Verordening tuchtrechtspraak PVV 2003

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 22-02-2004 t/m 31-12-2014

Verordening tuchtrechtspraak PVV 2003

Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees heeft,

Gelet op deartikelen 100, derde lid en 104 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, artikel 8, eerste lid van de Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie en artikel 8 van de Instellingsverordening Productschap Vee en Vlees 1999-I,

Op 9 april 2003 vastgesteld de navolgende

VERORDENING

Hoofdstuk I. Algemeen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.

productschap

:

productschap Vee en Vlees;

b.

bestuur

:

bestuur van het productschap;

c.

wet

:

Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie.

Hoofdstuk II. Samenstelling en bevoegdheid van het tuchtgerecht

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Het tuchtgerecht oordeelt over feiten waarop een tuchtrechtelijke maatregel is gesteld:

  • a. bij verordening van het productschap;

  • b. bij verordening van een ander bedrijfslichaam, voor zover bij die verordening het tuchtgerecht daartoe is aangewezen;

  • c. bij of krachtens de wet.

 • 2 De aanwijzing van het tuchtgerecht bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, behoeft de instemming van het productschap.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

Het tuchtgerecht is gevestigd te Zoetermeer. Het kan ook elders zitting houden.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1

Het tuchtgerecht heeft een voorzitter, een of meer vice-voorzitter(s), leden en een of meerdere secretaris(sen).

 • 2

De in het eerste lid bedoelde personen zijn geen lid van het bestuur of van één van de commissies van of werknemer bij het productschap of een lichaam als bedoeld in artikel 110 van de Wet op de bedrijfsorganisatie.

Wanneer de in lid 1 genoemde personen na de functiebenoeming voor het tuchtgerecht lid worden van het bestuur, worden zij door het bestuur ontslagen uit hun functie bij het tuchtgerecht.

 • 3

Tussen de in het eerste lid genoemde personen mag niet bestaan een duurzaam samenwerkingsverband terzake van ondernemingen die onder het productschap ressorteren of een verhouding van werkgever tot werknemer.

 • 4

De voorzitter, de vice-voorzitter(s) en de secretaris(sen) voldoen aan de vereisten voor benoeming zoals vermeld in artikel 1d van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren.

 • 5

De in het eerste lid genoemde personen mogen niet tot in een nadere graad van bloed- of aanverwantschap staan dan in de vierde graad. Indien aanverwantschap eerst mocht ontstaan na benoeming, zal degene die de aanverwantschap veroorzaakt, zijn functie niet kunnen behouden. Aanverwantschap houdt op door ontbinding van het huwelijk.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Het bestuur van het productschap benoemt de voorzitter, de vice-voorzitter(s), de leden en de secretaris(sen) voor de tijd van zes jaren. Zij zijn na afloop van die termijn terstond herbenoembaar.

 • 2 Bij het bereiken van de leeftijd van zeventig jaar wordt aan de in artikel 5, eerste lid genoemde personen door het bestuur ontslag verleend.

 • 3 De in artikel 5, eerste lid genoemde personen zijn voor hun werkzaamheden voor het tuchtgerecht uitsluitend verantwoording schuldig aan het tuchtgerecht.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2015]

De in artikel 5, eerste lid genoemde personen, als ook medewerkers van het tuchtgerecht, zijn verplicht tot geheimhouding van de gegevens waarover zij bij de uitoefening van hun taak de beschikking krijgen en waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs moeten vermoeden, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De kosten van het tuchtgerecht komen ten laste van het productschap.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De voorzitter bepaalt de samenstelling waarin het tuchtgerecht zitting houdt.

 • 2 De voorzitter regelt de orde van de werkzaamheden van het tuchtgerecht.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2015]

De artikelen 10 en 18 zijn van overeenkomstige toepassing op de plaatsvervangers van de voorzitter.

Hoofdstuk III. Het tuchtgerecht in eerste aanleg

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De voorzitter van het productschap maakt de zaak binnen een redelijke termijn na de constatering van de overtreding bij het tuchtgerecht aanhangig door middel van een schriftelijke verklaring.

 • 2 De verklaring vermeldt de feiten waarvoor een tuchtrechtelijke maatregel wordt gevraagd. Bij de verklaring worden alle op de zaak betrekking hebbende stukken aan het tuchtgerecht overgelegd.

Artikel 13

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De betrokkene wordt binnen een termijn van ten hoogste acht weken nadat de zaak bij het tuchtgerecht aanhangig is gemaakt, opgeroepen om op een door de voorzitter te bepalen dag en uur ter zitting te verschijnen.

 • 2 De oproeping wordt ten minste twee weken voor de dag van de zitting aan de betrokkene gezonden en vermeldt de plaats van de zitting.

 • 3 De oproeping gaat vergezeld van een afschrift van de in artikel 12 bedoelde verklaring en van alle op de zaak betrekking hebbende stukken.

 • 4 De oproeping houdt in:

  • a. de namen, het beroep en de woonplaats van de ter zitting opgeroepen getuigen en deskundigen;

  • b. de mededeling dat de betrokkene bevoegd is getuigen en deskundigen ter zitting mede te brengen.

Artikel 14

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De zitting is openbaar.

 • 2 Het tuchtgerecht oordeelt, tenzij anders is bepaald, met drie of vijf leden, onder wie de voorzitter of een plaatsvervangend voorzitter.

 • 3 Het tuchtgerecht kan bepalen dat de behandeling van de zaak geheel of gedeeltelijk met gesloten deuren plaatsvindt indien een openbare behandeling een goede rechtspleging of de belangen van de betrokkene ernstig zouden schaden.

