer 10 tot 30 cm van de sternurnspleet. Voor runderen A dient het classificatiemerk te worden aangebracht op elk voor- en achterspan.

 • 3 Het is verboden om op enig andere wijze dan in de voorgaande leden is voorzien classificatiemerken op het slachtrund aan te brengen of te doen aanbrengen.

Artikel 23

[Vervallen per 22-06-2008]

 • 1 Het is verboden aangebrachte classificatiemerken te vervalsen, geheel of gedeeltelijk te verwijderen, te veranderen of onleesbaar te maken dan wel enige andere handeling te verrichten, waardoor deze niet meer als zodanig kunnen worden onderkend voordat de voor- of achtervoeten voor runderen B, dan wel het voor- of achterspan van runderen A, worden uitgebeend. Het is tevens verboden deze handelingen te doen verrichten.

 • 2 Onverminderd het bepaalde bij of krachtens enig ander wettelijk voorschrift gelden de in het eerste lid gestelde verbodsbepalingen niet voor de classificateur ten aanzien van een door hem aangebracht classificatiemerk, hetwelk niet de juiste categorie of classificatieresultaten aangeeft, indien en voortover hij daarvoor in de plaats tevens ter correctie een juist classificatiemerk aanbrengt.

Artikel 24

[Vervallen per 22-06-2008]

 • 1 Het is verboden classificatiemerken, alsmede voor de aanbrenging van classificatie-merken bestemde dan wel geschikte werktuigen voorhanden of in voorraad te hebben.

 • 2 Onverminderd het bepaalde bij of krachtens enig ander wettelijk voorschrift gelden de in het eerste lid gestelde verbodsbepalingen niet:

  • a. voor de classificatieorganisatie;

  • b. voor de classificateur;

  • c. voor de be- of verwerker indien en voor zover hij bedoelde classificatiemerken of werktuigen in een bijzonderlijk tot bewaring daarvan bestemde, door de classificateur afgesloten en uitsluitend voor deze toegankelijke bergruimte of - plaats voor handen heeft.

§ 3. Vastlegging en melding classificatiegegevens

[Vervallen per 22-06-2008]

Artikel 25

[Vervallen per 22-06-2008]

 • 1 De classificateur vermeldt de categorieën en de classificatieresultaten per slachtdag op een classificatielijst, waarvan een afschrift wordt verstrekt aan de be- of verwerker, en welke tenminste bevat:

  • a. de naam en adres van de be- of verwerker en van de slachtplaats;

  • b. de naam en handtekening van de classificateur;

  • c. per geclassificeerd slachtrund:

   • -

    de identificatiecode van het i en r-merk;

   • -

    de categorie;

   • -

    de technische en, voor zover van toepassing, de administratieve kwaliteitsklasse;

   • -

    het gewicht;

   • -

    bij toepassing van artikel 20, lid 3,: de vleeskleurklasse.

 • 2 De be- of verwerker is verplicht er zorg voor te dragen dat per geslacht slachtrund de technische en, voor zover van toepassing, de administratieve kwaliteitsklasse, de categorie en het gewicht alsmede, voor zover van toepassing de vleeskleurklasse, aan het productschap wordt gemeld. Het bestuur kan voorschrijven op welke wijze deze melding plaats moet vinden.

 • 3 De be- of verwerker is verplicht te controleren of de gegevens van de classificatielijst overeenstemmen met de in de eigen administratie vast te leggen gegevens. Ingeval verschillen worden geconstateerd is de be- of verwerker verplicht hierover in contact te treden met de classificatieorganisatie. Indien hiervan niet is gebleken, wordt aan de classificatielijst doorslaggevend belang toegekend.

§ 4. Communicatie classificatiegegevens met leverancier

[Vervallen per 22-06-2008]

Artikel 26

[Vervallen per 22-06-2008]

 • 1 Het is verboden op enigerlei wijze gegevens te verstrekken of aanduidingen te bezigen, de aanduidingen S, E, U, R, O, P, daaronder begrepen, welke kennelijk beogen kenbaar te maken dat de slachtrunderen of het vlees daarvan ingedeeld is in kwaliteitsklassen conform het in deze verordening bepaalde. Deze verbodsbepaling geldt niet voor de be- of verwerker die de classificatie heeft doen verrichten overeenkomstig hetgeen bij of krachtens deze verordening is bepaald.

