Organisatie-, mandaat en volmachtbesluit directie Internationale Zaken 2003

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 27-04-2003 t/m 31-12-2003

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 april 2003 nr IZ/BB/2003/32665, houdende de inrichting van de directie internationale zaken alsmede doorverlening van vertegenwoordigingsbevoegdheden aan de onder de directeur internationale zaken ressorterende functionarissen (Organisatie-, mandaat en volmachtbesluit directie Internationale Zaken 2003)

§ 1. Algemeen

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2004]

In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder IZ: de directie Internationale Zaken van het ministerie.

§ 2. Organisatie en taken afdelingen

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2004]

De directie IZ bestaat uit de volgende afdelingen:

 • a. de afdeling Buitenlandse Sociale Betrekkingen;

 • b. de afdeling Internationale Sociale Beleidsontwikkeling en Informatievoorziening;

 • c. de Sociale Afdeling Brussel;

 • d. het Bureau Internationale Expertise-Uitwisseling;

 • e. het Bureau Bedrijfsvoering.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2004]

Het hoofd van de afdeling Buitenlandse Sociale Betrekkingen is verantwoordelijk voor de volgende algemene taken:

 • a. het vervullen van een voorbereidende en coördinerende rol ten aanzien van het beleid op het gebied van internationale sociaal-economische samenwerking en Europese integratie;

 • b. de (inter)departementale regiefunctie bij de totstandkoming van standpunten van het ministerie in internationaal verband;

 • c. het in samenwerking met beleidsdirecties en de Sociale Afdeling Brussel voorbereiden van internationale onderhandelingen en zorgen voor het uitdragen van een samenhangend beleid van het ministerie binnen diverse internationale organisaties;

 • d. het zich concentreren op vraagstukken die zich voordoen bij de Europese Unie, de Internationale Arbeidsorganisatie, de Organisatie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de Raad van Europa, de Verenigde Naties en de Benelux;

 • e. het zorgen voor intern en extern draagvlak voor het internationaal sociaal beleid.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2004]

Het hoofd van de afdeling Internationale Sociale Beleidsontwikkeling en Informatievoorziening is verantwoordelijk voor de volgende algemene taken:

 • a. het verzorgen van visie en strategie op het internationale sociale beleid;

 • b. het meewerken aan de ontwikkeling van interne en externe standpuntbepaling op (internationaal) sociaal gebied;

 • c. het onderhouden van een netwerk dat relevant is voor ontwikkelingen op internationaal sociaal gebied;

 • d. het, in samenwerking met beleidsdirecties en andere ministeries, zorgdragen voor de ratificatie dan wel opzegging van verdragen en voor periodieke rapportages over de uitvoering van de internationale regelgeving in Nederland en voor de toelichting en verdediging richting internationale instellingen;

 • e. het onderhouden van relevante bilaterale externe betrekkingen en contacten met Nederlandse ambassades in het buitenland;

 • f. het bieden van adequate ondersteuning van beleidsdirecties bij het opereren op internationaal niveau.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2004]

Het hoofd van de Sociale Afdeling Brussel is verantwoordelijk voor de volgende algemene taken:

 • a. het vertegenwoordigen van Nederland en het onderhandelen namens Nederland op het sociaal-economisch terrein bij de Europese Unie;

 • b. het onderhouden van contacten met diverse significante actoren op het niveau van de Europese Unie, te weten de Europese Commissie, het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité, andere lidstaten en de Europese sociale partners;

 • c. het coördineren van de inbreng van het ministerie in de Europese Unie;

 • d. het verzorgen van de bilaterale relaties met België.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2004]

Het hoofd van het Bureau Internationale Expertise-Uitwisseling is verantwoordelijk voor de volgende algemene taken:

 • a. het coördineren van de medewerking van het ministerie aan internationale en bilaterale hulpprogramma's, vooral gericht op ondersteuning van kandidaat-lidstaten van de Europese Unie;

 • b. het ontwikkelen van instrumenten ten behoeve van expertise-uitwisseling en het zorgdragen voor de uitvoering van uitwisselingsactiviteiten;

 • c. het coördineren met betrekking tot beslissingen en programma's inzake ontvangsten van buitenlandse delegaties en buitenlandse bezoekers, anders dan individuele bilaterale contacten;

 • d. het bevorderen van plaatsing van medewerkers van het ministerie bij internationale organisaties;

 • e. het bevorderen van uitzending van medewerkers van het ministerie naar andere landen in het kader van projecten;

 • f. het adviseren met betrekking tot projectvoorstellen binnen bilaterale hulpprogramma's, zoals het Programma Maatschappelijke Transformatie en het programma Samenwerking Oost-Europa;

 • g. het opbouwen en onderhouden van een (inter)nationaal netwerk van relevante contacten.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2004]

Het hoofd van het Bureau Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor alle interne bedrijfsvoeringprocessen, waaronder wordt verstaan de management-, administratieve, secretariële, personele en financiële ondersteuning, automatisering, informatievoorziening, archivering en huisvesting.

§ 3. Bevoegdheden

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2004]

Aan het hoofden van de afdelingen wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot het nemen van besluiten over en het vaststellen en ondertekenen van stukken die betrekking hebben op hun taken. Een en ander met uitzondering van stukken waarvan, gelet op het belang daarvan, redelijkerwijs vermoed kan worden dat deze door de directeur IZ afgedaan moeten worden.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2004]

Aan de hoofden van de afdelingen wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot het nemen van besluiten over en het vaststellen en ondertekenen van stukken die betrekking hebben op de personeelsaangelegenheden van de eigen afdeling, voorzover het betreft:

 • a. het opmaken, niet zijnde vaststellen, van een beoordeling van medewerkers;

 • b. het houden van manager-medewerkergesprekken;

 • c. verlof van medewerkers;

 • d. kleine beloningen, niet zijnde gratificaties, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de directeur.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Bij afwezigheid of verhindering van de directeur IZ worden, voor de duur van de afwezigheid of verhindering, diens taken en bevoegdheden waargenomen door het hoofd van de afdeling Buitenlandse Sociale Betrekkingen welke is aangewezen als plaatsvervangend directeur.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2004]

Het plaatsvervangend afdelingshoofd Buitenlandse Sociale Betrekkingen en het plaatsvervangend afdelingshoofd Internationale Sociale Beleidsontwikkeling zijn bevoegd tot het ondertekenen van prestatieverklaringen.

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2004]

Het hoofd Bureau Bedrijfsvoering en de medewerker financieel beheer projecten zijn bevoegd tot het ondertekenen van betaalbaarstellingen.

§ 4. Slotbepaling

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 13

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2003.

 • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit Directie Internationale Zaken 2003.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 1 april 2003

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,
de

directeur Internationale Zaken

,

L.C. Beets

Terug naar begin van de pagina