Voortzetting ondersteuning onderwijs aan zieke leerlingen in het schooljaar 2003-2004

Geldend van 23-04-2003 t/m heden

Voortzetting ondersteuning onderwijs aan zieke leerlingen in het schooljaar 2003-2004

In de huidige wettelijk regeling van de ondersteuning van het onderwijs aan zieke leerlingen (Wijziging van de Wet op de expertise centra, de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek inzake het onderwijs aan zieke leerlingen, Stb 1998, 733) is een jaarlijkse specifieke uitkering aan de gemeenten voorzien tot 1 augustus 2003 (zie artikel IX van de regeling).

Zoals eerder is bericht, vindt op dit moment een evaluatie van de ondersteuningstaak plaats en zal mede op basis van de resultaten van deze evaluatie een uiteindelijke beslissing (moeten) worden genomen over de voortzetting van deze ondersteuningstaak na 1 augustus 2003 en de vorm waarin deze moet plaatsvinden. Het is niet haalbaar gebleken om de evaluatie tijdig te voltooien waardoor het niet meer mogelijk zal zijn om voor 1 augustus 2003 tot een afgeronde beleidsbeslissing te komen. De verstrekking van de specifieke uitkering ten behoeve van de ondersteuning aan de gemeenten zal daarom op de huidige wijze en op basis van de huidige maatstaf en voorwaarden tot 1 augustus 2004 worden voortgezet.

Omdat het huidige bekostigingsartikel met ingang van 1 augustus 2003 komt te vervallen, zal het verstrekken van de specifieke uitkering daarna wel op een andere wettelijke grondslag, hoogstwaarschijnlijk via een ministeriele regeling op grond van de Financiele verhoudingenwet plaatsvinden. Deze regeling zal te zijner tijd in Uitleg OCenW-Regelingen worden gepubliceerd.

Wat de subsidie aan de academische ziekenhuizen ten behoeve van de ondersteuning door de educatieve voorzieningen betreft, is niet voorzien in een einddatum in de subsidiebepaling. Deze subsidie kan daardoor doorlopen tenzij bovengenoemde evaluatie tot andere uitkomsten leidt en zal dus, gezien de stand van zaken van deze evaluatie, in de periode van 1 augustus 2003 tot 1 augustus 2004 eveneens op de huidige wijze en op basis van de huidige maatstaf en voorwaarden worden voortgezet.

Een aantal schoolbegeleidingsdiensten en educatieve voorzieningen maakt nog gebruik van de Regeling tegemoetkoming meerkosten in verband met herplaatsing personeel ziekenhuisscholen. (Uitleg OCenW-Regelingen nr. 10 van 31 maart 1999, pagina 4 t/m 7). Omdat de relatie tussen budget en taken onderdeel uitmaakt van de evaluatie, is ook voor de periode van 1 augustus 2003 tot 1 augustus 2004 aanspraak mogelijk op voornoemde tegemoetkoming. De regeling zal daartoe op basis van de huidige voorwaarden worden verlengd tot 1 augustus 2004; op korte termijn volgt publicatie van deze verlenging in Uitleg OCenW-Regelingen en dan zullen ook eventuele noodzakelijke procedurele aanpassingen bekend worden gemaakt.

Ik neem aan u op deze wijze voldoende op de hoogte te hebben gesteld.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,
namens deze,

mr. P.J. van Ham

directeur primair onderwijs

Terug naar begin van de pagina