Wijzigingsbesluit Besluit centrale beoordeling medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Geldend van 25-04-2003 t/m heden

Besluit van 4 april 2003, houdende wijziging van het Besluit centrale beoordeling medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 8 januari 2003, kenmerk DWJZ/SWW-2344735, gedaan mede namens Onze Minister van Justitie;

Gelet op artikel 2, tweede lid, onder b 4°, van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen;

De Raad van State gehoord (advies van 27 februari 2003, no.W13.03.0019/III);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 maart 2003, kenmerk DWJZ/SWW-2363471, uitgebracht mede namens Onze Minister van Justitie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Red: Wijzigt het Besluit centrale beoordeling medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen.]

Artikel II

Artikel 1, onderdeel d, van het Besluit centrale beoordeling medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen zoals dat door dit Besluit komt te luiden, is niet van toepassing op wetenschappelijk onderzoek met geslachtscellen waarvan het onderzoeksprotocol vóór de datum van inwerkingtreding van dit besluit bij de ingevolge de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen bevoegde commissie ter beoordeling is ingediend.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 4 april 2003

Beatrix

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

C. I. J. M. Ross-van Dorp

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de vierentwintigste april 2003

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina