Besluit mandaat en machtiging Novem ter uitvoering van de Regeling eenmalige uitkering baggerwerkzaamheden bebouwd gebied

[Regeling vervallen per 08-06-2010 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.]
Geldend van 31-10-2004 t/m 31-12-2009

Besluit mandaat en machtiging Novem ter uitvoering van de Regeling eenmalige uitkering baggerwerkzaamheden bebouwd gebied

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelezen de schriftelijke instemming van de algemeen directeur van Novem van 20 maart 2003, kenmerk 03/0109/931/0030;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 08-06-2010]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. minister: de Minister van Verkeer en Waterstaat;

 • a. SenterNovem: het tijdelijke agentschap SenterNovem van het Ministerie van Economische Zaken;

 • b. algemeen directeur: de algemeen directeur van SenterNovem.

Artikel 2

[Vervallen per 08-06-2010]

 • 2 De algemeen directeur kan van het in het eerste lid aan hem verleende mandaat ondermandaat verlenen aan één of meerdere onder hem ressorterende functionarissen.

 • 3 Aan de algemeen directeur wordt tevens een machtiging verleend om ter voorbereiding van de in het eerste lid bedoelde besluiten alle benodigde werkzaamheden te verrichten.

 • 4 De algemeen directeur kan de in het derde lid aan hem verleende machtiging verlenen aan één of meerdere onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 3

[Vervallen per 08-06-2010]

 • 1 Aan de algemeen directeur wordt mandaat verleend om namens de minister beslissingen op bezwaar te nemen in het kader van de in artikel 2, eerste lid, genoemde subsidieregeling, voorzover het besluit waartegen het bezwaar zich richt niet door hem in mandaat is genomen.

 • 2 De algemeen directeur kan van het in het eerste lid aan hem verleende mandaat ondermandaat verlenen aan één of meerdere onder hem ressorterende functionarissen, voorzover het besluit waartegen het bezwaar zich richt niet door deze functionaris is genomen.

 • 3 Aan de algemeen directeur wordt tevens een machtiging verleend om ter voorbereiding van de in het eerste lid bedoelde besluiten alle benodigde werkzaamheden te verrichten alsmede om verweer te voeren in beroepszaken.

 • 4 De algemeen directeur kan de in het derde lid verleende machtiging verlenen aan één of meerdere onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 4

[Vervallen per 08-06-2010]

De in de artikelen 2 en 3 bedoelde functionarissen oefenen de aan hun op grond van dit besluit verleende bevoegdheden uit met inachtneming van de als bijlage bij dit besluit opgenomen algemene instructie.

Artikel 5

[Vervallen per 08-06-2010]

 • 2 Een document als bedoeld in het eerste lid vermeldt aan het slot:

  DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

  namens deze,

  gevolgd door de functieaanduiding, de naam en de handtekening van de betrokken functionaris van SenterNovem.

Artikel 6

[Vervallen per 08-06-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de directeur van Novem.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

M.H. Schultz van Haegen

Bijlage als bedoeld in artikel 4

[Vervallen per 08-06-2010]

 • 1. De in de artikelen 2 en 3 bedoelde functionarissen verzenden op verzoek een afschrift van de aanvraag, van het op een aanvraag genomen besluit, van een daartegen gericht bezwaarschrift en van het op het bezwaarschrift genomen besluit aan de minister. Afschriften van de op een beroepsprocedure betrekking hebbende stukken worden eveneens aan de minister gezonden.

 • 2. De in artikel 3 bedoelde functionarissen voeren in het kader van een beroepsprocedure nauw overleg met de betrokken ambtelijke diensten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat over de in te nemen standpunten.

 • 3. De algemeen directeur gaat regelmatig ten aanzien van besluiten tot subsidieverlening op basis van dit mandaatbesluit na of er omstandigheden zijn op grond waarvan het besluit moet worden ingetrokken of gewijzigd.

 • 4. De in de artikelen 2 en 3 bedoelde functionarissen treden ten minste éénmaal per kwartaal in overleg met de minister over hun uitvoering van de Regeling eenmalige uitkering baggerwerkzaamheden bebouwd gebied.

 • 5. De in de artikelen 2 en 3 van het besluit bedoelde functionarissen richten hun administratie zodanig in, dat daarin alle van belang zijnde vastleggingen en bewijsstukken ten behoeve van het besluitvormings-, uitvoerings-, controle- en verantwoordingsproces zijn opgenomen. Zij verschaffen de minister desgevraagd alle inlichtingen die betrekking hebben op de uitoefening van de bij dit besluit verleende bevoegdheden.

 • 6. De in de artikelen 2 en 3 bedoelde functionarissen signaleren tijdig problemen die zijn gerezen in het kader van de uitvoering van de Regeling eenmalige uitkering baggerwerkzaamheden bebouwd gebied.

Terug naar begin van de pagina