Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit DCE 2003

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 13-04-2003 t/m 31-12-2003

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 april 2003, nr. DCE/03/27500, houdende de inrichting van de Directie Coördinatie Emancipatiebeleid alsmede doorverlening van vertegenwoordigingsbevoegdheden van de directeur Coördinatie Emancipatiebeleid (Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit DCE 2003)

§ 1. Algemeen

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2004]

In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder DCE: de Directie Coördinatie Emancipatiebeleid van het ministerie.

§ 2. Organisatie en taken afdelingen

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2004]

DCE bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. de afdeling Beleidspool;

 • b. het projectbureau Dagindeling (tot 1 mei 2003);

 • c. het projectteam Emancipatie Subsidie Beleid (tot 1 januari 2004);

 • d. het deelprojectteam ESF Equal (tot 1 januari 2005);

 • e. het bureau Bedrijfsvoering.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2004]

De manager van de afdeling Beleidspool is verantwoordelijk voor de volgende algemene taken:

 • a. de ondersteuning van de coördinerend bewindspersoon op de terreinen van het rijksbrede emancipatiebeleid, waaronder reguliere werkzaamheden zoals het voortgangsoverleg, parlementaria, bilaterale en multilaterale bezoeken en het inhoudelijk voorbereiden van speeches;

 • b. het stimuleren van een structurele verankering van het emancipatiebeleid in het reguliere beleid van alle ministeries onder andere door middel van ondersteuning en advisering van de ministeries bij het proces van gendermainstreaming op de voor het rijksbrede emancipatiebeleid relevante terreinen, het coördineren van de emancipatie taakstellingen en de (inter)departementale organisatiestructuur ten behoeve van gendermainstreaming en het ontwikkelen en aanbieden van nieuwe instrumenten;

 • c. projectmatige beleidsinnovatie, beleidsverkenning en -implementatie op alle terreinen van het rijksbrede emancipatiebeleid door middel van het opzetten en uitvoeren van (meerjarige) beleidsprojecten en beleidstrajecten, een onderzoeksprogramma en een communicatieprogramma op de relevante interdepartementale beleidsterreinen;

 • d. monitoring en evaluatie van het rijksbrede emancipatiebeleid onder andere door middel van een jaarboek emancipatie, een emancipatiemonitor en de toekomstige visitatiecommissie;

 • e. het (doen) ondersteunen van het emancipatieproces in de samenleving en bevordering van draagvlak onder andere door middel van communicatie-activiteiten, expertmeetings en conferenties.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2004]

De manager van de afdeling Beleidspool is dientengevolge belast met:

 • a. het door tussenkomst van de functionaris onder wiens rechtstreekse leiding zij fungeert mede adviseren van de bewindspersonen ten aanzien van het werkterrein van de directie en het attenderen van hen op politiek of maatschappelijk gevoelige aspecten;

 • b. het mede bepalen en in- en extern uitdragen in binnen- en buitenland van de strategische koers en regievoering van de directie;

 • c. het in afstemming met de directeur-generaal Arbeidsverhoudingen en Internationale Betrekkingen en de bewindspersonen mede zorgdragen voor de coördinatie, ontwikkeling, totstandkoming, implementatie en evaluatie van het beleid van de directie;

 • d. het coördineren en mede formuleren, -uitvoeren en -verantwoorden van jaarplannen van de directie;

 • e. het integraal leiding geven aan alle beleidsprocessen binnen de beleidspool;

 • f. het zorgdragen voor een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, periodieke evaluatie en voortgangsrapportage, en planning en bewaking van de productie in de beleidspool;

 • g. de personeelsaangelegenheden van de onder haar ressorterende functionarissen, waaronder het coachend en resultaatgericht gericht aansturen van de projectleiders en (senior)beleidsmedewerkers alsmede ondersteunend personeel van de beleidspool.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2004]

De projectmanager van het Projectbureau Dagindeling is verantwoordelijk voor de volgende algemene taken:

 • a. de ondersteuning van de coördinerend bewindspersoon op het terrein van dagindeling;

 • b. de advisering van ministeries bij het proces van (gender)mainstreaming op (deel)terrein(en) van dagindeling;

 • c. het uitvoeren van de stimuleringsmaatregel dagindeling door middel van het subsidiëren en stimuleren van experimenten en het organiseren van ervaringsuitwisseling (focusgroepen);

 • d. het bevorderen van draagvlak voor dagindeling door middel van communicatie-activiteiten, expertmeetings en conferenties;

 • e. monitoring en evaluatie van de experimenten en de stimuleringsmaatregel dagindeling;

 • f. de ontwikkeling en uitvoering van onderzoek op de (deel)terreinen van dagindeling;

 • g. beleidsverkenning en -implementatie op de (deel)terreinen van dagindeling: vertaling van de resultaten van de experimenten in nieuw of (aanpassing van) bestaand beleid;

 • h. advisering en ondersteuning van de Stuurgroep Dagindeling en de Commissie Dagarrangementen.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2004]

De projectleider van het projectteam Emancipatie Subsidie Beleid is verantwoordelijk voor de volgende algemene taken:

 • a. ondersteuning van de coördinerend bewindspersoon op het terrein van emancipatie subsidiebeleid;

 • b. de uitvoering van de Subsidieregeling emancipatie-ondersteuning 1998;

 • c. monitoring van de gesubsidieerde activiteiten en evaluatie van de subsidieregeling genoemd onder b;

 • d. de advisering van de ministeries bij het proces van (gender)mainstreaming op (deel)terrein(en) van emancipatie subsidie-beleid;

