Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit Accountantsdienst-SZW 2003

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 09-04-2003 t/m 31-12-2003

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 april 2003, houdende de inrichting van de Accountantsdienst alsmede doorverlening van vertegenwoordigingsbevoegdheden van de directeur van de Accountantsdienst (Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit Accountantsdienst-SZW 2003)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 3, eerste lid, onder k, en 13 van het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit plaatsvervangend secretaris-generaal SZW 2003;

Besluit:

§ 1. Algemeen

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2004]

In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a. AD: de Accountantsdienst van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

 • b. BB: het Bureau Bedrijfsvoering van de Accountantsdienst;

 • c. Team: een clustering van medewerkers en werkzaamheden waarvan de samenstelling in beginsel voor een jaar wordt vastgelegd.

§ 2. Organisatie en taken afdelingen

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 De Accountantsdienst bestaat uit een Bureau Bedrijfsvoering en een drietal Teams.

 • 2 Aan het hoofd van elk Team staat een Teammanager.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2004]

Het hoofd van de afdeling BB is verantwoordelijk voor de volgende algemene taken:

 • a. het leiding geven aan de medewerkers van de afdeling BB;

 • b. het ondersteunen van het management van de directie met betrekking tot voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het integrale beleid van de AD;

 • c. het adviseren met betrekking tot personele, informatie-, organisatorische, financiële, automatiserings-, huisvestings- en arbo-aangelegenheden;

 • d. het zorgen voor de totstandkoming van de bijdragen van de directie aan begrotingsuitvoeringsrapportages, de memorie van toelichting, beleidsprogramma's en beleidsnota's;

 • e. het uitoefenen van de controllerfunctie ten behoeve van de directie;

 • f. het voorbereiden en verslagleggen van vergaderingen met algemeen (beleids- en besluitvormend) karakter;

 • g. het zorgen voor de planning, procedures, beheeraangelegenheden en administratieve organisatie.

 • h. Het als planningscoördinator organiseren en verzorgen van de planning-en-controlwerkzaamheden met betrekking tot de taken van de directie.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2004]

Een Teammanager is verantwoordelijk voor de volgende algemene taken:

 • a. het op stimulerende en inspirerende wijze geven van leiding en voeren van het management van het onderdeel/het Team;

 • b. het vorm geven aan en coördineren van de ontwikkeling, implementatie en in- en externe afstemming van hoogwaardige producten;

 • c. het vertalen van het jaarplan van de directie in programmering en verdeling van taken binnen het onderdeel/het Team;

 • d. het adviseren van de politieke en/of ambtelijke top;

 • e. het mede voeren van het beleid en beheer van de directie;

 • f. het als projectmanager tot stand brengen van strategische/ingrijpende (beleids)vernieuwingen die voor het hele ministerie van belang kunnen zijn.

§ 3. Volmachtverlening

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Het hoofd van de afdeling BB is gevolmachtigd tot het aangaan van koopovereenkomsten voorzover daarmee per aangelegenheid het bedrag van € 2.500,- niet wordt overschreden.

 • 2 Aan de Teammanagers wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot het nemen van besluiten over en het vaststellen en ondertekenen van stukken die betrekking hebben op de personeelsaangelegenheden van het eigen Team, voorzover het betreft:

  • a. het opmaken, niet zijnde vaststellen, van een beoordeling van medewerkers;

  • b. het houden van management-medewerkergesprekken;

  • c. verlof van medewerkers;

  • d. kleine beloningen, niet zijnde (eenmalige) toelagen, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de directeur.

§ 4. Slotbepaling

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit Accountantsdienst-SZW 2003.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

`s-Gravenhage, 1 april 2003

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,
de

directeur Accountantsdienst

,

A. Kastelein

Terug naar begin van de pagina