Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit B&GA

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 18-04-2003 t/m 31-12-2003

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 april 2004, nr. B&GA/AB/03/27424, houdende de inrichting van de directie Bijstand en Gemeentelijk Activeringsbeleid alsmede doorverlening van vertegenwoordigingsbevoegdheden van de directeur Bijstand en Gemeentelijk Activeringsbeleid (Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Bijstand en Gemeentelijk Activeringsbeleid 2003)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 3, eerste lid, onder k, en 11 van het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directoraat-generaal Arbeidsmarktbeleid en Bijstand 2003;

Besluit:

§ 1. Algemeen

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2004]

In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder B&GA: de directie Bijstand en Gemeentelijk Activeringsbeleid van het ministerie.

§ 2. Organisatie en taken afdelingen

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2004]

B&GA bestaat uit de volgende afdelingen:

 • a. de afdeling Gemeentelijk Activeringsbeleid;

 • b. de afdeling Inkomenswaarborg;

 • c. de afdeling Bestuurlijke Relaties en Instrumenten;

 • d. de afdeling Algemeen Beleid;

 • e. het Bureau Bedrijfsvoering.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2004]

Het hoofd van de afdeling Gemeentelijk Activeringsbeleid is verantwoordelijk voor:

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2004]

Het hoofd van de afdeling Inkomenswaarborg is verantwoordelijk voor:

 • a. het beleid rondom uitkeringsniveaus, het normstelsel, bedoeld in de eerste afdeling van het vierde hoofdstuk van de Algemene bijstandswet, en de middelen, bedoeld in de derde afdeling van het vierde hoofdstuk van de Algemene bijstandswet;

 • b. het beleid met betrekking tot de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;

 • c. het beleid met betrekking tot armoedebestrijding en het tegengaan van sociale uitsluiting, de bijzondere bijstand, de aanpak van schulden van huishoudens met de laagste inkomens en de coördinatie van het interdepartementale armoedebestrijdingbeleid;

 • d. de behartiging van de afstemming tussen bijstand en andere (voorliggende) voorzieningen.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2004]

Het hoofd van de afdeling Bestuurlijke relaties en instrumenten is verantwoordelijk voor:

 • a. het beleid dat samenhangt met de bestuurlijke medebewindsrelatie op het terrein van de uitvoering van de bijstand en de coördinatie van het grote stedenbeleid;

 • b. de bevordering van de uitvoerbaarheid van beleid op het terrein van werk en inkomen richting gemeenten;

 • c. het stellen van toezichtskaders, het formuleren van uitgangspunten voor het vaststellings- en maatregelenbeleid met inbegrip van de verbetertrajecten, het opstellen van uitvoeringsvoorschriften, de coördinatie binnen de directie en met de Inspectie Werk en Inkomen inzake de vaststelling van de rijksvergoeding, de besluitvorming op verzoeken om verbetertrajecten, het treffen van aanwijzingen of maatregelen dan wel de coördinatie inzake schorsing- en vernietiging op basis van rapportages van de Inspectie Werk en Inkomen;

 • d. de verhoging van het doelbereik van gemeenten door bevordering van de kwaliteit van de uitvoering en de realisering van een adequate informatievoorziening inzake gemeenten.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2004]

Het hoofd van de afdeling Algemeen Beleid is verantwoordelijk voor het behandelen van vraagstukken die de volle breedte van het terrein van B&GA betreffen. Hiertoe behoren in ieder geval:

 • a. de structuur en systematiek van de inkomensvervangende voorzieningen voor de minima en de strategische beleidsvorming;

 • b. het behandelen van beleidsvraagstukken op het terrein van B&GA met een specifiek beleidsjuridisch karakter zoals verhaal, terugvordering en beslag;

 • c. de naleving en handhaving van de regelingen van B&GA

 • d. het behandelen van de internationale aspecten die het terrein van B&GA betreffen zoals de aanpak van grensoverschrijdende fraude;

 • e. het verzorgen van de coördinatie van directiebrede werkzaamheden zoals die welke betrekking hebben op de evaluatie van de Algemene bijstandswet, de begroting, de Sociale Nota, het directieplan van B&GA en het managen van beleidsprocessen.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2004]

Het hoofd van het Bureau Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor alle interne bedrijfsvoeringsprocessen binnen B&GA met betrekking tot de organisatie, de financiën, de algemene zaken en de huisvesting.

§ 3. Bevoegdheden

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2004]

Aan de hoofden van de afdelingen wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot het nemen van besluiten over en het vaststellen en ondertekenen van stukken die betrekking hebben op de personeelsaangelegenheden ten behoeve van de eigen organisatorische eenheid, voor zover het betreft:

 • a. het opmaken, niet zijnde vaststellen, van een beoordeling van medewerkers;

 • b. het houden van manager-medewerkergesprekken;

 • c. verlof van medewerkers;

 • d. reisdeclaraties;

 • e. kleine beloningen, niet zijnde gratificaties, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de directeur B&GA.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2004]

Aan het hoofd van de afdeling Gemeentelijk Activeringsbeleid wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot het nemen van besluiten over en het vaststellen en ondertekenen van stukken die betrekking hebben op de Stimuleringsregeling sociale activering.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2004]

Het hoofd van het Bureau Bedrijfsvoering is gevolmachtigd tot:

 • a. het aangaan van overeenkomsten met betrekking tot levering van goederen en diensten op basis van een door de directie Algemene Zaken afgesloten mantelovereenkomst alsmede het afsluiten van koop-, huur-, of lease-overeenkomsten met een waarde van ten hoogste € 20.000,-;

 • b. het aangaan van overeenkomsten voor het inhuren van personeel voor de uitvoering van werkzaamheden die onder directe verantwoordelijkheid van het departementale management worden verricht;

 • c. het aangaan van overeenkomsten voor het opleiden van medewerkers van B&GA

 • d. het aangaan van overeenkomsten met betrekking tot raden en commissies.

§ 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2004]

Doorverlening van bevoegdheden is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur B&GA.

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2004]

Bij afwezigheid of verhindering van de directeur B&GA worden, voor de duur van de afwezigheid of verhindering, diens taken en bevoegdheden waargenomen door de plaatsvervangend directeur.

Artikel 13

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2003.

 • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit B&GA.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

`s-Gravenhage, 1 april 2003

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,
de

directeur Bijstand en Gemeentelijk Activeringsbeleid

,

P.P.L. van Kalmthout

Terug naar begin van de pagina