Instellingsbesluit Shared Services Organisatie Verkeer en Waterstaat

[Regeling vervallen per 21-08-2010.]
Geldend van 07-12-2006 t/m 20-08-2010

Instellingsbesluit Shared Services Organisatie Verkeer en Waterstaat

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 21-08-2010]

 • a. de directie Facilitair Bedrijf;

 • b. de directie Informatie en Communicatietechnologie;

 • c. de directie Financiën en Inkoop;

 • d. de directie Human Resource Management;

 • e. de stafafdeling Bedrijfsvoering en Control.

Artikel 3

[Vervallen per 21-08-2010]

De Shared Services Organisatie is, voorzover een en ander aan de Minister van Verkeer en Waterstaat is opgedragen en volgens diens instructies, belast met de navolgende taken, de daarmee samenhangende activiteiten en de daartoe noodzakelijke uitvoeringshandelingen:

 • a. zorgdragen voor de bedrijfsvoering van de Shared Services Organisatie;

 • b. het zorgdragen voor de beleidsondersteuning, de coördinatie en evaluatie op het gebied van facilitair management en inkoop, en het optreden als informatie- en kenniscentrum;

 • c. het verzorgen van adviezen en projecten op het gebied van facilitair management;

 • d. het verzorgen van facilitaire dienstverlening voor de in beheer zijnde panden van het ministerie;

 • e. het verzorgen van de salarisadministratie en het optreden als informatie- en kenniscentrum op het gebied van salaristechnische en fiscale aspecten van arbeidsvoorwaarden en sociale zekerheid;

 • f. het bieden van ondersteuning op ICT-gebied;

 • g. het adviseren over en het leveren van faciliteiten ten behoeve van de kantoorautomatisering;

 • h. het adviseren bij organisatorische en formatieve veranderingen;

 • i. het ondersteunen bij het opzetten, het invullen en het monitoren van het Arbo-zorgsysteem;

 • j. het zorgdragen voor bedrijfsmaatschappelijk werk;

 • k. het ondersteunen van de stichting Sociaal Fonds en de personeelsverenigingen;

 • l. het uitvoeren van activiteiten op het terrein van de interne en externe arbeidsmarkt ten aanzien van de instroom, de doorstroom en deuitstroom van personeel;

 • m. het adviseren over loopbaanontwikkeling van medewerkers;

 • n. het adviseren van het management en personeelsafdelingen bij complexere rechtspositionele vraagstukken en geschillen;

 • o. het organiseren en het ondersteunen van de bezwaarschriftenprocedures die betrekking hebben op besluiten inzake de ambtelijke rechtspositie;

 • p. het organiseren en het monitoren van de ondersteuning van plaatsingsadvies-, bedenkingen- en vertrouwenscommissies bij reorganisaties binnen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat;

 • q. het verzorgen van de financiële administratie van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat;

 • r. het verzorgen van het beheer en de administratie van de personeelsbezetting;

 • s. het verzorgen van het beheer en de administratie van de arbeidsvoorwaardelijke en rechtspositionele regelingen.

 • t. het verzorgen van de advisering en de begeleiding op het gebied van p&o-ontwikkeling;

 • u. het op verzoek van een dienst van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat voeren van verweer in het kader van rechterlijke procedures inzake besluiten betreffende de ambtelijke rechtspositie.

Artikel 3

[Vervallen per 21-08-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 31 maart 2003.

Artikel 4

[Vervallen per 21-08-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Shared Services Organisatie Verkeer en Waterstaat.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer, de secretaris-generaal, diens plaatsvervanger en de diensthoofden.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

Roelf H. de Boer

Terug naar begin van de pagina