Artikel 15

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De voorzitter heeft de leiding van de zitting;

 • 2 De secretaris houdt aantekening van het verhandelde ter zitting;

 • 3 De secretaris maakt een proces-verbaal op van de zitting, indien het tuchtgerecht dit ambtshalve dan wel op verzoek van de betrokkene of de voorzitter van het betrokken bedrijfslichaam bepaalt en indien hoger beroep wordt ingesteld;

 • 4 Het proces-verbaal bevat de namen van de voorzitter en de leden die de zaak behandelen, die van partijen en van hun vertegenwoordigers of gemachtigden die op de zitting zijn verschenen en van degenen die hen hebben bijgestaan, en die van de getuigen, deskundigen en tolken die op de zitting zijn verschenen;

 • 5 Het proces-verbaal houdt een vermelding in van hetgeen op de zitting met betrekking tot de zaak is voorgevallen;

 • 6 Het proces-verbaal wordt door de voorzitter en de secretaris ondertekend;

 • 7 Aan het proces-verbaal kunnen overgelegde pleitnotities worden gehecht;

 • 8 Het tuchtgerecht kan bepalen dat de verklaring van een partij, getuige of deskundige geheel in het proces-verbaal zal worden opgenomen. In dat geval wordt de verklaring onverwijld op schrift gesteld en aan de partij, getuige of deskundige voorgelezen. Deze mag daarin wijzigingen aanbrengen, die op schrift worden gesteld en aan de partij, getuige of deskundige worden voorgelezen. De verklaring wordt door de partij, getuige of deskundige ondertekend. Heeft ondertekening niet plaats, dan wordt de reden daarvan in het proces-verbaal vermeld.

Artikel 16

[Vervallen per 01-01-2015]

Het tuchtgerecht kan aan de betrokkene wiens persoonlijke verschijning is bevolen als bedoeld in artikel 9, eerste lid van de wet, dan wel aan de bestuurder, wiens persoonlijke verschijning is bevolen in het geval als bedoeld in artikel 7, derde lid van de wet, en die zonder geldige redenen niet op de oproeping verschijnt, tuchtrechtelijke maatregelen opleggen.

Artikel 17

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Het tuchtgerecht kan de behandeling ter zitting schorsen.

 • 2 In dat geval bepaalt het tuchtgerecht zo spoedig mogelijk het tijdstip waarop de behandeling wordt hervat en stelt de secretaris de betrokkene en de voorzitter van het productschap hiervan op de hoogte.

Artikel 18

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Op verzoek van de betrokkene kan de voorzitter die een zaak behandelt, voor de aanvang van de behandeling ter zitting van het tuchtgerecht, worden gewraakt op grond van feiten en omstandigheden waardoor de onpartijdigheid van het tuchtgerecht schade zou kunnen lijden. De artikelen 513 tot en met 515 van het Wetboek van Strafvordering zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 19

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Het tuchtgerecht sluit het onderzoek ter zitting, wanneer het van oordeel is dat het is voltooid;

 • 2 Voordat het onderzoek ter zitting wordt gesloten, hebben de betrokkene en de voorzitter van het productschap het recht voor het laatst het woord te voeren;

 • 3 Zodra het onderzoek ter zitting is gesloten, deelt de voorzitter mee wanneer uitspraak zal worden gedaan.

Artikel 20

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Het tuchtgerecht doet schriftelijk uitspraak.

 • 2 De uitspraak houdt in de beslissing omtrent het opleggen van de tuchtrechtelijke maatregel, de gronden en de voorschriften waarop zij berust.

 • 3 Het tuchtgerecht spreekt de beslissing, bedoeld in het tweede lid, in het openbaar uit.

 • 4 In afwijking van het eerste lid kan het tuchtgerecht na sluiting van het onderzoek ter zitting onmiddellijk mondeling uitspraak doen.

 • 5 Van de mondelinge uitspraak wordt door de secretaris een proces-verbaal opgemaakt.

 • 6 De uitspraak wordt onverwijld aan de betrokkene en de voorzitter van het productschap verzonden.

Artikel 21

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Indien naar het oordeel van de voorzitter van het tuchtgerecht geen tuchtmaatregel of geen andere tuchtmaatregel dan een berisping of een geldboete van ten hoogste € 225,- dient te worden opgelegd, kan de voorzitter de zaak zonder zitting afdoen.

 • 2 Tegen de uitspraak, bedoeld in het eerste lid, kan de betrokkene of de voorzitter van het productschap binnen zes weken na verzending van de uitspraak verzet doen. In dat geval vervalt de uitspraak en wordt de zaak overeenkomstig de artikelen 13 tot en met 20 behandeld.

Artikel 22

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Tegen de betrokkene die ter zitting niet is verschenen of, ingeval zijn persoonlijke verschijning niet is bevolen, zich niet heeft laten vertegenwoordigen, wordt verstek verleend.

 • 2 Tegen de bij verstek gegeven uitspraak kan de betrokkene binnen zes weken na verzending van de uitspraak verzet doen. In dat geval wordt de zaak overeenkomstig de artikelen 13 tot en met 20 behandeld. Indien de betrokkene opnieuw niet ter zitting verschijnt, wordt in afwijking van het eerste lid niet opnieuw verstek verleend.

Hoofdstuk IV. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 23

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2003.

Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 juni 2003, treedt zij in werking op de tweede dag na publicatie en werkt zij terug tot en met 1 juli 2003.

Artikel 24

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening tuchtrechtspraak PVV 2003.

Voor het bestuur,

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Goedgekeurd door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij bij beschikking van 11 juni 2003, nr. TRCJZ/2003/4364 en door de Minister van Justitie bij beschikking van 27 mei 2003 nr. 5228302/03/6.

Terug naar begin van de pagina