Vaststelling overloopbudget 2002

[Regeling vervallen per 07-06-2003.]
Geldend van 06-04-2003 t/m 06-06-2003

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 2 april 2003, nr. WJZ 3002954, houdende vaststelling overloopbudget 2002 ten behoeve van de aanschaf van windturbines voor zover dit wordt gesubsidieerd op basis van de Subsidieregeling energievoorzieningen in de non-profit en bijzondere sectoren

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 5, eerste lid, van de Subsidieregeling energievoorzieningen in de non-profit en bijzondere sectoren;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 07-06-2003]

Voor het in 2003 verlenen van subsidies krachtens artikel 2, derde lid, van de Subsidieregeling energievoorzieningen in de non-profit en bijzondere sectoren, op aanvragen ingediend in het kalenderjaar 2002, is € 6.943.203,25 beschikbaar.

Artikel 2

[Vervallen per 07-06-2003]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 2 april 2003

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken ,

J.G. Wijn

Terug naar begin van de pagina