 • 2 De be- of verwerker is verplicht zijn leverancier per slachtrund, onder vermelding van de categorie, schriftelijk in kennis te stellen van de vastgestelde technische kwaliteitsklasse en, voor zover van toepassing, de vastgestelde administratieve kwaliteitsklasse van de door hem geleverde slachtrunderen. De be- of verwerker van runderen A is voorzover hij gebruik heeft gemaakt van artikel 20, lid 3, tevens verplicht zijn leverancier per slachtrund schriftelijk in kennis te stellen van de vleeskleurklasse van de door hem geleverde slachtrunderen. Deze vermelding dient te geschieden met gebruikmaking van de door de EG uitdrukkelijk voorgeschreven aanduidingen.

 • 3 De in het tweede lid bedoelde verplichting geldt niet voorzover het slachtrunderen betreft die zijn aangekocht tegen een bij de verhandeling vastgestelde stuksprijs, tenzij de leverancier vooraf, bij de totstandkoming van de koop, uitdrukkelijk om deze gegevens verzoekt.

Hoofdstuk 10. Administratie runderen A en B

[Vervallen per 22-06-2008]

Artikel 27

[Vervallen per 22-06-2008]

 • 1 De be- of verwerker van slachtrunderen is verplicht een zodanige administratie te voeren, dat te allen tijde op eenvoudige wijze inzicht kan worden verkregen in de koopcondities van slachtrunderen. Voor alle slachtrunderen dient deze administratie in ieder geval te bevatten, de namen en adressen van leveranciers en de identificatiecode! van de runderen en tevens dient deze te bevatten een vastlegging van de identificatiecodes van de I en r-merken van de door de be- of verwerker ingekochte slachtrunderen, de bijbehorende namen van de leveranciers en de conditie waaronder het desbetreffende slachtrund is gekocht.

 • 2 De be- of verwerker is verplicht een door de betrokken classificateur gedagtekende en voor accoord getekende of geparafeerde classificatielijst als bedoeld in artikel 25, welke ten minste de voorgeschreven gegevens bevat, gedurende ten minste één jaar op overzichtelijke wijze te bewaren.

 • 3 De be- of verwerker is verplicht, voorzover het weegwerktuig voorziet in de mogelijkheid tot afgifte van een weegbriefje/weeglijst een exemplaar hiervan gedurende tenminste één jaar te bewaren.

 • 4 Het productschap is gerechtigd de in het kader van de naleving van deze verordening gevoerde administratie te onderzoeken of te doen onderzoeken op juistheid en volledigheid.

 • 5 De leverancier van slachtrunderen is verplicht een zodanige administratie te voeren, dat te allen tijde op eenvoudige wijze inzicht kan worden verkregen in de koopcondities van slachtrunderen. Voor alle slachtrunderen dient deze administratie te bevatten de namen en adressen van rundveehouders en de volledige identificatiecode voor alle runderen.

Hoofdstuk 11. Toezicht en handhaving

[Vervallen per 22-06-2008]

Artikel 28

[Vervallen per 22-06-2008]

 • 1 Het toezicht op de naleving van de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften wordt namens het productschap uitgeoefend door een door het bestuur aangewezen dienst of door het bestuur aangewezen personen.

 • 2 Ondernemers zijn verplicht:

  • a. aan de door het bestuur aangewezen dienst of aan de door het bestuur aangewezen personen al die gegevens te verstrekken of te doen verstrekken, die naar diens/hun oordeel nodig is/zijn voor de vervulling van diens/hun taak;

  • b. aan de door het bestuur aangewezen dienst of aan de door het bestuur aangewezen personen inzage te geven of te doen geven van die boeken en bescheiden, die naar diens/hun oordeel nodig is/zijn voor de vervulling van diens/hun taak. Hiertoe moeten onder andere worden gerekend die boeken en bescheiden waaruit de inkoopconditie per ingekocht slachtrund blijkt;

  • c. aan de door het bestuur aangewezen dienst of aan de door het bestuur aangewezen personen te allen tijde toegang te geven of te doen geven tot hun bedrijfsruimten en vervoermiddelen, waar dan wel waarin voorraden, tot het bedrijf van de ondernemer behorende, zijn opgeslagen dan wel worden vervoerd;

  • d. te gedogen dat controleurs van de door het bestuur aangewezen dienst of de door het bestuur aangewezen personen, monsters nemen uit de voorraden, waaronder begrepen verpakkingsmateriaal, van het bedrijf van de ondernemer, ongeacht de plaats waar of waarin zich die voorraden bevinden. De ondernemer zal alsdan de van hem gevorderde medewerking verlenen overeenkomstig de aanwijzingen en het toezicht van die controleurs of aangewezen personen.

 • 3 De in het eerste lid bedoelde personen zijn bevoegd berechtingrapporten ten behoeve van tuchtrechtelijke afhandeling op te maken.

 • 4 De be- of verwerker is verplicht tot betaling van de kosten van het toezicht. Deze kosten worden door de toezichthoudende instantie in rekening gebracht.

Artikel 29

[Vervallen per 22-06-2008]

De voorzitter sluit met de classificerende instantie een overeenkomst voor de te verrichten werkzaamheden.

Artikel 30

[Vervallen per 22-06-2008]

De be- of verwerker is verplicht:

 • 1. tot betaling van de kosten van de dienstverlening door de classificatieorganisatie;

 • 2. de kosten voor het toezicht op de naleving van het in deze verordening bepaalde, alsmede voor de classificatie, door te berekenen aan zijn leverancier;

Artikel 31

[Vervallen per 22-06-2008]

 • 1 De be- of verwerker is verplicht aan de toezichthoudende organisatie en de classificatieorganisatie de geplande tijden van slachting te melden.

 • 2 De be- of verwerker is verplicht een geschikte kantoorruimte aan het de toezichthoudende organisatie en de classificatieorganisatie ter beschikking te stellen, ten behoeve van de door hen in het kader van deze verordening te verrichten administratieve werkzaamheden.

 • 3 De be- of verwerker is verplicht zorg te dragen voor zodanige arbeidsomstandigheden dat de classificateur zijn werkzaamheden goed kan verrichten.

Artikel 32

[Vervallen per 22-06-2008]

 • 1 De door het productschap uit hoofde van deze verordening verkregen gegevens omtrent ondernemingen worden in handen gesteld van de voorzitter; zij worden, behoudens aan personeelsleden van het secretariaat van het productschap, alsmede ten behoeve van de handhaving van het bepaald in deze verordening, niet verder bekend gemaakt.

 • 2 De door de voorzitter aangewezen dienst of personen dient respectievelijk dienen, ter bescherming van de privacy van de ondernemer, vertrouwelijk en op verantwoorde wijze om te gaan met de uit hoofde van het toezicht verkregen gegevens.

Artikel 33

[Vervallen per 22-06-2008]

 • 1 Op overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening worden tuchtrechtelijke maatregelen gesteld.

 • 2 De tuchtrechtelijke maatregelen zijn:

  • a. een berisping, welke bestaat uit een schriftelijk of mondeling vermaan tot de ondernemer, in verband met het begane feit;

  • b. een geldboete van ten hoogste € 4.500,--, welke geheel of gedeeltelijk voorwaardelijk kan worden opgelegd;

  • c. openbaarmaking van de tuchtbeschikking op kosten van de veroordeelde.

Hoofdstuk 12. Overgangs- en slotbepalingen

[Vervallen per 22-06-2008]

Artikel 34

[Vervallen per 22-06-2008]

De bij of krachtens deze verordening gestelde regelen zijn bindend voor:

 • a. de natuurlijke- en rechtspersonen die de ondernemingen drijven waarvoor het productschap is ingesteld en de bij die ondernemingen werkzame personen, en

 • b. andere dan de onder a, bedoelde natuurlijke- en rechtspersonen, voor zover deze handelingen verrichten die bedrijfsmatig in de aldaar bedoelde ondernemingen plegen te worden verricht.

Artikel 35

[Vervallen per 22-06-2008]

 • 1 De voorzitter is bevoegd om op aanvraag een ontheffing te verlenen en hieraan voorschriften te verbinden of deze onder beperkingente verlenen. De voorzitter is tevens bevoegd de ontheffing in te trekken.

 • 2 De voorzitter is bevoegd namens het bestuur een vrijstelling te verlenen en hieraan voorschriften te verbinden of deze onder beperkingen te verlenen. De voorzitter is tevens bevoegd de vrijstelling in te trekken.

 • 3 De bij of krachtens Verordening slachting, weging en classificatie slachtrunderen 1997 verleende en op dit moment van kracht zijnde ontheffingen, worden geacht te zijn verleend bij of krachtens deze verordening.

Artikel 36

[Vervallen per 22-06-2008]

 • 1 De Verordening slachting, weging en classificatie slachtrunderen 1997 wordt ingetrokken.

