Sanctieregeling terrorisme 2003

[Regeling vervallen per 03-08-2003.]
Geldend van 09-04-2003 t/m 02-08-2003

Regeling van 3 april 2003, nr. DJZ/BR/219-03 houdende beperkende maatregelen tegen de Stichting Al Aqsa met het oog op de strijd tegen het terrorisme (Sanctieregeling terrorisme 2003)

De Minister van Buitenlandse Zaken, in overeenstemming met de Minister van Financiën;

Gelet op Resolutie 1373 van de Veiligheidsraad van 29 september 2001;

Gelet op Gemeenschappelijk Standpunt van de Raad van de Europese Unie van 27 december 2001 (2001/930/GBVB) inzake terrorismebestrijding (Pb EG L 344);

Gelet op artikel 2, tweede lid, en artikel 3 van de Sanctiewet 1977,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 03-08-2003]

Voor de toepassing van het in deze regeling bepaalde wordt verstaan onder:

  • a. Middelen: activa van welke aard ook, juridische documenten of instrumenten in welke vorm ook, ook elektronisch of digitaal, waaruit eigendom van of een belang in dergelijke activa blijkt, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, bankkredieten, reischeques, bankcheques, postwissels, aandelen, obligaties, wissels, kredietbrieven en andere effecten;

  • b. Bevriezing van middelen: het voorkomen van het op enigerlei wijze muteren, overmaken, corrigeren, gebruiken of omgaan met middelen met als gevolg wijzigingen van hun omvang, bedrag, locatie, eigenaar, bezit, onderscheidende kenmerken, bestemming, of andere wijzigingen waardoor het gebruik van bedoelde middelen, inclusief het beheer van een beleggingsportefeuille, mogelijk zou worden gemaakt;

  • c. Financiële diensten: alle diensten van financiële aard, waaronder alle verzekeringsdiensten en met verzekeringen verband houdende diensten, en alle bankdiensten en andere financiële diensten (met uitzondering van verzekeringen).

Artikel 2

[Vervallen per 03-08-2003]

  • 1 Alle middelen die toebehoren aan de Stichting Al Aqsa worden bevroren.

  • 2 Het is verboden financiële diensten te verrichten voor of ten behoeve van de Stichting Al Aqsa.

  • 3 Het is verboden aan de Stichting Al Aqsa, rechtstreeks dan wel middellijk, middelen ter beschikking te stellen.

Artikel 3

[Vervallen per 03-08-2003]

De Minister van Financiën kan in overeenstemming met de Minister van Buitenlandse Zaken op verzoek ontheffing verlenen van de in artikel 2 genoemde verboden.

Artikel 4

[Vervallen per 03-08-2003]

Deze regeling wordt aangehaald als: Sanctieregeling terrorisme 2003.

Artikel 5

[Vervallen per 03-08-2003]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,

J.G. de Hoop Scheffer

Terug naar begin van de pagina