Instellingsregeling Nederlands Anti-doping Platform

[Regeling vervallen per 25-04-2007.]
Geldend van 25-04-2003 t/m 24-04-2007

Instellingsregeling Nederlands Anti-doping Platform

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 25-04-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. de staatssecretaris: de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • b. het platform: het platform, genoemd in artikel 2.

Artikel 3

[Vervallen per 25-04-2007]

 • 1 Het platform heeft tot taak:

  • a. het bevorderen van een adequate informatie-uitwisseling tussen de bij het Nederlandse anti-dopingbeleid betrokken organisaties;

  • b. het bevorderen van een optimale afstemming van de activiteiten in het kader van het Nederlands anti-dopingbeleid van die organisaties, met inbegrip van de participatie in internationale samenwerkingsverbanden.

 • 2 De staatssecretaris kan het platform ten aanzien van de uitvoering van de taak, bedoeld in het eerste lid, algemene en bijzondere aanwijzingen geven.

Artikel 4

[Vervallen per 25-04-2007]

 • 1 Het platform bestaat uit:

  • a. een onafhankelijk voorzitter, tevens lid;

  • b. een secretaris namens het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, tevens lid;

  • c. negen andere leden.

 • 2 Op uitnodiging van het platform kunnen andere personen dan de leden vergaderingen bijwonen.

Artikel 5

[Vervallen per 25-04-2007]

 • 1 De voorzitter, de secretaris en één ander lid worden benoemd, geschorst en ontslagen door de staatssecretaris.

 • 2 De staatssecretaris voegt aan het platform een secretariaat toe. Het secretariaat is voor de inhoudelijke uitoefening van zijn taak uitsluitend verantwoording verschuldigd aan het platform.

Artikel 6

[Vervallen per 25-04-2007]

De volgende organisaties wijzen elk twee van de leden, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel c, aan:

 • a. Nederlands Olympisch Comité/Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF);

 • b. Atletencommissie van NOC*NSF;

 • c. Dopingcontrole Nederland (DoCoNed);

 • d. Nederlands Centrum voor Dopingvraagstukken (NeCeDo).

Artikel 7

[Vervallen per 25-04-2007]

Het platform stelt een reglement omtrent zijn werkwijze vast. Het reglement wordt aan de staatssecretaris gezonden.

Artikel 8

[Vervallen per 25-04-2007]

Het platform zendt jaarlijks binnen drie maanden na afloop van het kalenderjaar een rapportage omtrent zijn werkzaamheden aan de staatssecretaris.

Artikel 9

[Vervallen per 25-04-2007]

Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van het platform geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van het platform opgeborgen in het archief van dat ministerie.

Artikel 10

[Vervallen per 25-04-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt vier jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 11

[Vervallen per 25-04-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Instellingsregeling Nederlands Anti-doping Platform.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ,

C. Ross-van Dorp

Terug naar begin van de pagina