Verordening bestemmingsheffing Voorlichting 2003

[Regeling vervallen per 21-05-2008.]
Geldend van 10-04-2003 t/m 20-05-2008

Verordening van het Bedrijfschap Natuursteenbedrijf van 8 april 2003, houdende vaststelling van een bestemmingsheffing ten behoeve van de voorlichting over en voor de natuursteenbranche in het jaar 2003 (Verordening bestemmingsheffing Voorlichting 2003)

Het Bestuur van het Bedrijfschap Natuursteenbedrijf,

Gelet op artikel 93 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, artikel 8 van de Instellingsverordening Bedrijfschap Natuursteenbedrijf en artikel 5 van de Algemene Heffingsverordening,

Besluit vast te stellen de navolgende

VERORDENING

§ 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 21-05-2008]

Artikel 1

[Vervallen per 21-05-2008]

In deze verordening wordt verstaan onder:

Bedrijfschap

:

Bedrijfschap voor het Natuursteenbedrijf;

Onderneming

:

onderneming waarvoor het bedrijfschap is ingesteld;

Omzet

:

omzet in euros uitgedrukt, behaald met de onderneming op de Nederlandse markt in het kalenderjaar dat twee jaar vooraf gaat aan het tijdvak waarover wordt geheven

§ 2. Onderwerpen

[Vervallen per 21-05-2008]

Artikel 2

[Vervallen per 21-05-2008]

Ten behoeve van de voorlichting en promotie op het gebied van natuursteen en natuursteenwerken wordt aan degene die een onderneming drijft een heffing opgelegd.

§ 3. Heffingen

[Vervallen per 21-05-2008]

Artikel 3

[Vervallen per 21-05-2008]

Het tarief van de in artikel 2 bedoelde heffing bedraagt € 1,20 per duizend euro omzet voor omzetten tot € 2.250.000 en voor de meerdere omzet boven € 2.250.000 € 0,20 per duizend euro omzet, een en ander met een minimum van € 50,--.

Artikel 4

[Vervallen per 21-05-2008]

Ten aanzien van de verstrekking van gegevens, de oplegging van een ambtshalve aanslag indien deze gegevens niet worden verstrekt, de geheimhouding van deze gegevens en de bevoegdheid tot inzage van boeken en bescheiden, zijn van toepassing de bepalingen van de Algemene heffingsverordening en van de Registratieverordening.

Artikel 5

[Vervallen per 21-05-2008]

De in artikel 2 bedoelde heffing wordt rechtstreeks door het bedrijfschap door middel van een op te leggen aanslag geïnd.

Artikel 6

[Vervallen per 21-05-2008]

Het bestuur van het bedrijfschap is bevoegd om op een daartoe strekkend verzoek gehele of gedeeltelijke ontheffing te verlenen van de plicht tot betaling van een overeenkomstig deze verordening opgelegde heffing, indien het dit als gevolg van bijzondere omstandigheden redelijk dan wel billijk voorkomt.

§ 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 21-05-2008]

Artikel 7

[Vervallen per 21-05-2008]

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening bestemmingsheffing Voorlichting 2003.

Artikel 9

[Vervallen per 21-05-2008]

Deze verordening treedt in werking op 10 april 2003 en werkt terug tot 1 januari 2003.

Rijswijk, 8 april 2003

F.P. Cuperus

voorzitter

W.H.C. van Rooy

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 12 juni 2003 en door de Minister van Economische Zaken bij beschikking., van 20 juli 2003, nr. ME/MW 3040081.

Terug naar begin van de pagina