Regeling instelling commissie tegemoetkomingen bij rampen en calamiteiten

[Regeling vervallen per 31-05-2004.]
Geldend van 09-04-2003 t/m 30-05-2004

Regeling instelling commissie tegemoetkomingen bij rampen en calamiteiten

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op artikel 6, eerste lid, van de Kaderwet adviescolleges;

Gelet op artikel 3 Vergoedingenbesluit adviescolleges;

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 31-05-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. minister: de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • b. commissie: de commissie, bedoeld in artikel 2;

 • c. getroffenen: natuurlijke personen of rechtspersonen die schade hebben geleden bij rampen of calamiteiten.

Artikel 2

[Vervallen per 31-05-2004]

Er is een commissie tegemoetkomingen bij rampen en calamiteiten.

Artikel 3

[Vervallen per 31-05-2004]

 • 1 De commissie heeft tot taak een advies op te stellen voor de regering over het vraagstuk van het onverplicht tegemoet komen door overheid, ondernemers c.q. bedrijfsleven of particulieren in schade, geleden door natuurlijke personen en/of rechtspersonen, bij rampen of calamiteiten.

 • 2 Zij voert haar taak uit door:

  • a. het inventariseren van bestaande publieke en private voorzieningen, waarop getroffenen een beroep kunnen doen;

  • b. het inventariseren van de aard en omvang van de tegemoetkomingen van getroffenen door overheid en particuliere instanties na recente rampen en calamiteiten;

  • c. een studie te verrichten naar verantwoordelijkheden en de grenzen daarvan van de overheid en anderen (particulieren, ondernemers, verzekeraars) bij rampen en calamiteiten jegens getroffenen;

  • d. eventueel voorstellen te doen voor aanvullende private of publieke voorzieningen (in te stellen door overheid, particulieren, ondernemers) waarop een beroep kan worden gedaan na een ramp of calamiteit om getroffenen tegemoet te komen.

Artikel 4

[Vervallen per 31-05-2004]

 • 1 De commissie is als volgt samengesteld:

  • a. voorzitter, tevens lid, mr. H.C.J.L. Borghouts ;

  • b. leden:

   • - prof. mr. J.M. Barendrecht, hoogleraar Universiteit van Tilburg;

   • - de heer D. Brands, voorheen lid van het Bestuurlijk Centrum ING Europa en voorzitter van Bestuur ING Nederland;

   • - drs. J. van Lidth de Jeude, burgemeester van Deventer;

   • - prof. mr. J.E.M. Polak, hoogleraar Universiteit Leiden en Staatsraad in buitengewone dienst;

   • - mevrouw drs. M. van Rossen, burgemeester van Alkmaar;

   • - het secretariaat berust bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Justitie;

 • 2 De commissie kan zich voor het inwinnen van inlichtingen, wenden tot:

  • - voor het ministerie van Justitie: de directeur Wetgeving, tevens plv. directeur-generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand;

  • - voor het ministerie van Financiën: de plv. directeur Inspectie der Rijksfinanciën;

  • - voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: de directeur-generaal Openbaar Bestuur en de directeur-generaal Openbare Orde en Veiligheid;

  • - voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: de directeur Bijstand en Gemeentelijk Activeringsbeleid;

  • - voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: de directeur-generaal Volksgezondheid.

Artikel 5

[Vervallen per 31-05-2004]

De vergoeding voor de werkzaamheden van de commissie bedraagt per vergadering:

 • a. voor de voorzitter: € 254,12;

 • b. voor de overige leden: € 190,59.

Artikel 6

[Vervallen per 31-05-2004]

 • 1 De commissie brengt voor 31 maart 2004 haar advies uit aan de minister.

 • 2 Na uitbrengen van het advies is de commissie opgeheven.

Artikel 7

[Vervallen per 31-05-2004]

 • 1 Het beheer van de archiefbescheiden van de commissie geschiedt door het secretariaat met inachtneming van de ter zake geldende bepalingen van het beheersreglement van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 • 2 Na beëindiging van de werkzaamheden, of zoveel eerder als de omstandigheden daartoe aanleiding geven, wordt het archief van de commissie overgedragen aan het archief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 8

[Vervallen per 31-05-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 31 mei 2004.

Artikel 9

[Vervallen per 31-05-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling instelling commissie tegemoetkomingen bij rampen en calamiteiten.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H. Hessing

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W. Remkes

Terug naar begin van de pagina