 • 2 Na de inwerkingtreding van deze verordening berusten de uitvoeringsregelingen van de Verordening slachting, weging en classificatie slachtrunderen 1997 op deze Verordening.

 • 3 Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening slachting, weging en classificatie slachtrunderen 2003.

 • 4 Indien en voorzover er nog vrijwillige overeenkomsten van kracht zijn welke onderwerpen betreffen die door deze verordening worden geregeld heeft het bepaalde in deze verordening doorslaggevende betekenis.

 • 5 Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van haar afkondiging in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 juli 2003, treedt zij in werking op de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 juli 2003, met uitzondering van artikel 33.

Voor het bestuur,

J.J. Rameker

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 26 juni 2003.

Bijlage I. BEHORENDE BIJ DE VERORDENING SLACHTING, WEGING EN CLASSIFICATIE SLACHTRUNDEREN 2003

[Vervallen per 22-06-2008]

A. Indeling bevleesdheid

[Vervallen per 22-06-2008]

Vorm van de profielen van het geslachte dier, in het bijzonder van de hoogwaardige delen (romp, rug en schouder).

I

II

lII

Technische Beveleesdheidsklasse

Administratieve Bevleesdheidsklasse

Omschrijving

S

S

Superieur

Alle profielen zeer sterk gerond;

Stomp: zeer sterk gerond; dubbele spieren, duidelijk door groeven gescheiden spierbundels. Bovenbil puilt zeer ruim over de schaarnbeensvoeg heen. Dikke lende sterk gerond.

Rug: zeer breed en zeer dik, tot op de schouder

Schouder: zeer sterk gerond.

E

E +

E o

E -

Uitstekend

Alle profielen sterk gerond;

Stomp: Sterk gerond; de bovenbil puilt ruim- schoots over de schaambeensvoeg heen; dikke lende sterk gerond.

Rug: breed en zeer dik, tot op de schouder.

Schouder: sterk gerond.

U

U +

U o

U -

Zeer goed

Profielen over het geheel rond;

Stomp: gerond; de bovenbil puilt over de schaambeensvoeg heen; dikke lende gerond.

Rug: breed en dik, tot op de schouder.

Schouder: gerond.

R

R +

R o

B -

Goed

Over het geheel rechte profielen:

Stomp: goed ontwikkeld, de bovenbil en de dikke lende zijn licht gerond.

Rug: nog dik,maar minder breed op de schouder.

Schouder: vrij goed ontwikkeld.

O

O -

O o

O -

Matig

Profielen recht tot hol;

Stomp: matig ontwikkeld, dikke lende rechtlijnig. Rug: van matige dikte.

Schouder: matig ontwikkeld tot bijna plat.

P

P +

P o

P -

Gering

Alle profielen hol tot zeer hol;

Stomp: weinig ontwikkeld.

Rug: smal met zichtbaar been

Schouder: plat en het been is zichtbaar.

B. Indeling vetheid

[Vervallen per 22-06-2008]

Hoeveelheid vet aan de buitenkant van het geslachte dier en aan de binnenzijde van de borstholte.

I

II

III

Technische Vetheids- klasse

Administratieve Vetheidsklasse

Omschrijving

1

1 -

1 o

1 +

Gering

Geen of zeer weinig vetbedekking.

Geen vet aan de binnenzijde van de borstholte.

2

2 -

2 o

2 +

Licht

Lichte vetbedekking; spieren nog bijna overal zichtbaar.

Aan de binnenzijde van de borstholte zijn de spieren tussen de ribben duidelijk zichtbaar.

3

3 -

3 o

3 +

Middelmatig

Behalve op stomp en schouder zijn de spieren bijna overal bedekt met vet.

Lichte vetafzettingen in de borstholte; de spieren tussen de ribben zijn nog zichtbaar.

4

4 -

4 o

4 +

Sterk vervet

Spieren zijn bedekt met vet, echter op stomp en schouder nog gedeeltelijk zichtbaar; de vetstrepen op de stomp zijn opvallend.

Enige duidelijke vetafzettingen in de borstholte; de spieren tussen de ribben mogen met vet doorregen zijn.

5

5 -

5 o

5 +

Zeer sterk vervet

Geslacht dier totaal met vet afgedekt; de stomp is bijna volledig bedekt met een dikke laag vet, zodat de vetbanden niet meer duidelijk zijn te onderkennen.

Sterke vetafzettingen in de borstholte; de spieren tussen de ribben zijn met vet doorregen.