 • e. het doorvoeren van een professionaliseringsslag van het emancipatie subsidie-beleid door middel van het inzetten en uitvoeren van een veranderingstraject om te komen tot een subsidiebeleid gericht op financiële ondersteuning van vernieuwende initiatieven ten behoeve van (de versnelling) van het emancipatieproces en draagvlakverbreding voor (onderdelen van het) emancipatiebeleid in de samenleving.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2004]

De projectleider van het deelprojectteam ESF-Equal is verantwoordelijk voor de ESF-Equal deelprojecten `Mannen in de Hoofdrol'en `Werkende vaders, Zorgende mannen' en voor de volgende algemene taken:

 • a. de ondersteuning van de coördinerend bewindspersoon op het terrein van deze ESF-Equal deelprojecten;

 • b. de coördinatie van het voorbereidingsproces van deze ESF-Equal deelprojecten;

 • c. de advisering en verantwoording van deze ESF-Equal deelprojecten;

 • d. monitoring en evaluatie van de uitvoering van deze ESF-Equal deelprojecten en de aanverwante deelprojecten.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2004]

De projectmanager van het projectbureau Dagindeling, de projectleider van het projectteam Emancipatie Subsidie Beleid en de projectleider van het deelprojectteam ESF-Equal zijn dientengevolge belast met:

 • a. het door tussenkomst van de directeur DCE mede-adviseren van de bewindspersonen ten aanzien van het werkterrein van het betreffende project en het attenderen van hen op politiek of maatschappelijk gevoelige aspecten;

 • b. het integraal leidinggeven aan de uitvoering van het beleidsproces in het betreffende project;

 • c. het zorgdragen voor een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, periodieke evaluatie en voortgangsrapportage, en planning en bewaking van de productie in het betreffende project;

 • d. de personeelsaangelegenheden van de onder hen ressorterende functionarissen, waaronder het coachend en resultaatgericht aansturen van (senior) beleidsmedewerkers alsmede ondersteunend personeel in het betreffende project.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2004]

Het Bureau Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de ondersteuning van alle interne bedrijfsvoeringsprocessen, waaronder wordt verstaan de management-, administratieve, secretariële, personele en financiële ondersteuning, automatisering, informatievoorziening, archivering en huisvesting.

§ 3. Bevoegdheden

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2004]

Bij afwezigheid of verhindering van de directeur van DCE worden, voor de duur van de afwezigheid of verhindering, diens taken en bevoegdheden waargenomen door de manager van de afdeling Beleidspool, welke is aangewezen als plaatsvervangend directeur.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Aan de manager van de afdeling Beleidspool wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot het nemen van besluiten over en het vaststellen, ondertekenen en medeparaferen van stukken die betrekking hebben op de taken van de afdeling Beleidspool, met uitzondering van stukken gericht aan de bewindspersonen, de secretaris-generaal, de plaatsvervangend secretaris-generaal, de directeuren-generaal of de inspecteur-generaal Werk en Inkomen.

 • 2 Aan de manager van de afdeling Beleidspool wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot het nemen van besluiten over en het vaststellen en ondertekenen van stukken die betrekking hebben op personeelsaangelegenheden van de eigen afdeling, voor zover het betreft:

  • a. het opmaken, niet zijnde vaststellen, van een beoordeling van medewerkers;

  • b. het houden van manager-medewerkergesprekken;

  • c. verlof van medewerkers;

  • d. kleine beloningen, niet zijnde gratificaties, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de directeur.

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Aan de projectmanager van het projectbureau Dagindeling en aan de projectleiders van het projectteam Emancipatie Subsidie Beleid en het deelprojectteam ESF-Equal wordt voor de duur van het project mandaat en machtiging verleend met betrekking tot het nemen van besluiten over en het vaststellen, ondertekenen en medeparaferen van stukken die betrekking hebben op de taken van het projectbureau of het projectteam, met uitzondering van stukken gericht aan de bewindspersonen, de secretaris-generaal, de plaatsvervangend secretaris-generaal, de directeuren-generaal of de inspecteur-generaal Werk en Inkomen en met uitzondering van stukken die betrekking hebben op het verlenen en vaststellen van subsidies.

 • 2 Aan de projectmanager van het projectbureau Dagindeling en aan de projectleiders van het projectteam Emancipatie Subsidie Beleid en het deelprojectteamESF-Equal wordt voor de duur van het project mandaat en machtiging verleend met betrekking tot het nemen van besluiten over en het vaststellen en ondertekenen van stukken die betrekking hebben op personeelsaangelegenheden van het projectbureau of projectteam, voor zover het betreft:

  • a. het opmaken, niet zijnde vaststellen, van een beoordeling van medewerkers;

  • b. het houden van manager-medewerkergesprekken;

  • c. verlof van medewerkers.

 • 3 Aan de projectmanager van het projectbureau Dagindeling wordt volmacht verleend tot het aangaan van overeenkomsten die betrekking hebben op de taken van het projectbureau Dagindeling.

Artikel 13

[Vervallen per 01-01-2004]

Aan het hoofd van het Bureau Bedrijfsvoering wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot het nemen van besluiten over en het vaststellen en ondertekenen van stukken die betrekking hebben op de taken van het Bureau Bedrijfsvoering, met uitzondering van stukken gericht aan de bewindspersonen, de secretaris-generaal, de plaatsvervangend secretaris-generaal, de directeuren-generaal of de inspecteur-generaal Werk en Inkomen.

§ 4. Slotbepaling

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 14

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2003.

 • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit DCE 2003.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 8 april 2003

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,
De

directeur Coördinatie Emancipatiebeleid

,

F.G. Licher

Terug naar begin van de pagina