Bijlage II. BEHORENDE BIJ DE VERORDENING SLACHTING WEGING EN CLASSIFICATIE SLACHTRUNDEREN 2003 (INDELING CATEGORIEEN)

[Vervallen per 22-06-2008]

 

II

III

Categorie

Leeftijd

Omschrijving

Geslacht niet- gecastreerde jonge mannelijke dieren A

tot 2 jaar

0

De leeftijd wordt vastgesteld aan de hand van de gegevens die beschikbaar zijn op grond van de in titel I van Verordening (EG) nr. 1760/2000 vastgestelde Identificatie en Registratie regeling voor runderen.

Geslachte niet ge-gecastreerde andere mannelijke dieren B

2 tot 2½ jaar

0

De leeftijd wordt vastgesteld aan de hand van de gegevens die beschikbaar zijn op grond van de in titel I van Verordening (EG) nr 1760/2000 vastgestelde Identificatie en Registratie regeling voor runderen.

B

2½ jaar en ouder

1

De leeftijd wordt vastgesteld aan de hand van de gegevens die beschikbaar zijn op grond van de in titel I van Verordening (EG) nr. 1760/2000 vastgestelde Identificatie en Registratie regeling voor runderen.

Geslachte gecastreerde mannelijke dieren C

0

 

Geslachte vrouwelijke dieren (reeds gekalfd hebbend) D

1 ½ tot 2½ jaar

0

De leeftijd wordt vastgesteld aan de hand van de gegevens die beschikbaar zijn op grond van de in titel l van Verordening (EG) nr, 1760/2000 vastgestelde Identificatie en Registratie regeling voor runderen.

D

2½ tot 3½ jaar

1

De leeftijd wordt vastgesteld aan de hand van de gegevens die beschikbaar zijn op grond van de in titel l van Verordening (EG) nr. 1760/2000 vastgestelde Identificatie en Registratie regeling voor runderen.

D

3½ tot 5 jaar

2

De leeftijd wordt vastgesteld aan de hand van de gegevens die beschikbaar zijn op grond van de in titel l van Verordening (EG) nr. 1760/2000 vastgestelde Identificatie en Registratie regeling voor runderen.

D

5 tot 7 jaar

3

De leeftijd wordt vastgesteld aan de hand van de gegevens die beschikbaar zijn op grond van de intitel I van Verordening (EG) nr. 1760/2000 vastgestelde Identificatie en Registratie regeling voor runderen.

D

7 jaar en ouder

4

De leeftijd wordt vastgesteld aan de hand van de gegevens die beschikbaar zijn op grond van de in titel I van Verordening (EG) nr. 1760/2000 vastgestelde Identificatie en Registratie regeling voor runderen.

Geslachte andere vrouwelijke dieren

niet (gekalfd) E

tot 1½ jaar

0

De leeftijd wordt vastgesteld aan de hand van de gegevens die beschikbaar zijn op grond van de in titel I van Verordening (EG) nr. 1760/2000 vastgesteldeIdentificatie en Registratie regeling voor runderen.

E

1½ tot 2½ jaar

1

De leeftijd wordt vastgesteld aan de hand van de gegevens die beschikbaar zijn op grond van de in titel I van Verordening (EG) nr 1760/2000 vastgestelde Identificatie en Registratie regeling voor runderen.

E

2½ jaar en ouder

2

De leeftijd wordt vastgesteld aan de hand van de gegevens die beschikbaar zijn op grond van de in titel I van Verordening (EG) nr. 1760/2000 vastgesteldeIdentificatie en Registratie regeling voor runderen.

Bijlage III. BEHORENDE BIJ DE VERORDENING SLACHTING, WEGING EN CLASSIFICATIE SLACHTRUNDEREN 2003

[Vervallen per 22-06-2008]

Indeling vleeskleur

[Vervallen per 22-06-2008]

De vleeskleur wordt beoordeeld aan de hand van een kleurschaal.

 

L-waarden 1

licht -> donker

Klassen

Aantal klassen

Runderen A blank

66-33

1 t/m 10

10

Runderen A rosé

54-27

11 t/m 13

3

Runderen B

42-22

21 t/m 252

5

 1. De L-waarde geeft de lichtheid aan in het drie-dimensionale psychometrische kleurbeschrijvingssysteem (CIELAB), ontwikkeld door de Commission International d'Eclairage (CIE). Hoe hoger de L-waarde hoe lichter de vleeskleur.

  ^ [1]
 2. De 2 geeft aan dat het gaat om runderen B.

  ^ [2]
Terug naar begin van de pagina